مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری

خلاصه مقاله

 فعاليتهاى بيمه عمومى - استاندارد حسابدارى شماره 28(لازم‌الاجرا براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين 1386 يا بعد از آن شروع مي‌شود)    فهرست مندرجات شماره بند             هدف1             دامنه كاربرد2             تعاريف3             شناخت درآمد حق بیمه14 - 4             ‌حق بيمه عاید نشده19 - 15             خسارت28 - 20             ذخیره تکمیلی30 - 29             حق بيمه‌‌های اتكايى37 - 31             انتقال پرتفوى40 - 38             بیمه مشترک43 - 41             مخارج تحصیل45 - 41             افشا49 - 46             تاریخ اجرا50             مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری             پیوست شماره 1 : نمونه صورتهای مالی             پیوست شماره 2 : مبانی نتیجه‌گیری  استاندارد حسابدارى شماره 28 - فعاليتهاى بيمه عمومى‏اين استاندارد بايد باتوجه به ” مقدمه‌اي بر استانداردهاى حسابدارى “مطالعه وبكار گرفته شود.هدف1 .        هدف اين استاندارد تجويز روشهاى حسابدارى براى حق‌بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه‌هاى عمومى مستقيم و اتكايى و همچنين افشاى اطلاعات اين نوع فعاليتها در صورتهاى مالى شرکتها و مؤسسات بيمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیتهای بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.دامنه كاربرد2 .        اين استاندارد بايد در مورد فعاليتهاى بيمه عمومى و بيمه عمر زماني بكار گرفته شود و در مورد ساير بيمه‌هاي زندگى كاربرد ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

استاندارد حسابداری شماره‌ 27 - طرحهای مزايای بازنشستگی  فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بنددامنه‌ كاربرد4 - 1 تعاريف‌6 - 5 استفاده‌كنندگان‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان8 - 7 ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌13 - 9 تناوب‌ ارزيابي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌15 - 14 اندازه‌گيري‌ داراييهاي‌ طرح‌20 - 16 –          سرمايه‌گذاريها 17 - 16–          حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتني‌19 - 18–          داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود20 صورتهاي‌ مالي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌29 - 21 تاريخ‌ اجرا30 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌31 پيوست‌ شماره‌ 1 : صورتهاي‌ مالي‌ نمونه‌ پيوست‌ شماره‌ 2 : مباني‌ نتيجه‌گيري   استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 27 -  طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌اين‌ استاندارد بايد باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.دامنه‌ كاربرد1 .        بكارگيري‌ اين‌ استاندارد در حسابداري‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ الزامي‌ است‌.2 .        كليه‌ صندوقهايي‌ كه‌ متولي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مي‌باشند، ازجمله‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌، صندوق‌ بازنشستگي‌ كشوري‌ و صندوقهاي‌ شركتها و سازمانها مشمول‌ اين‌ استاندارد هستند. طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ كه‌ شخصيت‌ حقوقي‌ جداگانه‌اي‌ ندارند نيز در صورت‌ گزارشگري‌ مستقل‌، مشمول‌ اين‌ استاندارد مي‌باشند. الزامات‌ ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ درصورتي‌ براي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ كاربرد دارد كه‌ توسط‌ اين‌ استاندارد جايگزين‌ نشده‌ باشد.3 .        اين‌ استاندارد با حسابداري‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ براي‌ تمام‌ اعضا به‌ عنوان‌ يك‌ گروه‌ سر و كار دارد و به‌ گزارش‌ درباره‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ هريك‌ از اعضا نمي‌پردازد.4 ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

