مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

Journal of Business Finance & Accounting

جستجو برای نام نشریه : Journal of Business Finance & Accounting

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015  با عنوان، "ساختار حاکمیت و عملکرد شرکت"، از سایت Wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: با آنکه بخش اعظمی از شرکت‌ها در مالکیت خانواده هاست و بسیاری از آن‌ها خصوصی هستند، دانش ما در خصوص شرکت های خانوادگی خصوصی محدود است. در این مقاله که از اطلاعات محرمانه پیرامون روابط خانوادگی میان اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی، و سهامداران استفاده شده است، برای اولین بار تلاش شده تا شواهدی در مقیاس بزرگ پیرامون وابستگی میان ساختار حاکمیتی و عملکرد شرکت در شرکت‌های خصوصی خانوادگی ارائه شود. جامعه آماری ما از آن جهت منحصر بفرد است که تقریبا تمام شرکت های با مسئولیت محدود در نروژ را در یک دوره 11 ساله پوشش داده و مالکیت شرکت تا مالک نهایی در آن ردگیری شده است و با بهره‌گیری از داده‌های مربوط به خویشاوندی، ازدواج، و فرزندخواندگی، به شناسایی روابط خانوادگی پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که میان مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت رابطه U شکل برقرار است. بالاتر بودن مالکیت دومین مالک بزرگ، بالاتر بودن درصد اعضای خانواده در جایگاه هیئت مدیره، قدرت خانوادگی بیشتر، و هیئت مدیره‌های کوچکتر با عملکرد بالاتر شرکت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی 2015، با عنوان"عدم تقارن اطلاعاتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت"، از سایت wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در این تحقیق به تحلیل اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت می‌پردازیم. در این تحقیق از معیارهای مختلف اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است و نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که شرکت هایی که در محیط هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا فعالیت می‌کنند، وجوه نقد کمتری نزد خود نگه می دارند. در ادامه تحقیق و با بهره‌گیری از چندین تحلیل‌ حساسیت، شامل آزمون‌هایی با استفاده از روش‌های مختلف رگرسیون و آزمون تفاوت-در-تفاوت و بهره‌گیری از رویدادهای ادغام کارگزاری شرکت و بسته شدن، معلوم شد که میان عدم تقارن اطلاعاتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت رابطه منفی برقرار است. در کل، نتایج بدست آمده از فرضیه هزینه نظارت نگهداشت وجه نقد در برابر فرضیه فرصت‌های سرمایه گذاری، پشتیبانی می‌کند. کلمات کلیدی: نگهداشت وجه نقد؛ عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه نظارت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، "مقاله رابطه میان افشای داوطلبانه، تامین مالی خارجی و وضعیت مالی"، از سایت Wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در این مقاله با استفاده از داده‌های منحصر بفرد بدست آمده از افشای شرکت های سوئدی از سال 2007 تا 2012، سه دسته از یافته‌ها را که در ارتباط با افشای داوطلبانه شرکت‌ها، تامین مالی خارجی و وضعیت مالی هستند، ارائه خواهیم کرد. اولا، شرکت هایی که از لحاظ مالی قوی هستند نسسبت به شرکت‌های ضعیف‌تر افشای بیشتری انجام می‌دهند. ثانیاً، شرکت‌هایی که تامین مالی جدیدی بدست می‌آورند (سهام یا بدهی) در مقایسه با شرکت‌های دیگر افشای بیشتری دارند. ثالثاً، رابطه میان افشای داوطلبانه و رویدادهای تامین مالی در شرک‌های ضعیف از لحاظ مالی قوی‌تر است. مورد اخیر در پیشینه مطالعاتی مربوطه یافته جدیدی است. شاید شرکت‌های ضعیف مالی