مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

پاداش

جستجو برای کلمه کلیدی : پاداش

خلاصه مقاله

مقاله 2017 "کدام یک اول اتفاق می افتد، پاداش مدیرعامل  یا عملکرد شرکت؟ مشکل علیت در شرکتهای اروپایی"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2017 با عنوان "کدام یک اول اتفاق می افتد، پاداش مدیرعامل  یا عملکرد شرکت؟ مشکل علیت در شرکتهای اروپایی" مناسب برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی در سطح ارشد و با کمی ایده پردازی و تغییرات برای مقطع دکتری:این پژوهش با استفاده از الگوی عملکردی فرضیات دو تئوری اجتماعی و نمایندگی به بررسی این موضوع کی پردازد که آیا پرداختی ها به مدیر عامل براساس عملکرد است یا برعکس، شرکتهایی که به مدیران خود پرداخت بیشتری دارند بهتر عمل می کنند؟ نتایج پژوهش ما بر اساس نمونه 330 شرکت بزرگ اروپایی برای دوره 2009 تا 2013 است. یافته ها بر مبنای تحلیل پانل دیتا تایید می کنند که پاداش مدیرعامل در ارتباط مثبت با عملکرد شرکت است و برعکس. تخمین و برآورد همزمان، که در آن ما با هر دو متغیر عملکرد مالی و پاداش مدیر عامل به عنوان متغیر ذاتی و اصلی با استفاده از روش حداقل مربعات دومرحله ای رفتار می کنیم، نشان داد که شرکتهایی که پاداش ها را به معیارهای حسابداری گره زده اند و این پرداخت تشویقی، باعث افزایش عملکرد درونی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله 2017 با عنوان پاداش مدیریت و پذیرش ریسک بانک در دوره قبل و بعد از بحران مالیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2017 با عنوان پاداش مدیریت و پذیرش ریسک بانک در دوره قبل و بعد از بحران مالی، مناسب، برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی:این مطالعه به بررسی تاثیر پاداش مدیر عامل بر ریسک پذیرفته شده بانک در دوران قبل و بعد از بحران مالی می پرداد. نتایج ما ارتباط منفی بین پاداش های مدیریت و ریسک بانک در قبل از دوره بحران مالی را نشان می دهد. به طور مشابه سهام مشروط و اختیار خرید معامله اعطا شده به مدیران در دوران بعد از بحران مالی موجب کاهش بانک می شود. در مقابل ما تاثیر مثبت برنامه رهایی از دارایی‌های مشکل دار بر ریسک بانک را مشاهده کردیم. نتایج ما همچنین نشان میدهد، مدت سررسید اختیار خرید معامله بر رفتار ریسک بانکها تاثیرگذار است. نتایج ما در فرموله کردن ساختار دستورالعملهای پرداخت پاداش به مدیر مفید است.کلمات کلیدی: پاداش، پذیرش ریسک، بحران مالی، برنامه رهایی از داراییهای مشکل دار توجه:این مقاله در حوزه ریسک بانک و عوامل تاثیر گذار بر آن کار شده است، از عواملی که بررسی شده است مربوط به پاداشهایی است که به مدیران ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله 2017 با عنوان مقاله تاثیر اعتبار و پرستیژ شرکت بر پاداش مدیرمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2017 با عنوان تاثیر اعتبار و پرستیژ شرکت بر پاداش مدیر شرکت مناسب برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی:ما نشان دادیم که مدیران شرکتهای معتبر و دارای پرستیژ، مزایای کمتری می‌گیرند. مجموع پاداش مدیران در شرکتهای لیست شده در رتبه بندی فورتون آمریکایی (که شرکتهای موفق و معتبر در آنها لیست می شود) به طور میانگین 8 درصد کمتر است. این پژوهش نشان میدهد که مدیران ترجیح می دهند که منافع ناشی از شغل و موقعیت را در کار کردن در شرکتهای موفق و معتبر بزرگ در مقابل پاداشهای پولی اضافی مبادله کنند. استراتژی شناسایی ما بر مبنای تحلیل نمونه همسان، رگرسیون تفاضل در تفاضل، و طرح جهش در رگرسیون بوده است. ما چندین مورد را برای اطمینان بیشتر چک کردیم و بسیاری از متغیرهای جایگزین را حذف کردیم، شامل اندازه‌گیری اعتبار و پرستیژ شرکت با حاکمیت شرکتی بهتر یا با میزان در معرض دید بیشتر قرار گرفتن در اجتماع.کلمات کلیدی: پاداش مدیر، اعتبار شرکت، موقعیت اجتماعی، منافع و مزایای شغلی. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی تان حسابداری مدیر مالی، پاداش مدیر مالی و چرخه (تغییر) مدیر مالیمقاله انگلیسی حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "توان حسابداری مدیر مالی ، پاداش مدیر مالی و چرخه مدیر مالی"، از سایت Wiley، برای انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی:این مقاله به پاداش و چرخه مدیر مالی می پردازد. استدلال ما بر این است که توان مدیر مالی را می توان بر حسب خطاهای حسابداری در حین اجرای اصول و استانداردهای حسابداری سنجید. ما دریافتیم که (i) میان توان مدیر مالی و پاداش قبلی مدیر مالی در سال انتقال همبستگی مثبت وجود دارد؛ (ii) میان توان حسابداری مدیر مالی و پاداش مدیر عامل در سال بعد همبستگی مثبت وجود دارد؛ و (iii) میان توان حسابداری مدیر مالی و چرخه مدیر مالی در سال بعد همبستگی منفی وجود دارد.کلمات کلیدی ، خطاهای حسابداری؛ پاداش مدیر مالی؛  چرخه مدیر مالی؛ استانداردهای گزارشگری مالی بین‌الملل ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "ادراکات مربوط به منصفانه بودن پرداخت پاداش سالیانه: اثرات مقایسه ای اندازه گیری عملکرد ذهنی (نامشهود) و دستیابی به اهداف پاداش" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این تحقیق به بررسی این مطلب میپردازیم که مقیاس های اندازه گیری ذهنی و دستیابی به اهداف پاداش چگونه بر ادراکات مدیران در خصوص منصفانه بودن توزیعی و رویه ای قراردادهای پاداش سالیانه تاثیر می گذارد.استدلال ما این است که اثر ذهنیت بر ادراکات منصفانه بودن از یک رابطه U شکل تبعیت می کند و با این ایده همخوانی دارد که هرگاه تاکید کلی نسبتا پایینی بر مقیاس های اندازه گیری ذهنی معطوف گردد، ذهنیت باعث افزایش ادراکات منصفانه بودن می شود، اما هرگاه تاکید کلی نسبتا بالایی برمقیاس های اندازه گیری ذهنی صورت گیرد، ذهنیت باعث کاهش ادراکات منصفانه بودن می شود.علاوه بر این، استدلال ما این است که مدیران از اهداف پاداش بعنوان استانداردهای ارجاعی استفاده می کنند و دستیابی به این اهداف باعث افزایش ادراکات منصفانه بودن توزیعی می شود، اما ادراکات منصفانه بودن رویه ای را افزایش نمی دهد. ما در این تحقیق از طرح تحقیق پیمایشی مقطعی با ترتیب زمانی استفاده می کنیم تا اندازه گیری خصوصیات مورد انتظار قراردادی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "مقاله ساختار پرداخت پاداش مدیریت، پذیرش ریسک بانک، و بحران مالی" ، از نشریات معتبر برای انتخای موضوع پایان نامه و پژوهش: در این مقاله به بررسی این موارد می‌پردازیم:(1) ترکیب بندی پرداخت پاداش مدیر عامل اجرایی چگونه با مشوق‌های بانک برای پذیرش ریسک‌ مفرط در ارتباط است، (2) آیا پرداخت پاداش به مدیر اجرایی در بانک‌های بزرگ، خصوصا اَبَربانک‌های معروف به TBTF، موجب تشدید رفتارهای مرتبط با کژاخلاقی‌ می شود، (3) چگونه رابطهٔ میان پرداخت پاداش مدیر اجرایی بانک و ریسک پذیری، قبل از بحران مالی اخیر و در میانهٔ بحران، تغییر کرد. ما دریافتیم که ریسک بانکی اندازه‌گیری شده توسط روش امتیازی z و نوسان پذیری بازده سهام، با درصد پاداش‌های تشویقی کوتاه مدت و بلند مدت افزایش می‌یابد. بااینحال، با افزایش نسبت پرداخت تشویقی، احتمال تبدیل یک موسسه به موسسه ای مشکل دار یا ورشکسته کمتر می‌شود.نتایج به‌دست آمده همچنین برای هر دو دوره میانه و دوره قبل از بحران مالی اخیر نیز صدق می‌کند. اثرات تشویش زدایی پرداخت پاداش با این یافته ها مورد تایید است که هم نسبت‌های اضافه پرداخت و هم مشوق های طولانی‌ مدت رابطهٔ مثبتی با ارزش‌گذاری بانک و عملکرد آن دارد. ما همچنین دریافتیم که اَبَربانک‌های معروف به TBTFریسک پذیری‌ بزرگتری تجربه می کنند (امتیاز z پایینتری دارند) و در ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "پاداش مدیریت و ریسک پذیری"، از سایت Oxford ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی: این مقاله به مطالعه رابطه میان ریسک پذیری مدیر عامل و پاداش مدیر عامل در موسسات مالی می‌پردازد. مدلی متشکل از مولفه های ذینفعان، وام دهندگان ، سپرده گذاران، و مدیرعامل نشان می‌دهد که (i) ریسک پذیری مازاد را می‌توان با قرار دادن پاداش های مدیرعامل بر مبنای قیمت سهام و دامنه قیمتی مبادله نکول اعتبار برطرف کرد، (ii) سهامداران ممکن است نتوانند متعهد به طرح چنین قراردی شوند، ‌(iii) شاید علت عدم تمایلشان مربوط به انحراف از بیمه سپرده یا ریسک دنباله غیرقابل مشاهده باشد.  