فعاليتهاي‌ كشاورزی - استاندارد حسابداری شماره‌ 26فهرست‌ مندرجات‌  شماره‌ بند           دامنه‌ كاربرد 4 - 1           تعاريف –        تعاريف‌ مرتبط‌ با كشاورزي‌ 8 - 5 –        تعاريف‌ عمومي‌ 11      - 9           شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ 22      - 12           درآمدها و هزينه‌هاي‌ ناشي از اندازه‌گيري‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌ 25      - 23           عدم‌ امكان‌ اندازه‌گيري‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌اي‌ اتكا پذير 29 - 26           كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ 30           افشـا 41 - 31           تاريخ‌ اجرا 42           مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 43           پيوست‌ شماره‌ 1 : نمونه‌ صورتهاي‌ مالي‌           پيوست‌ شماره‌ 2 : مباني‌ نتيجه‌گيري‌  استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 26 - فعاليتهاي‌ كشاورزي‌اين‌ استاندارد بايد باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود.دامنه‌ كاربرد1 .      كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداري‌ موارد زير الزامي ‌است‌، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ مربوط‌ باشد :الف ‌.    داراييهاي‌ زيستي‌، وب‌       .         توليد كشاورزي‌ در زمان‌ برداشت‌. 2 .      اين‌ استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد :الف ‌.    زمين‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ (به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود مراجعه‌ شود)، وب‌       .         داراييهاي‌ نامشهود مربوط‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزي‌ (به‌ استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان‌ داراييهاي‌ نامشهود مراجعه‌ شود). 3 .      اين‌ استاندارد در مورد توليد كشاورزي‌، يعني‌ محصول‌ برداشت‌ شده‌ از ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ - استاندارد حسابداری شماره 25 فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند مقدمه‌ 2 - 1 دامنه‌ كاربرد 5 - 3 تعاريف‌ 13 - 6 تشخيص‌ قسمتهاي‌ قابل‌ گزارش‌ 19 - 14 رويه‌هاي‌ حسابداري‌ قسمت‌ 23 - 20 افشا 33 - 24 تاريخ‌ اجرا 34 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 35 پيوست‌: نمونه‌ گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌   استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 25 - گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلفاين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. مقدمـه‌1 .      هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز مباني‌ گزارشگري‌ اطلاعات‌ مالي‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ يك‌ واحد تجاري‌ است‌. اين‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نيز مناطق‌ جغرافيايي‌ مختلف‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در موارد زير كمك‌ مي‌كند :الف.     درك‌ بهتر عملكرد گذشته‌ واحد تجاري‌،ب       ‌.         ارزيابي‌ بهتر مخاطرات‌ و بازده‌هاي‌ واحد تجاري‌، وج        .         قضاوتهاي‌ آگاهانه‌تر در مورد كل‌ واحد تجاري‌. 2 .      برخي‌ واحدهاي‌ تجاري‌، محصولات‌ و خدمات‌ متنوعي‌ توليد و ارائه‌ مي‌كنند يا در مناطق‌ جغرافيايي‌ متفاوتي‌ فعاليت‌ دارند كه‌ از نرخهاي‌ سودآوري‌، فرصتهاي‌ رشد، انتظارات‌ آتي‌ و مخاطرات‌ مختلفي‌ برخوردارند. اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ يك‌ واحد تجاري‌ و عمليات‌ آن‌ در ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ - استاندارد حسابداری شماره‌ 24 فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند مقدمه 1 دامنه‌ كاربرد 2 تعريف‌ 4 - 3 مخارج‌ 7 - 5 درآمدها 9 - 8 افشا 13 - 10 تاريخ‌ اجرا 14 مطابقت‌ با استانداردهای حسابداری بین المللی15 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 24 - گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.مقدمـه‌1 .      هدف‌ اين‌ استاندارد، تشخيص‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ و تجويز گزارشگري‌ مالي‌ پاره‌اي‌ اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آنها در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ است‌. توضيح‌ اينكه‌ معيارهاي‌ شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ مالي‌ و نيز بخش‌ عمده‌ گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ و واحدهاي‌ تجاري‌ در حال‌ بهره‌برداري‌ مشابه‌ است‌. دامنه‌ كاربرد2 .      اين‌ استاندارد در مورد صورتهاي‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ بكار مي‌رود.تعريف‌3 .      در اين‌ استاندارد اصطلاح‌ واحد تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ با معني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:واحد تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ :يك‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ بخش‌ عمده‌ كوششهاي‌ خود را براي‌ ايجاد يك‌ فعاليت‌ جديد بكار برد و يكي‌ از شرايط‌ زير در مورد آن‌ صدق‌ كند:الف‌.     عمليات‌ اصلي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌، شروع‌ نشده‌ باشد، ياب‌       .         عمليات‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ - استاندارد حسابداری شماره‌ 23فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بنـد دامنه‌ كاربرد 1 تعاريف‌ 8 - 2 –        انواع‌ مشاركت‌ خاص‌ 4 –        توافق‌ قراردادي‌ 8 - 5 عمليات‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌ 13 - 9 داراييهاي‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك 19 - 14 واحدهاي‌ تجاري‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌ 34 - 20 –        صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ شريك‌ خاص‌ 32 - 26 –        موارد استثنا 32 - 31 –        صورتهاي‌ مالي‌ جداگانه‌ شريك‌ خاص‌ 34 - 33 معاملات‌ بين‌ شريك‌ خاص‌ و مشاركت‌ خاص‌ 36- مکرر- 35 گزارشگري‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهاي‌ مالي‌ سرمايه‌گذار 37 مجريان‌ مشاركت‌ خاص‌ 39      - 38 افشا 43 - 40 تاريخ‌ اجرا 44 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ حسابداري‌ بین المللی45 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 23 - حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. دامنه‌ كاربرد1 .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‌هاي‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهاي‌ مالي‌ هر يك‌ از شركاي‌ خاص‌ و سرمايه‌گذاران‌، صرف‌نظر از نوع‌ مشاركت‌ خاص‌، بكار رود.تعاريف‌2 .      اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:           مشاركت‌ خاص : عبارت‌ است‌ از توافقي‌ قراردادي‌ كه‌ به موجب‌ آن‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