که از تامین مالی خارجی استفاده می‌کنند بدان جهت افشای بالاتری دارند که بتوانند اثر مشکلات ناشی از عقد قرارداد و ارزشگذاری در بازارهای مالی را خنثی کنند. کلمات کلیدی: افشای داوطلبانه؛ وضعیت مالی؛ تامین مالی خارجی؛ انتشار سهام؛ آستانه بار بدهی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی، 2015، "مقاله اتحادیه های کارگری و اشکال نقدینگی شرکتی"، از سایت wiley، به منظور استفاده و بهره گیری در مطالعات پزوهشی حسابداری: ما به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که حضور اتحادیه‌های کارگری چگونه بر انتخاب نقدینگی شرکتی از میان گزینه‌های خطوط بانکی نگهداشت وجوه نقدی شرکتی و اعتبار اثر می‌گذارد. ما دریافتیم که شرکت‌ها در صنایعی با نرخ‌های یکسان‌سازی بالا بخش بیشتری از نقدینگی شرکتی را به شکل خطوط بانکی نگهداری می‌کنند. ما شرکت ها را به دو زیر گروه تقسیم کردیم و دریافتیم که این رابطه مثبت در مورد شرکت هایی که قوانین حق کار شامل آن‌ها نیست و شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، همچنان برقرار است. یافته‌های ما با این فرضیه سازگار است که شرکت ها اشکالی از نقدینگی شرکتی را انتخاب می کنند تا از مزایای چانه‌زنی وابسته به خطوط اعتبار بانکی بهره‌مند شوند. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، "نظارت سهامداران نهادی: شواهدی از امتیاز f"، از سایت wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در پژوهش های حسابداری و مالی: آثار و منابع موجود نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی از آن جهت در حاکمیت شرکتی ایفای نقش می کنند که ارزش بلند مدت شرکت را ارتقاء بخشند. ما با اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از امتیاز F، نقش نظارتی مداوم سرمایه گذاران نهادی را مورد بررسی قرار داده‌ و آندسته از جنبه های مالی را که از طریق نظارت سهامداران نهادی بهبود می‌یابند، شناسایی کرده‌ایم. شواهد بدست ‌آمده قویا نشان می‌دهد که سهامداران نهادی با مالکیت بلند مدت با تعداد سهام زیاد بطور مستمر باعث بهبود نمره F شرکت می شوند و فعالیت مذکور ابتدا از طریق ارتقاء کارآیی عملیاتی شرکت انجام می‌گیرد. سایر سهامداران نهادی (کوتاه مدت و یا سهامداران بلند مدت دارای درصد مالکیت کمتر) باعث کاهش نمره F شرکت می شوند. علاوه بر این، طبق شواهد ما، درحالیکه سهامداران نهادی نظارت کننده، موجب بهبود سلامت مالی شرکت می‌شوند، سهامداران نهادی موقت (بدنبال موسسات غیر موقت) بر اساس این اطلاعات به انجام معامله می پردازند. کلمات کلیدی: سرمایه گذار نهادی؛ نمرهٔF ؛ پایش؛ قدرت مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "مقاله آیا کنترل خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر دارد (شکل ساختاری مالی را تحت تاثیر قرار می دهد) ؟ تحلیل تجربی پیرامون شرکت‌های منطقه یورو" ، از سایت Wiley، به منظو رانتخاب موضوع پژوهش و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: در این مطالعه به تحقیق در خصوص رابطه میان کنترل خانوادگی و ساختار سرمایه شرکتی پرداخته و در عین حال ماهیت پویای خط‌مشی بدهی و ساختار مالکیت شرکت‌های خانوادگی را مدنظر قرار خواهیم داد. نتایج ما نشان می‌دهد که حساسیت بدهی به نوسانات جریان نقدی در شرکت‌های خانوادگی کمتر مشهود است و کنترل خانوادگی باعث افزایش سرعت تعدیل به سمت میزان بدهی مورد نظر می‌شود. مدل کسب و کار خانوادگی با ابعاد چهارگانه، تبیین گر این نتایج است: انحراف رای از حقوق جریان نقدی، حضور دومین سهامدار‌عمده در شرکت، مشارکت اعضای خانواده در مدیریت، و نسلی از خانواده که متصدی امور کسب و کار است. کمترین میزان اثر جریان نقدی بر بدهی در موارد زیر روی می