مزایای استفاده از دامنه قیمتی مبادله نکول اعتبار به جای پاداش معوق یا بدهی، به دلیل این است که آن قیمت بازار است و هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد.  ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2014، با عنوان "هزینه ها و مزایای مقررات بازپس گیری وجوه پرداخت شده، در پرداخت پاداش مدیر عامل"، از سایت Oxford، به منظور استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری:ما در این مقاله هزینه‌ها و مزایای مقررات بازپس گیری وجوه پرداخت شده (Clawback) راتحلیل خواهیم کرد؛ این تمهیدات شرکت ها را قادر خواهد کرد که در صورت تجدید ارائه صورت‌های مالی بتوان حقوق و پاداش تشویقی را از مدیریت ارشد بازپس گرفت. ما تحت مدل قراردادی ساده دریافتیم که تمهید قانونی بازپس گیری وجه پرداخت شده، بازه زمانی پرداخت پاداش را بطور موثری طولانی‌تر می‌سازد و مانع گزارشگری نادرست می شود. با اینحال، چنین تمهیدی می تواند موجب افزوده شدن نویز به شاخص اساسی اندازه گیری عملکرد شده و تلاش مدیریتی و ارزش شرکت را کاهش دهد. آزمو‌ن‌های تجربی ما از پیش بینی‌های مدل مبنی بر اینکه چه نوع شرکت‌هایی احتمال استفاده داوطلبانه از تمهیدات را دارند، پشتیبانی میکند. ما همچنین بطور مستند نشان داده‌ایم که تمهیدات بازپس گیری وجوه با کیفیت گزارشگری بالاتر، حساسیت بیشتر نسبت به پرداخت مبتنی بر عملکرد مدیرعامل و حقوق و پاداش بالاتر مدیرعامل، همبستگی مثبت دارد. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "استفاده از سهام وثیقه (سهام محدود شده) به عنوان پاداش و دستمزد برای هیات مدیره و بررسی اثرات استفاده از آن" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: استفاده از سهام محدود شده به عنوان بخشی از دستمزد مدیریت افزایش یافته است. ارزش سهام محدود شده انباشته شده که در دست مدیریت است حدود سه یا چهار برابر بیشتر از حقوق پایه مدیریت است. ما دراین مقاله به بررسی تاثیر این سهام محدود شده انباشته شده بر روی شرکتها قبل و بعد از اجرای قوانین ساریبنز اکسلی می پردازیم (البته این قوانین در ایران کاربردی ندارد به همین منظور دوستانی که می خواهند روی این موضوع کار کنند این قسمت را باید نادیده بگیرند و فقط به بررسی اثرات پرداخت دستمزد و پاداش به صورت سهام در وثیقه شرکت یا همان سهام محدود شده بر روی شرکت بپردازند). یافته ها حاکی از آن است که بعد ا اجرای قوانین ذکر شده، سهام محدود شده دارای ارتباط منفی با هزینه های R&D (هزینه های تحقیق و توسعه) و دارای ارتباط مثبت با سود خالص شرکت و بازده سهام تعدیل شده بازار است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "استراتژی شرکت، پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این پژوهش ما به بررسی تاثیر استراتژی شرکت بر روی پاداش هیئت مدیره مرتبط با عملکرد و طرح‌های تشویقی بلند مدت می‌پردازیم. ما همچنین ارتباط بین استراتژی و ساختار پاداش هیئت مدیره متناسب و عملکرد شرکت را بررسی می‌کنیم. با استفاده از تجزیه و تحلیل کلاستر و محتوا، برای دسته بندی استراتژی تجاری شرکت، ما پیش بینی و پیدا کردیم که شرکت‌های با محصولات متنوع، درصد بیشتری از پاداش هیئت مدیره را بر مبنای عملکرد تعیین می کنند، نسبت به شرکت‌هایی که استراتژِی کنترل هزینه ها را دارند. علاوه بر این ما پیدا کردیم که عدم تناسب بین استراتژی شرکت و ساختار پاداش هیئت مدیره تاثیر منفی بر روی عملکرد شرکت دارد. این پژوهش باعث غنی شدن ادبیات پاداش مدیریت با شناسایی تاثیرگذاری استراتژی تجاری بر ساختار پاداش و ارتباط منفی عدم تناسب بین ساختار پاداش و استراتژی با عملکرد، شده است. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)