حسابداري‌ اجاره‌ها - استاندارد حسابداری شماره‌ 21فهرست‌ مندرجات‌شماره‌ بند مقدمه‌ 2 - 1 دامنه‌ كاربرد 4 - 3 تعاريف‌ 5 طبقه‌بندي‌ اجاره‌ها 10      - 6 حسابداري‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌كننده‌ 24      - 11 –        اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ 21      - 11 –        اجاره‌هاي‌ عملياتي‌ 24      - 22 حسابداري‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌دهنده‌ 44 - 25 –        اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ 36 - 25 –        اجاره‌هاي‌ عملياتي‌ 44 - 37 معاملات‌ فروش‌ و اجاره‌ مجدد 51 - 45 تاريخ‌ اجرا 52 مطابقت‌ با استانداردهای حسابداری بین المللی53 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21 - حسابداري‌ اجاره‌هااين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.مقدمــه‌1 .      هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌هاي‌ حسابداري‌ و افشاي‌ مناسب‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌.2 .      اجاره‌ ابزاري‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از داراييها را به‌دست‌ مي‌آورد. در قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانوني‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وي‌ انتقال‌ دهد. بنابراين‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد حسابداری قراردادهاي‌ اجاره‌ به شرط‌ تمليك‌ نيز كاربرد دارد.دامنه‌ كاربرد 3 .      الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كليه‌ اجاره‌ها به استثناي‌ موارد زير بكار گرفته‌ شود :الف.     قراردادهاي‌ اجاره‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

استاندارد حسابداري شماره 20 - سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته(تجديد نظر شده 1389) فهرست مندرجات شماره بندپیشگفتار (10)- (1) استاندارد حسابداری شماره 20 ” سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته“ دامنه کاربرد1تعاريف 12- 2 -          نفوذ قابل ملاحظه 10- 6 -          روش ارزش ويژه 12-11 کاربرد روش ارزش ويژه 32-13 -          زيان کاهش ارزش 32-29 ارائه صورتهای مالی 33 صورتهاي مالي جداگانه 34 افشا 38-35 تاریخ اجرا 39 مطابقت با استانداردهای حسابداری بین‌المللی40 پیوست شماره 1 :  اصلاحات سایر استانداردهای حسابداری پیوست شماره 2 :  مبانی نتیجه‌گیری پیشگفتار(1)      استاندارد حسابداري شماره 20 با عنوان سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته که در تاريخ … توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 20 قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1390 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.دلایل تجدید نظر در استاندارد(2)      اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.تغییرات اصلیدامنه کاربرد(3)      این استاندارد برای سرمایه‌گذاریهای نگهداری شده توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری و واحدهای تجاری مشابه کاربرد ندارد. این گونه سرمایه‌گذاریها براساس الزامات استاندارد حسابداري شماره 15 با عنوان حسابداري سرمایه‌گذاریها به ارزش بازار اندازه‌گیری می‌شود.(4)      اين استاندارد، واحدهای تجاری اصلی را که طبق استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

ترکیبهای تجاری  - استاندارد حسابداری شماره 19(تجديد نظر شده 1384)  فهرست مندرجات شماره بند            پيشگفتار(5) – (1)            استاندارد حسابداري شماره 19 ” ترکيبهاي تجاري“                                        هدف‌1            دامنه کاربرد8 - 2            تعاریف9            روش حسابداری11        -             10            کاربرد روش خرید53 - 12–          تشخیص واحد تحصیل‌کننده17 - 12–          بهای تمام شده ترکیب تجاری24 - 18تعدیل بهای تمام شده ترکیب براساس رویدادهای آتی24        - 23–                      تخصیص بهای تمام شده ترکیب تجاری53 - 25داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده33 - 30تعیین ارزش منصفانه داراییها و بدهيهاي قابل تشخیص34سرقفلی49 – 35شناسايي37 – 35استهلاک48 – 38قابليت بازيافت مبلغ دفتري – زيانهاي کاهش ارزش49مازاد سهم واحد تحصیل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده نسبت به بهای تمام شده51 – 50خريد مرحله‌اي سهام53 – 52            افشا60 - 54            تاریخ اجرا61            مطابقت با استانداردهای حسابداری بین المللی62            پيوست : مباني نتيجه‌گيري   استاندارد حسابداری شماره 19 - ترکیبهای تجاری(تجديد نظر شده 1384)پيشگفتار(1)        استاندارد حسابداري شماره 19 با عنوان ترکيبهاي تجاري که در تيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شمـاره 19قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي‌شود لازم‌الاجراست. دلايل تجديدنظر در استاندارد(2)        ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ - استاندارد حسابداري شماره 18(تجديد نظر شده 1384 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) فهرست مندرجات شماره بند پيشگفتار (6) - (1) استاندارد حسابداري شماره 18 ” صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي“ هدف 1           دامنه کاربرد 3 - 2           تعاریف 4           ارائه صورتهای مالی تلفیقی 8 - 5 شمول صورتهای مالی تلفیقی 13      - 9           ضوابط تلفیق 31      -           14 –        تعدیلات تلفیقی 20      -           15 معاملات درون گروهی 19      -           15 مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری 20 –        سهم اقليت 27 - 21 –        رویه‌های حسابداری 28 –        تاریخها و دوره‌های حسابداری 29 –        سایر ملاحظات 31      - 30           حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی به‌منظور انعکاس در صورتهای مالی جداگانه 34      - 32           افشا 37      - 35           تاریخ اجرا 38           مطابقت با استانداردهای حسابداری بین المللی39           پيوست : مباني نتيجه‌گيري پیشگفتار(1)      استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلي می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