دهد: شرکت‌های خانوادگی که در آن‌ها مکانیسم های ارتقاء کنترل وجود ندارد، شرکت هایی که اعضای خانواده در مدیریت آن نقش فعالی دارند و آندسته از کسب و کارهای خانوادگی که هم‌اکنون توسط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "مقاله افشای به موقع تجدید ارائه صورت های مالی و قابلیت اتکای گزارشگری مالی ( اعتبار گزارشگری مالی )"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پژوهش و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: در این مطالعه به بررسی این پرسش پرداخته‌ایم که آیا کشف و افشای سریع سود تجدید شده، رابطه‌ای با قابلیت اتکای بیشتر و اعتبار گزارش مالی تجدید ارائه شده دارد یا خیر. ما جهت شناسایی به موقع تجدید ارائه صورت مالی، بازه زمانی میان پایان دوره ای که گزارش نادرست ارائه شده است و اعلام تجدید ارائه بعدی را اندازه گرفتیم. یافته‌های ما حاکی از آن است که دوره‌های شناسایی کوتاه مدت بطور معناداری با ویژگی های حاکمیت شرکتی باکیفیت، و تغییر مدیر عامل و یا حسابرس وابستگی دارد، ولی در مورد ویژگی‌های تجدید ارائه صورت‌‌های مالی چنین نیست. ما همچنین دریافتیم که پس از اعلام تجدید ارائه، شرکت‌هایی که دوره‌های شناسایی آن‌ها کوتاه‌ مدت است (سریع گزارش تجدید شده را ارائه می دهند)، در مقایسه با شرکت‌هایی با دوره شناسایی طولانی‌تر، افت ملایم‌تری در محتوای اطلاعاتی خود نشان می‌دهند و طول دوره شناسایی در مقایسه با تغییر صِرفِ حسابرس یا مدیر عامل، اثر مضاعفی بر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015، با عنوان "انگیزه های ریسک پذیری مدیرعامل و هزینه سرمایه"، از سایت، Wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی: در این مقاله نشان داده ایم که حساسیت‌های ثروت مدیر عامل نسبت به تغییرات قیمت های سهام ، هزینه سرمایه را می‌کاهد، در حالیکه حساسیت‌های ثروت مدیرعامل به تغییرات نوسان‌پذیری سهام ، هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که سهامداران، ریسک‌های ناشی از پروژه های آتی شرکت را در پاداش و مزایای مدیر عامل مستتر می بینند و این ریسک ها را بر همان اساس در هزینه سرمایه منظور می‌کنند. یافته‌های بدست آمده نتایج ضمنی نیرومندی بر نوع قرارداد پرداخت بهینه پاداش مدیر عامل، ارزیابی پروژه و برآورد هزینه سرمایه، خواهد داشت. کلمات کلیدی: پاداش مدیر ؛ تغییرات قیمت سهام ؛ نوسان پذیری سهام ؛ هزینه سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

عدم تقارن اطلاعاتی درباره ریسک سرمایه گذاری و تصمیمات تامین مالیمقاله انگلیسی حسابداری 2015، با عنوان"عدم تقارن اطلاعاتی درباره ریسک سرمایه گذاری و تصمیمات تامین مالی"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:اگرچه عموما اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطلاعاتی بر خط‌مشی ساختار سرمایه اثرگذار است، ولی ماهیت عدم تقارن اطلاعاتی بخوبی شناخته شده نیست. کار نظری و شواهد تجربی نشان می‌دهد که انتخاب نوع تامین مالی بستگی به میزان عدم تقارن اطلاعاتی دارد که با ریسک سرمایه گذاری هریک از رویه ‌های مورد استفاده، همراه است. ما در سازگاری با این شواهد و با استفاده از منابع و کاربردهای چهارچوب تامین بودجه دریافتیم که در پروژه هایی که عدم تقارن اطلاعاتی ریسک پروژه از قبیل ریسک هزینه های تحقیق و توسعه، بالاتر است، از سهام، و در پروژه هایی که عدم تقارن اطلاعاتی ریسک پروژه از قبیل ریسک افزایش نقدینگی، پایین تر است، از بدهی، جهت تامین بودجه استفاده می‌شود.