مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

کنترل خانوادگی

جستجو برای کلمه کلیدی : کنترل خانوادگی

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی همبستگی غیرخطی میان تمرکز مالکیت و اهرم مالی: نقش کنترل خانوادگی:مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه از سال 2016 با ترجمه، با عنوان "همبستگی غیرخطی میان تمرکز مالکیت و اهرم مالی: نقش کنترل خانوادگی" برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش حسابداری و مالی:بحران مالی جهانی 2008 تا 2009 و بحران بدهی اروپا پرسش‌های زیادی پیرامون تصمیم‌گیری اهرم مالی مطرح کرده است. در مطالعه حاضر همبستگی میان تمرکز حقوق کنترل و اهرم مالی را در حضور متغیر خانواده مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این مطالعه همچنین نقش خانواده‌ها در تعدیل همبستگی U شکل وارون غیرخطی میان نسبت حقوق کنترل و اهرم مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. شرکت‌های پذیرش‌شده در تایوان که از خصوصیات آن حمایت ضعیف از سهامداران اقلیت است، در دوره زمانی 1999 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اثر U شکل وارون غیرخطی مورد تایید قرارگرفته و اثر تضعیف شده وجود کنترل خانوادگی ارائه شده است. نتایج بدست آمده در برابر چندین آزمون‌های جایگزین شامل مساله درون‌زایی مطالعات مربوط به تعامل میان مالکیت و تصمیمات اهرم مالی، همچنان برقرار است. درکل، در این مقاله رابطه مالکیت-بدهی در کشوری با حمایت ضعیف از سهامداران اقلیت، پررنگ شده است.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: تمرکز مالکیت؛ حقوق ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "مقاله آیا کنترل خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر دارد (شکل ساختاری مالی را تحت تاثیر قرار می دهد) ؟ تحلیل تجربی پیرامون شرکت‌های منطقه یورو" ، از سایت Wiley، به منظو رانتخاب موضوع پژوهش و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: در این مطالعه به تحقیق در خصوص رابطه میان کنترل خانوادگی و ساختار سرمایه شرکتی پرداخته و در عین حال ماهیت پویای خط‌مشی بدهی و ساختار مالکیت شرکت‌های خانوادگی را مدنظر قرار خواهیم داد. نتایج ما نشان می‌دهد که حساسیت بدهی به نوسانات جریان نقدی در شرکت‌های خانوادگی کمتر مشهود است و کنترل خانوادگی باعث افزایش سرعت تعدیل به سمت میزان بدهی مورد نظر می‌شود. مدل کسب و کار خانوادگی با ابعاد چهارگانه، تبیین گر این نتایج است: انحراف رای از حقوق جریان نقدی، حضور دومین سهامدار‌عمده در شرکت، مشارکت اعضای خانواده در مدیریت، و نسلی از خانواده که متصدی امور کسب و کار است. کمترین میزان اثر جریان نقدی بر بدهی در موارد زیر روی می دهد: شرکت‌های خانوادگی که در آن‌ها مکانیسم های ارتقاء کنترل وجود ندارد، شرکت هایی که اعضای خانواده در مدیریت آن نقش فعالی دارند و آندسته از کسب و کارهای خانوادگی که هم‌اکنون توسط ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)