داراييهاي نامشهود - استاندارد حسابداري شماره 17(تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)فهرست مندرجات شماره بند پيشگفتار (5) – (1) استاندارد حسابداري شماره 17 «داراييهاي نامشهود» هدف 1 دامنه کاربرد 4 – 2 تعاريف 5 ويژگيهاي دارايي نامشهود 10 - 6 -          ماهيت غيرعيني 8 - 7 -          قابليت تشخيص 10 - 9 شناخت و اندازه‌گيري اوليه دارايي نامشهود 53 - 11 -          تحصيل جداگانه 25 - 21 -          تحصيل از طريق ترکيب تجاري 33 - 26 اندازه‌گيري ارزش منصفانه دارايي نامشهود تحصيل شده در ترکيب تجاري 31 - 28 مخارج بعدي پروژه تحقيق و توسعه در جريان تحصيل شده 33 - 32 -          معاوضه داراييها 36 - 34 -          سرقفلي ايجاد شده در واحد تجاري 37 -          داراييهاي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري 53 - 38 مرحله تحقيق 43 - 41 مرحله توسعه 50 - 44 بهاي تمام شده دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري 53 - 51 شناخت هزينه 57 - 54 -          عدم شناخت هزينه‌هاي گذشته به عنوان دارايي 57 استاندارد حسابداري شماره 17 - داراييهاي نامشهود(تجديدنظر شده 1386) فهرست مندرجات (ادامه) شماره بند اندازه‌گيري دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه 64 – 58 -          روش بهاي تمام شده 59 -          روش تجديد ارزيابي 64 – ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