کلمات کلیدی: سرمایه گذاری شرکت ؛ ساختار سرمایه ؛ عدم تقارن اطلاعاتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015 با عنوان "مقاله توانایی عملیاتی مدیرعامل اجرایی و رابطه میان اقلام تعهدی و جریان نقدی آتی"، از سایت wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: در این مطالعه به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که آیا توانایی عملیاتی مدیرعامل اجرایی ، یعنی میزان توانایی مدیر عامل در استفاده موثر از دارایی‌های شرکت برای سودآوری، تبیین کننده رابطه میان اقلام تعهدی و جریان نقدی است یا خیر. گرچه با هر دو روش یعنی کیفت اندازه گیری حسابداری و توانایی عملیاتی مدیرعامل می توان استفاده کرد، ولی شواهد کمی در خصوص روش اخیر وجود دارد. ما پس از کنترل توانایی برآورد حسابداری مدیرعامل دریافتیم که زمانیکه مدیرعامل توانایی عملیاتی بالایی به نمایش می‌گذارد رابطه میان اقلام تعهدی دوره اخیر و جریان نقدی آتی، قوی‌تر است. این یافته بیانگر آنست که توانایی عملیاتی مدیرعامل، عامل تعیین کننده مهم اطلاع رسانی برای جریان نقدی آتی توسط اقلام تعهدی جاری است. کلمات کلیدی: توانایی عملیات مدیر عامل اجرایی؛ توانایی برآورد حسابداری مدیرعامل اجرایی، اقلام تعهدی؛ جریان‌های نقد آتی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015، با عنوان "پایداری مشروط اجزای سود و ناهنجاری های حسابداری" از سایت Wiley، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: از دیدگاه ما عدم توفیق سرمایه گذاران در تمایز میان ضریب اتورگرسیون اجزاء سود (پایداری نامشروط) و سهم تداوم مولفه مذکور در کمک به پایداری سود (پایداری مشروط)، تبیین گر بخشی از تغییر قیمت پس از اعلام سود، تغییر قمیت پس از اعلام درآمد، و ناهنجاری های اقلام تعهدی است. زمانیکه پایداری مشروط رویدادهای درآمدی غیرمنتظره ، نسبت به پایداری نامشروط آن بالا (پایین) باشد، درآن‌صورت، تغییر قیمت پس از اعلام سود و تغییر قیمت پس از اعلام درآمد ، بالا (پایین) خواهد بود، چون واکنش ضعیف سرمایه گذار به درآمدها و سودها هنگامی قوی‌تر است که تداوم رویدادهای غافلگیر کننده درآمدی، وابستگی محکمتری با تداوم رویدادهای غافلگیر کننده سود داشته باشند. همچنین، هنگامیکه پایداری مشروط اقلام تعهدی در مقایسه با پایداری غیر مشروط آن بالا باشد، قیمت‌گذاری اشتباه اقلام تعهدی بطور چشم‌گیری کاهش می‌یابد، چون زمانیکه پایداری اقلام تعهدی وابستگی قوی‌تر با پایداری سود داشته باشد، واکنش مفرط سرمایه گذار به اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. یافته‌های ما همچنین بیانگر آنست که عدم توفیق تحلیلگر مالی، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "مدیریت اقلام تعهدی و عملکرد مدل های ارزشیابی بر مبنای درآمد" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه دستکاری اقلام تعهدی بر ارزشگذاری شرکت ها در سال های پیرامون تصویب قانون ساربنز – آکسلی (sox ) اثر گذار بوده است . ما به مقایسه قدر مطلق درصد اشتباهات (Errors ) مدل های ارزشیابی RIM و DCF برای یک گروه از شرکت های آمریکایی که مشکوک به دستکاری اقلام تعهدی برای جلوگیری از رخ داد زیان های کوچک یا کاهش اندک در درآمدهای شرکت هستند ، در مقایسه با گروهی از شرکت های نرمال در همان صنعت ، در همان سال و با همان اندازه می پردازیم . نتایج ما نشان داده است که مدل RIM نسبت به مدل DCF توانسته است که برآورد بهتری از ارزش ذاتی شرکت های نرمال و همسان در دوره قبل از تصویب قانون ساربنز – آکسلی (sox ) ارائه دهد ، اما نه در مورد دستکاری اقلام تعهدی ، قانون ساربنز - آکسلی (sox ) اثرات زیان بار ناشی از دستکاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد و به طور کامل تفاوت های ناشی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2015، با عنوان "مالکیت دولتی و سیاست سود تقسیمی سهام: شواهدی از شرکت‌های جدیدا خصوصی سازی