مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف

جستجو برای کلمه کلیدی : گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف

خلاصه مقاله

گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ - استاندارد حسابداری شماره 25 فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند مقدمه‌ 2 - 1 دامنه‌ كاربرد 5 - 3 تعاريف‌ 13 - 6 تشخيص‌ قسمتهاي‌ قابل‌ گزارش‌ 19 - 14 رويه‌هاي‌ حسابداري‌ قسمت‌ 23 - 20 افشا 33 - 24 تاريخ‌ اجرا 34 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 35 پيوست‌: نمونه‌ گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌   استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 25 - گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلفاين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. مقدمـه‌1 .      هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز مباني‌ گزارشگري‌ اطلاعات‌ مالي‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ يك‌ واحد تجاري‌ است‌. اين‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نيز مناطق‌ جغرافيايي‌ مختلف‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در موارد زير كمك‌ مي‌كند :الف.     درك‌ بهتر عملكرد گذشته‌ واحد تجاري‌،ب       ‌.         ارزيابي‌ بهتر مخاطرات‌ و بازده‌هاي‌ واحد تجاري‌، وج        .         قضاوتهاي‌ آگاهانه‌تر در مورد كل‌ واحد تجاري‌. 2 .      برخي‌ واحدهاي‌ تجاري‌، محصولات‌ و خدمات‌ متنوعي‌ توليد و ارائه‌ مي‌كنند يا در مناطق‌ جغرافيايي‌ متفاوتي‌ فعاليت‌ دارند كه‌ از نرخهاي‌ سودآوري‌، فرصتهاي‌ رشد، انتظارات‌ آتي‌ و مخاطرات‌ مختلفي‌ برخوردارند. اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ يك‌ واحد تجاري‌ و عمليات‌ آن‌ در ... ادامه چکیده مقاله ...