آثار تغییر در نرخ ارز - استاندارد حسابداري شماره 16(تجدید نظر شده 1391) فهرست مندرجات شماره بندپیشگفتار (10) - (1) استاندارد حسابداری شماره 16 ” آثار تغییر در نرخ ارز“ هدف2-1 دامنه کاربرد 6-3 تعاریف 16-7 -        تشریح تعاریف16-8خلاصه رویکرد مورد نظر این استاندارد19 - 17 گزارش معاملات ارزی به واحد پول عملیاتی38 - 20 -        شناخت اولیه22 - 20 -        گزارشگری پس از شناخت اولیه26 - 23 -        شناخت تفاوتهای تسعیر35 - 27 -تغییر در واحد پول عملیاتی38 - 36 استفاده از واحد پول گزارشگری متفاوت با واحد پول عملیاتی55 - 39 -        تسعیر به واحد پول گزارشگری45 – 39 -        تسعیر عملیات خارجی49 – 46 -        واگذاری تمام یا بخشی از عملیات خارجی55 – 50 افشا61 – 56 تاریخ اجرا و دوره گذار64 – 62 مطابقت با استانداردهای حسابداری بین المللی65 پیوست: مبانی نتیجه‌گیری   پیشگفتار(1)      استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که در تاريخ 22/9/1391 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 16 قبلي با عنوان تسعیر ارز مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1391 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.دلایل تجدید نظر در استاندارد(2)      اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگری مالی و ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 15 فهرست‌ مندرجات شماره‌ بند           دامنه‌ كاربرد 4 - 1           تعاريف‌ 9 - 5           انواع‌ سرمايه‌گذاري‌ 12 - 10           طبقه‌بندي‌ سرمايه‌گذاريها 19 - 13           بهاي‌ تمام‌شده‌ سرمايه‌گذاريها 24 - 20           انعكاس‌ به‌ ارزش‌ بازار 25           تعيين‌ ارزش‌ بازار اوراق‌ سريع‌المعامله‌ 28 - 26           مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاريها 38 - 29           تغيير مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاريها 44 - 39           واگذاري‌ سرمايه‌گذاريها 48 - 45           تغيير طبقه‌بندي‌ سرمايه‌گذاريها 52 - 49           صورت‌ سود و زيان‌ 56 - 53           مؤسسات‌ تخصصي‌ سرمايه‌گذاري‌ 57           افشا 60 - 58           تاريخ‌ اجرا 61           مطابقت‌ با استانداردهای حسابداری بین المللی62 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 15 - حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری“مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. دامنه‌ كاربرد1 .      اين‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها و الزامات‌ افشاي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ مي‌پردازد.2 .      حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ بايد طبق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد انجام‌ شود. اين‌ استاندارد نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ را تعيين‌ نمي‌كند ليكن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ پيشگفته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ كاربرد دارد مگر در مواردي‌ كه‌ در استانداردهای حسابداری مربوط‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ نحوه‌ عمل‌ ديگري‌ تجويز شده‌ باشد. 3 .      موارد زير در اين‌ استاندارد مورد بحث‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14 فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند           مقدمه‌ 1           دامنه‌ كاربرد 2           ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ 5 - 3           محدوديتهاي‌ تفكيك‌ اقلام‌ جاري‌ و غيرجاري‌ 10 - 6           داراييهاي‌ جاري‌ 12 - 11           بدهيهاي‌ جاري‌ 15 - 13           تجديد طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها 16           نحوه‌ ارائـه‌ در صورتهاي‌ مالي‌ 18 - 17           تاريخ‌ اجرا 19           مطابقت‌ با استانداردهای حسابداری بین المللی20 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14 - نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.مقدمه‌1 .      از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراييهـاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌ جاري‌، ” خالص‌ داراييهـاي‌ جـاري‌“يا ” سرمايه‌ در گردش“ و به‌ مازاد بدهيهاي‌ جاري‌ بر داراييهاي‌ جاري‌ ” خالص‌ بدهيهاي‌ جاري“ اطلاق‌ مي‌شود.دامنه‌ كاربرد2 .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌3 .      از نظر برخي‌، هدف‌ از طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13فهرست‌ مندرجات‌  شماره‌ بند           مقدمـه‌ 1                         دامنه‌ كاربرد 3 - 2           تعاريف‌ 6 - 4           شناخت‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ 25 - 7 –        مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ 15 - 10 –        مازاد مبلغ‌ دفتري‌ نسبت‌ به مبلغ‌ بازيافتني‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ 16 –        زمان‌ شروع‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ 19 - 17 –        توقف‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ 25 -    20           افشا 26           تاريخ‌ اجرا 27           مطابقت‌ با استانداردهای حسابداری بین المللی28 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13- حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.مقدمـه‌1 .      هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود، به استثناي‌ مواردي‌ كه‌ اين‌ مخارج‌ به‌ حساب‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ منظور مي‌گردد.دامنه‌ كاربرد2 .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مخارج‌ تامين‌ مالي‌ بكار گرفته‌ شود.3 .      مخارج‌ واقعي‌ يا انتسابي‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌، در اين‌ استاندارد مطرح‌ نمي‌شود.تعاريف‌4 .      اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

افشاي اطلاعات اشخاص وابسته - استاندارد حسابداري شماره 12(تجديد نظر شده 1386) فهرست مندرجات   شماره بند پيشگفتار (8) - (1) استاندارد حسابداري شماره 12 ” افشاي اطلاعات اشخاص وابسته“ هدف 1 دامنه کاربرد 5 - 2 تعاريف 6 هدف از افشاي اطلاعات اشخاص وابسته 12 - 7 افشا 24 - 13 تاريخ اجرا 25 مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري 26 پيوست : مباني نتيجه‌گيري   استاندارد حسابداري شماره 12- افشاي اطلاعات اشخاص وابسته (تجديد نظر شده 1386)  پیشگفتار (1)      استاندارد حسابداري شماره 12 با عنوان افشاي اطلاعات اشخاص وابسته که در تاريخ 30/4/1386 وسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 12 قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع مي‌شود لازم‌الاجراست.تغييرات اصليدامنه کاربرد(2)      واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت که اوراق سهام يا اوراق مشارکت آنها به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي مي‌باشد، درخصوص معاملات با ساير واحدهاي تجاري که مستقيماً و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت مي‌باشد در دامنه کاربرد این استاندارد قرار گرفته‌ است.تعاريف(3)      تعريف ” شخص وابسته “ با افزودن موارد زير بسط داده شده است:اشخاص داراي کنترل مشترک بر واحد تجاري،مشارکتهاي خاصي که واحد تجاري در آن شريک خاص است، وطرح بازنشستگي خاص کارکنان واحد تجاري، ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