شده"، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله به بررسی رابطه‌ میان مالکیت دولتی و سیاست سود تقسیمی سهام می‌پردازیم. ما با استفاده از جامعه آماری متشکل از شرکت‌های خصوصی‌سازی شدهٔ چند ملیتی جدید از 43 کشور، شواهد محکم و استواری یافتیم مبنی بر اینکه پرداخت سود تقسیمی با مالکیت دولت رابطهٔ منفی دارد که با پیش‌بینی‌های نظریه نمایندگی سازگار است. ما همچنین دریافتیم که حاکمیت شرکت‌ها در سطح کشوری، رابطه میان مالکیت دولتی و خط‌مشی تقسیم سود را تحت تاثیر قرار می دهد. خصوصا، اثرات منفی مالکیت دولت بر خط‌مشی تقسیم سود در کشورهایی مشهودتر است که از نظم و قانون ضعیف و سطوح نظارت و موازنه پایین‌تری برخوردارند. نتایج ما از آن جهت اهمیت دارند که نشان می‌دهند که مالکیت دولت و همچنین محیط نهادی، در عمل بر خط‌مشی‌های شرکتی شرکت های خصوصی شدهٔ جدید، از قبیل خط‌مشی تقسیم سود، تاثیر گذارند. کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی؛ خصوصی سازی؛ سودهای تقسیمی؛ خط‌مشی پرداخت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "چه تفاوتی میان ارزشگذاری سودها و زیان های نامشهود وجود دارد؟" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: پژوهش های قبلی نشان داده اند که شرکت های زیان ده براساس گزینه های اختیاری کنار گذاشتن (انحلال) یا سازگاری باشرایط (abandonment / adaption ) ارزشگذاری می کردد ، در حالی که شرکت های سودآور ازاین بابت نگرانی ندارند. اگر چه رفتارهای محافظه کارانه در مورد شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه، می تواند منجر به شناسایی زیان ، حتی در دوره هایی گردد که هیچ گونه بحران مالی وجود ندارد. در این پژوهش ما به دنبال بررسی تفاوت ارزشگذاری سود و زیان در شرکت هایی هستیم که از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه یا خرید اقدام و سرمایه گذاری در منابع نامشهود نموده اند. طرز برخورد استانداردهای حسابداری با توسعه داخلی منابع غیر مشهود بسیار محافظه کارانه بوده و براساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) درایالات متحده لازم است که سریعاً هزینه های آن شناسایی شود ، در عین حال اجازه شناسایی منابع نامشهود خریداری شده نیز داده شده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداریمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "ساختار سررسید بدهی و محافظه کاری حسابداری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان ساختار سررسید بدهی های و محافظه کاری حسابداری می باشد . بدهی هایی با سررسید کوتاه مدت می توانند موجب کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات ذاتی مربوط به بهینه نبودن سرمایه گذاری منابع مالی به دست آمده از راه بدهی ها می گردد . به این ترتیب انتظار می رود که در شرکت هایی با ساختار حسابداری محافظه کاری ، بیشتر بدهی های با سررسید کوتاه مدت مورد تقاضا باشد . نتایج پژوهش ما نشان می دهد که بدهی هایی با سررسید کوتاه مدت دارای همبستگی منفی با میزان محافظه کاری حسابداری می باشد . با در نظر گرفتن شرکت هایی که با افزایش سطح محافظه کاری حسابداری ، به دنبال دسترسی به بدهی هایی بدهی هایی سررسید بلند مدت هستند ، ما اقدام به اجرای آزمون پیش فاز و پس فاز (Lead-lag test ) برای بررسی علیت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2014، با عنوان "همبستگی بازده سهام شرکت و بازده اوراق قرضه و تعدیلات پویای ساختار سرمایه" به منظور بهره گیری در مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله اثرات ناشی ازهمبستگی‌های پویا میان بازده سهام شرکت و بازده اوراق قرضه انتشاریافته توسط همان شرکت بر سرعت اعمال تعدیلات در