داراییهای ثابت مشهود - استاندارد حسابداري شماره 11(تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) فهرست مندرجاتشماره بند پیشگفتار (7) - (1) استاندارد حسابداری شماره11 ” داراييهاي ثابت مشهود“ هدف 1 دامنه کاربرد 4 – 2 تعاريف 5 شناخت 14 – 6 -        مخارج بعدي 14 – 11 اندازه‌گيري دارايي ثابت مشهود 26 – 15 -        اجزاي بهاي تمام شده 21 – 16 -        اندازه‌گيري بهاي تمام شده 26 – 22 اندازه‌گيري پس از شناخت 69 – 27 -        روش بهاي تمام شده 28 -        روش تجديد ارزيابي 42 - 29 مشخصات ارزياب 38 – 37 مازاد تجديد ارزيابي 42 – 39 -        استهلاک 58 – 43 مبلغ استهلاک‌پذير و دوره استهلاک 55 – 47 روش استهلاک 58 - 56 استاندارد حسابداري شماره 11 - داراييهاي ثابت مشهود(تجديد نظرشده 1386) فهرست مندرجاتشماره بند -        کاهش ارزش 59 (حذف شده است) 68 - 60 -        جبران خسارت 69 برکناري دائمي و واگذاري 76      –          70 افشا 82      –          77 تاريخ اجرا 83 مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري 84 پيوست : مباني نتيجه‌گيري استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 - داراييهاي ثابت مشهود(تجديد نظر شده 1386)پيشگفتار(1)      استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان داراييهاي ثابت مشهود که در تاريخ 30/4/1386 توسط مجمع ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

حسابداری کمکهای بلاعوض - استاندارد حسابداري‌ شماره ‌10‌ فهرست‌ مندرجات‌  شماره‌ بنـد دامنه‌ كاربرد 2 - 1 تعاريف‌ 4 - 3 ماهيت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ 7 - 5 شناخت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ 18 - 8 كمكهاي‌ بلاعوض‌ غيرپولي‌ 19 نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ در ترازنامه‌ 21 - 20 نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ سود و زيان‌ 22 ساير موارد افشا 26 - 23 تاريخ‌ اجرا 27 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 28 پيوست‌: فهرست‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و نحوه‌ حسابداري‌ آن استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 10 - حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌اين‌ استاندارد بايد باتوجه‌ به‌ ”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ و بكار رفته‌ شود. دامنـه‌ كاربرد1 .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود. 2 .      الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ مي‌تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوي‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتي‌ از منابع‌ غير دولتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.تعاريف‌3 .      اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:دولت‌ ‌: متشكل‌ است‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي، نهادها و ارگانهاي‌ دولتي‌، شركتهايي‌ كه‌ بيش از 50% سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و ساير مؤسساتي‌ كه‌ به موجب‌ قوانين‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

حسابداری پیمانهای بلند مدت - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9‌ فهرست‌ مندرجات‌ شماره ‌بنـد مقدمـه‌ 1 دامنه‌ كاربرد 2 تعاريف‌ 3 تجزيه‌ و تركيب‌ پيمانها 6 - 4 درآمد پيمان‌ 11 - 7 مخارج‌ پيمان‌ 17 - 12 شناخت‌ درآمد و هزينه‌هاي‌ پيمان‌ 25 - 18 ساير ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ شناخت‌ اقلام‌ مرتبط‌ با پيمان‌ بلندمدت‌ 33 - 26 تغيير در براوردها 34 افشا در ترازنامه‌ 38 - 35 –        ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ انعكاس‌ مبلغ‌ قابل‌ بازيافت‌ پيمانها 38 - 36 افشا در صورت‌ سود و زيان‌ 39 افشاي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ 40 تاريخ‌ اجرا 41 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 42 پيوست‌ : تشريح‌ كاربرد استاندارد استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9 - حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌ اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. مقدمـه‌1 .      هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداري‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ مرتبط‌ با پيمانهاي‌ بلندمدت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ پيمانكار است‌. به دليل‌ ماهيت‌ فعاليت‌ موضوع‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌، تاريخ‌ شروع‌ پيمان‌ و تاريخ‌ تكميل‌ آن‌ معمولاً در دوره‌هاي‌ مالي‌ متفاوتي‌ قرار مي‌گيرد. بنابراين‌، مسئله‌ اصلي‌ در حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌، تخصيص‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ پيمان‌ به‌ دوره‌هايي‌ است‌ كه‌ در آن‌ دوره‌ها عمليات‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

حسابداری موجودی مواد و کالا - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8  فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بنـد مقدمـه‌ 1 دامنه‌ كاربرد 2 تعاريف‌ 3 اندازه‌گيري‌ موجودي‌ مواد و کالا 5 - 4 بهاي‌ تمام‌ شده‌ موجودي‌ مواد و کالا 20 - 6 مخارج‌ خريد 8 - 7 مخارج‌ تبديل 16 - 9 ساير مخارج‌ 20 - 17 بهاي‌ تمام‌ شده‌ موجوديها در واحدهاي‌ خدماتي‌ 21 بهاي‌ تمام‌ شده‌ تولید کشاورزی برداشت شده از داراییهای زیستی 21- مکرر روشهاي‌ محاسبه‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ 35 - 22 خالص‌ ارزش‌ فروش‌ 40 - 36 ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ تعيين‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ 44 - 41 موارد كاربرد خالص‌ ارزش‌ فروش‌ 45 شناخت‌ موجودي‌ مواد و کالا به عنوان‌ هزينه 47 - 46 افشا 52 - 48 تاريخ‌ اجرا 53 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري 54   استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 -  حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالااين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. مقدمـه1 .      موجودي‌ مواد و کالا، بخش‌ عمده‌اي‌ از داراييهاي‌ بسياري‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. بنابراين‌، ارزشيابي‌ و انعكاس‌ موجودي‌ مواد و کالا اثر با اهميتي‌ در تعيين‌ و ارائـه‌ وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ دارد.دامنه‌ كاربرد2 .      اين‌ استاندارد، نحوه‌ ارزشيابي‌ و انعكاس‌ موجودي‌ مواد و کالا در صورتهاي‌ مالي‌ را ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