جهت دستیابی به نسبت اهرم مالی مود نظر، مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که همبستگی‌های برازش شده، در طول زمان متغیر هستند، پایدارند، و در میان شرکت ها متفاوتند. تحلیل متغیرهای توضیحی بالقوه نشان داد که انتظارات منفی درباره مجموع ریسک های آتی ، باعث کاهش همبستگی می‌شود، اما این کاهش در مورد شرکت‌هایی صادق است که احتمال قصور آن‌ها پایین است. در مقابل، همبستگی‌ها با برخی از معیارهای اندازه گیری ریسک خاص، خصوصا مخاطره سهام غیرسیستماتیک و اهرم مالی، رابطه‌ٔ مثبت دارند. رابطه مثبت میان نسبت اهرمی و همبستگی‌ها حاکی از آن است که هرگاه همبستگی سهام و اوراق‌قرضه بالا باشد، اهرم هدف (اهرم مورد نظر) سریع‌تر قابل حصول خواهد بود. نتایج ما این موضوع را تایید می‌کند. کلمات کلیدی: همبستگی سهام-اوراق‌قرضه فردی، اهرم، ریسک غیرسیستماتیک، چرخه‌های اقتصادی، سرعت تعدیلات، ساختار سرمایه هدف ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "توان آگاهی دهندگی سود تقسیمی و ارتباط آن با معافیت های مالیاتی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف از این پژوهش بررسی توان آگاهی دهندگی (ارزش اطلاعاتی) سود تقسیمی و ارتباط آن با معافیت های مالیاتی با توجه به ثبات درآمدی می باشد. بعد از تأیید اینکه شرکت هایی پرداخت کننده سودسهام تقسیمی، ثبات درآمدی بیشتری نسبت به شرکت هایی که سودسهام تقسیم نمی کنند ، دارا می باشند . ما نشان داده ایم که شرایط مالیات برسودسهام تقسیمی نیز اهمیت دارد. شرکت هایی که به طور کامل از مالیات بر سود سهام تقسیمی معاف هستند، به طور معنا دارای، دارای ثبات درآمدی نسبت به شرکت هایی هستند که سودسهام پرداختی آنها با هیچ گونه معافیت مالیاتی همراه نیست، براین اساس هر چه سطح معافیت مالیاتی شرکت های بالغ تر ، بیشتر باشد ، میزان ثبات آنها نسبت به شرکت هایی که تنها از بخشی از بخشودگی های مالیاتی بهره می برند ، بیشتر خواهد بود . علاوه بر این ، آزمون قیمت گذاری بازار ، تأیید کننده ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "کیفیت سود و تامین مالی از فروشندگان (عرضه کنندگان)" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش ما به بررسی اثر کیفیت سود بر عرضه کنندگان اعتباری کالا دریک نمونه از شرکت های کوچک ومتوسط می پردازیم. بعد از کنترل سایر عوامل تأثیرگذار بر معاملات اعتباری، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شرکت هایی با تغییر پذیری کمتر درآمد ها، درآمد های هموارتر و قابل پیش بینی تر وکیفیت بالای اقلام تعهدی، دسترسی بیشتری به اعتبارات تجاری تأمین کنندگان کالا وخدمات شرکت خواهند داشت. این رابطه نشان می دهد که شرکتهایی با نوسانات در آمدی کمتر و صحت بیشتر درآمدها، دسترسی آسان تری به جریانات نقدی و اعتبارات تجاری خواهند داشت. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما میسر نشد، می توانید مبلغ مورد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "تاثیر توقف افشا پیش بینی سود بر عدم تقارن اطلاعاتی" برای انتخاب موضوع پایان نامه، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این مقاله به بررسی اثر توقف انتشار فصلی انتظارات مدیریت از سودهای آتی بر روی عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از یک نمونه بزرگی از شرکتها برای دوره زمانی 2002 تا 2011 می پردازد. بعد از توقف این گزارشات ممکن است عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد به خاطر اینکه اطلاعات کمتری به بازار ارائه شده است. از سوی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است کاهش یابد چرا که مدیریت شرکت سعی کمتری می کند تا سود های واقعی را مدیریت کند که به مقدار سود های پیش بینی شده دست یابد. نتایج تحقیق نشان میدهد که توقف انتشار پیش بینی ها موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با گروه های کنترل میشود، همچنین نتایج گویای این واقعیت است که شرکتها بعد از توقف انتشار پیش بینی های خود از سود های آینده کمتر در فعالیتهای مدیریت سود مشارکت می کنند به خصوص برای شرکتهایی که پیش بینی سود بصورت مستمر منتشر می کردند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله: رتبه بندی اعتباری بازار و محدودیت‌های تامین مالی ، مطالعاتی از شرکت های ایالات متحدهمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی سال 2014، "رتبه بندی اعتباری بازار و محدودیت‌های تامین مالی، مطالعاتی از شرکت های ایالات متحده"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: محدودیت های تامین مالی نقش مهمی را در چندین بعد از رفتارهای شرکت بازی میکند، بدون آنکه به اثرات آنها بر رتبه بندی اعتباری توجهی شود. در این مقاله به تجزیه و تحلیل مجموعه داده های منحصر به فرد و جامع شرکت های ایالات متحده توسط فیچ در طول دوره 2001 تا 2007 پرداخنه شده است . ما از رتبه بندی ضمنی بازار Fitch قیمت های اوراق قرضه و سهام را بدست آورده ایم (بیرون کشیده ایم). این تجزیه و تحلیل مدارکی را پیدا کرد که متغیرهای مالی در پیش بینی رتبه بندی اعتباری برای شرکت هایی که به احتمال زیاد با محدودیت های تامین مالی مواجه اند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. نتیجه حاصل بر این شد که محدودیت تامین مالی یک بعد مهم در فرایند رتبه بندی ضمنی بازار است. یافته ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله پیش بینی آگهی عرضه و فروش عمومی سهام ، بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر روی مدیریت سودمقاله  انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2014، "پیش بینی آگهی عرضه و فروش عمومی سهام ، بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر روی مدیریت سود" از ژورنال معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه ارشد و پژوهش های حسابداری و مالی: پژوهش های پیشین نشان داده اند که مدیران ممکن است از روش های مدیریت سود برای مواجهه با پیش بینی های اختیاری سود استفاده کنند. در این پژوهش ما حدود مدیریت سود بکار گرفته شده در شرکتهای (با عرضه عمومی اولیه ) کانادایی را استخراج کردیم و سپس مطالعه کردیم که کدام شرکت ها با ساختار حاکمیت شرکتی بهتر، گرایش کمتری به استفاده از مدیریت سود برای دستیابی به پیش بینی های سود مورد نظر خودشان دارند. همچنین ما به بررسی و ارزیابی تاثیر پیش بینی سود و حاکمیت شرکتی بر روی پیش بینی جریان نقدی آینده نیز پرداختیم. نتایج نشان میدهد که شرکت های با مکانیسم های حاکمیت شرکتی بهتر کمتر تمایل به پیش بینی اختیاری سود دارند.علاوه بر این، ما دریافتیم که شرکتهای با عرضه عمومی اولیه از مدیریت تعهدی برای پیش بینی کردن استفاده می کنند : میزان آگاهی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی با ترجمه فارسی 2014، "نوسانات سود و پیش بینی سود"، برای انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: این پژوهش برای شرکتهای انگلستان برای دوره 1991 تا 2010 به بررسی روابط بین ثبات اجزای سود مستمر و نواسانات می پردازد که نتایج آن، نتایج پژوهش انجام گرفته در آمریکا مبنی بر وجود رابطه منفی بین سود مستمر و نواسانات سود را تایید می کند. چارچوب نظری ما این احتمال را تقویت می کند که این نتیجه ممکن است نشان دهنده انحراف در برآورد کمتر در ثبات سود (و استمرارجریان نقدی و اقلام تعهدی سود) مرتبط با اقلام ناپایدار سود باشد. پیش بینی ها بر اساس مدلهای تخمینی برای