گزارش عملکرد مالی - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند           مقدمه 1           تعاريف 2           اجزاي‌ عملكرد مالي‌ 4 – 3           صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ 14 – 5 صورت‌ سود و زيان‌ 15           اقلام‌ استثنايي‌ 17 – 16                         (حذف شده است)30 - 18           تغيير در براوردهاي‌ حسابداري‌ 36 – 31           تعديلات‌ سنواتي‌ 43 – 37 –        تغيير در رويه‌ حسابداري‌ 40 – 39 –        اصلاح‌ اشتباه‌ 43 – 41           تغييرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ 46 – 44           تاريخ‌ اجرا 47           مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 48           پيوست‌ : نمونه‌اي‌ از اجزاي‌ عملكرد مالي‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 - گزارش عملكرد مالي‌ اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.مقدمـه‌1 .      هدف‌ اين‌ استاندارد ملزم‌ كردن‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ انعكاس‌ مشخص‌ و بارز برخي‌ عناصر عملكرد مالي‌ است‌ تا به‌ درك‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ از عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ طي‌ يك‌ دوره‌ كمك‌ كند و مبنايي‌ جهت‌ ارزيابي‌ عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ براي‌ آنها فراهم‌ آورد.تعاريف2 .      اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:عمليات متوقف شده : يك ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - استاندارد حسابداری شماره پنج(تجدیدنظر شده 1384)فهرست مندرجات   شماره بند           پیشگفتار (3) – (1)     استاندارد حسابداری شماره 5 ” رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه“           هدف 1           دامنه کاربرد 2           تعاریف 5 – 3           شناخت و اندازه‌گیری 11 – 6           رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه 9 – 8           سود سهام 11 – 10           تداوم فعالیت 13 – 12           افشا 19 – 14           تاریخ تأیید صورتهای مالی 15 – 14           به روز کردن افشا درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه 17 – 16           رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه 19 - 18           تاریخ اجرا 20           مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری 21           پیوست: مبانی نتیجه‌گیری استاندارد حسابداری شماره 5 - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه(تجدیدنظر شده 1384)  پیشگفتار (1)      استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره 5 باعنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه مصوب 1379 می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد ازآن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.دلیل تجدیدنظر در استاندارد(2)      این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

ذخایر بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی - استاندارد حسابداري شماره 4(تجدیدنظر شده 1384) استاندارد حسابداري شماره 4 - ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي(تجدیدنظر شده 1384) فهرست مندرجات شماره بند پیشگفتار (7) – (1) استاندارد حسابداری شماره 4 ” ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی“ هدف 1 دامنه کاربرد 6 - 2 تعاريف 7 ذخایر و سایر بدهیها 8 رابطه بين ذخاير و بدهيهاي احتمالي 10 - 9 شناخت 32 - 11 -        ذخاير 23 - 11 تعهد فعلي 13 - 12 رويداد گذشته 19 - 14 محتمل بودن خروج منافع اقتصادي 21 - 20 برآورد اتکاپذیر تعهد 23 - 22 -        بدهيهاي احتمالي 27 - 24 -        داراييهاي احتمالي 32 - 28 اندازه‌گيري 44 - 33 -        بهترين‌ برآورد 36 - 33 -        ریسک و ابهام 38 - 37 -        ارزش فعلي 40 - 39  استاندارد حسابداري شماره 4 - ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي(تجدید نظر شده 1384)  فهرست مندرجات (ادامه) شماره بند -        رويدادهاي آتي 42 - 41 -        واگذاري مورد انتظار داراييها 44 - 43 جبران مخارج 49 - 45 تغيير ذخاير 51 - 50 استفاده از ذخاير 53 - 52 بکارگيري قواعد شناخت و اندازه‌گيري 73 - 54 -        زيانهاي عملياتي آتي 56 - 54 -        قراردادهاي زيانبار ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