نواسانات سود چارک بندی شده، نشان میدهد که پیش بینی سود در شرکت های با نوسان سود پایین بهبود می یابد. نتایج همچنین گویای این مطالب است که ارتباط منفی بین پایداری سود و نواسانات سود ممکن است به خاطر هم خطای تخمین سود باشد و هم تفاوت در پایداری خود سود باشد. کلمات کلیدی : تغییر پذیری سودها، ثبات، سودهای اصلی و ناپایدار (موقتی)، پیش بینی و پیش گویی سود راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,000 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله بررسی ارتباط بین مخاطرات اخلاقی و سود تقسیمی و ریسک پذیرفته شده در بانکها با ترجمه تخصصی حسابداریمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2014، "بررسی ارتباط بین مخاطرات اخلاقی و سود تقسیمی و ریسک پذیرفته شده در بانکها" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در شرکتهای غیر مالی (شرکتهای به جز بانکها و موسسات مالی) افزایش پذیرش ریسک، باعث کاهش نسبت سود تقسیمی می شود. در بانکداری ضمانت عمومی ممکن است باعث ایجاد رابطه مثبت بین نسبت سود تقسیمی و میزان ریسک پذیرفته شده شود. در این مقاله روابط بین نسبت سود تقسیمی و میزان پذیرش ریسک در بانکها با در نظر گرفتن تاثیر قوانین کفایت سرمایه و منشور ارزش مورد بررسی قرار می گیرد. که یافته ها حاکی از آن است که روابط مثبتی بین ریسک پذیرفته شده در بانک و نسبت سود تقسیمی وجود دارد. نزدیک شدن به نسبت سرمایه مورد نیاز و منشور ارزشی بالا تاثیر ریسک پذیرفته شده در بانک بر روی نسبت سود تقسیمی را کاهش می دهد.بخش مقدمه مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان ارتباط بین مخاطرات اخلاقی، سود ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "کارایی هیات مدیره و ریسک کوتاه مدت" برای انتخاب موضوع پایان نامه و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا کارایی هر چه بیشتر هیات مدیره (از لحاظ اندازه، تجربه، مالکیت، استقلال)، ریسک کوتاه مدت را محدود و کاهش می دهد یا خیر. ما در این پژوهش از مدل قیمت گذاری دارایی که توانایی حل ریسک کوتاه مدت مربوط به بازدهی کوتاه مدت و ریسک بلند مدت مربوط به بازدهی بلند مدت را دارد استفاده می کنیم. در این تحقیق از 916 شرکت از کشور انگلستان برای بازه 18 ساله از سال 1992 تا 2010 میلادی برای بررسی استفاده شده است، که نتایج نشان می دهد، کارایی هیات مدیره در ارتباط با منفی با سطح ریسک کوتاه مدت می باشد و نتایج این پژوهش برای تمام انواع ریسک های کوتاه مدت ثابت است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت اینترنتی برای شما ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی تاثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و ممنتوم بر بهینه سازی بازده سبد سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: استراتژی های معامله تکنیکال فرض می کند که روند گذشته قیمت روند آتی قیمت را پیش بینی می کند. کاربرد آنها ممکن است سودآور باشد اگر روند گذشته قمیت منعکس کننده آن دسته از اطلاعات بنیادی شرکت باشد که هنوز به طور کامل قمیت گذاری نشده است، با وجود این، اگر روند تنها بازگو کننده فشار قیمت گذاری موقتی باشد، معاملات تکنیکال احتمالا با شکست مواجه خواهد شد، ما بحث می کنیم که استفاده از صورتهای مالی به عنوان یک منبع اضافی از اطلاعات کمک می کند تا از چنین شکستهایی پرهیز کنیم. ما یک استراتژی که استفاده می کند از جریان وجه نقد عملیاتی برای شناسایی روند صعودی پایدار گدشته قمیت سهام، استفاده می کنیم. که به نظر می رسد اجرای آن به همراه استراتژی مومنتوم (یک استراتژی تکنیکال می باشد) عملکرد آن را بهبود می بخشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)