درآمد عملياتي - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ سهفهرست‌ مندرجات‌  شماره‌ بند مقدمـه‌ 2 - 1 دامنه‌ كاربرد 7 - 3 تعاريف‌ 9 - 8 اندازه‌گيري‌ درآمد عملياتي 13 - 10 تشخيص‌ معامله‌ 14 فـروش‌ كـالا 20 - 15 ارائه‌ خدمات‌ 28 - 21 سود تضمين‌ شده‌، درآمد حق امتياز و سود سهام‌ 33 - 29 افشا 35 - 34 تاريخ‌ اجرا 36 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 37 پيوست‌: نمونه‌هايي‌ از موارد شناخت‌ درآمد عملياتي‌ استاندارد حسابداري شماره‌ 3 - درآمد عملياتي‌ اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.مقدمـه‌1 .        بنابر تعريف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌، درآمد عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود. مفهوم‌ درآمد، هر دو گروه‌ ” درآمد عملياتي‌“ و ” درآمد غيرعملياتي“ را در برمي‌گيرد. درآمـد عملياتي‌ عبـارت‌ از درآمدي‌ است‌ كـه‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر واحد تجاري‌ حاصل‌ مي‌گردد و با عناوين‌ مختلفي‌ از قبيل‌ فروش‌، حق‌الزحمه‌، سود تضمين‌ شده‌، سود سهام‌ و حق امتياز مورد اشاره‌ قرار مي‌گيرد.2 .        مبحث‌ اصلي‌ در حسابداري‌ درآمد عملياتي‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ تعيين‌ زمان‌ شناخت‌ درآمد عملياتي‌ است‌. درآمد عملياتي‌ زماني‌ شناسايي‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

صورت جریان وجه نقد - استاندارد حسابداری شماره دو فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بندمقدمه5 - 1دامنه کاربرد10 - 6تعاريف11وجه نقد13 - 12طبقه‌بندي جريانهاي نقدي و نحوه ارائه صورت جريان وجوه نقد17 - 14گزارش جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي26 - 18گزارش ساير جريانهاي نقدي35 - 27–   بازده سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي30 - 28–   ماليات بر درآمد32 - 31–   فعاليتهاي سرمايه‌گذاري34 - 33–   فعاليتهاي تأمين مالي35گزارش جريانهاي نقدي برمبناي خالص39 - 36سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته و صورت جريان وجوه نقد تلفيقي44 - 40جريانهاي نقدي ارزي48 - 45جريانهاي نقدي ارزي در واحدهاي تجاري منفرد47جريانهاي نقدي ارزي در گروه واحدهاي تجاري48جريانهاي نقدي استثنايي53 - 49–   جريانهاي نقدي استثنايي51 - 49(حذف شده است) 53 – 52جريانهاي نقدي مرتبط با مطالبات و بدهيهاي بلندمدت عملياتي54معاملات غيرنقدي56 - 55تعديلات سنواتي57ساير موارد افشا60 - 58تاريخ اجرا61مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري62پيوستها: نمونه‌هاي صورت جريان وجوه نقد استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 2 - صورت‌ جريان‌ وجوه نقد  اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به ‌”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“ مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود.مقدمه‌1 .    اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و ميزان‌ اطمينان‌ از تحقق‌ جريانهاي‌ وجوه نقد آتي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بيانگر چگونگي‌ ارتباط‌ بين‌ سودآوري‌ واحد تجاري‌ و توان‌ آن‌ ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

استاندارد حسابداری شماره یک - نحوه ارایه صورتهای مالی فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بندفهرست‌ مندرجات‌مقدمه‌1دامنه‌ كاربرد5 - 2هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌6مسئوليت‌ صورتهاي‌ مالي‌7اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌8ملاحظات‌ كلي‌40 - 9–        ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌16      - 9–        رويه‌هاي‌ حسابداري‌19 - 17–        تداوم‌ فعاليت‌22      - 20–        مبناي‌ تعهدي‌ 24 - 23–        ثبات‌ رويه‌ در نحوه‌ ارائه‌26 - 25–        اهميت‌ و تجميع‌30      - 27–        تهاتر36 - 31–        اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌40 - 37ساختار و محتوا77      - 41–        مقدمه‌42 - 41–        تشخيص‌ صورتهاي‌ مالي‌47      - 43–        دوره‌ گزارشگري‌48 فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه) شماره‌ بند–        به موقع‌ بودن‌49–        ترازنامه‌57 - 50 اطلاعاتي‌ كه‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ مي‌شود54 - 50اطلاعاتي‌ كه‌ در ترازنامه‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌شود57 - 55–        صورت‌ سود و زيان‌67 - 58اطلاعاتي‌ كه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ارائه‌ مي‌شود63 - 58اطلاعاتي‌ كه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌شود67 - 64–        صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و تغييرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌68–        صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد69–        يادداشتهاي‌ توضيحي‌ 78 - 70ساختار73 - 70افشاي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌77 - 74ساير موارد افشا78تاريخ‌ اجرا79مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌80پيوست‌ : نمونه‌اي‌ از ساختار ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان‌     اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. مقدمـه‌1 .      هدف‌ ... ادامه چکیده مقاله ...