مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

ویژگی های صنعت

جستجو برای کلمه کلیدی : ویژگی های صنعت

خلاصه مقاله

مقاله وارونگی بلند مدت صنعتیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه از سال 2106، با عنوان " وارونگی بلند مدت صنعتی"، از سایت Elsevier، به منظور استفاده در جهت انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله و مطالعه دانشجویان و پژوهشگران:در این مطالعه عملکرد صنعت را بعنوان محرک احتمالی وارونگی‌های بازده بلندمدت، و همچنین چرایی و چگونگی آن را مورد تحقیق و بررسی قرار خواهیم داد. ما با استفاده از داده‌های بدست‌آمده از بریتانیا دریافتیم که شرکت هایی که جزو صنایع بازنده (زیان‌ده) هستند عملکردشان طی پنج سال بعدی  بطور معناداری نسبت به شرکت‌های صنایع برنده (سود‌ده) بهتر بوده است. این وارونگی صنعتی حتی پس از کنترل تکانه سهام، تکانه صنعت، اثرات فصلی و فاکتورهای مرسوم ریسک همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. ما دریافتیم که اثر قوی عملکرد گذشته صنعت، نیروی محرکه وارونگی بلند مدت است. به‌ویژه ما پی بردیم که مولفه‌های صنعتی، محرک وارونگی‌های سهام است، درحالیکه عملکرد گذشته سهام تبیین کننده وارونگی صنعت نسیت. تحلیل بیشتر بیانگر آنست که وارونگی صنعتی در هر دو شریط اقتصادی خوب و بد، وجود دارد و در صنایعی قوی‌تر است که عدم قطعیت ارزشگذاری در آن‌ها بالا است. از این یافته چنین استنباط می‌شود که به احتمال زیاد، وارونگی صنعت از قیمت‌گذاری اشتباه ناشی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، با عنوان "تاثیر وضعیت مالی شرکت و ویژگی های صنعت بر تعدیل ساختار سرمایه" از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهشها و مطالعات حسابداری و مالی:ما با تعمیم مدل بیون (2008) در خصوص رابطه کسری و مازاد و سرعت تعدیل سرمایه، نشان خواهیم داد که ویژگی های شناسایی شده صنعت توسط کایو و کیمورا (2011) مشتمل بر تمرکز صنعت، ظرفیت صنعت و پویایی صنعتی، چگونه بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه اثر می گذارد. ما با استفاده از شرکت‌های نیوزلندی بعنوان نمونه مورد مطالع خود شواهد مهمی یافتیم، مبنی بر اینکه علاوه بر وضعیت مالی شرکت، ویژگی های صنعت نیز بر سرعت تعدیل تاثیر گذار است. نتایج مربوط به وضعیت مالی شرکت از همه پایدارتر است و ما پیشنهاد می‌کنیم که جهت تایید ماهیت رابطه میان ویژگی های صنعت و سرعت تطابق شرکت‌ها با ساختارهای سرمایه هدف پژوهش‌های بیشتری در آینده انجام گیرد. کلمات کلیدی: ساختار سرمایه ؛ سرعت تعدیل سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری 2015،"نظریه چشم انداز، ویژگی های صنعت و مدیریت سود: مطالعه ای درباره صنایع مالزی" از نشریات و سایتهای معتبر به منظورانتخاب موضوع جهت پژوهش و استفاده در مطالعات مرتبط: هدف: هدف از این مقاله کشف و شناسایی فعالیت مدیریت سود در صنایع مختلف در مالزی با استفاده از مدل توزیع سود می‌باشد. علاوه بر این، نظریه چشم‌انداز و تاثیر احتمالی متغیرهای صنعتی گوناگون جهت فهم نقش صنعت در انگیزش مدیریت سود میان شرکت های مالزی، مورد آزمون قرار گرفته است. طرح تحقیق/روش‌شناسی/رویکرد: نمونه‌ای از 538 شرکت از 15 صنعت مختلف طی سالهای 2005 تا 2011 برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت. از مدل توزیع سود جهت شناسایی فعالیت مدیریت سود در بین صنایع مورد استفاده شد و تکنیک های گوناگون رگرسیون جهت تست تاثیر نظریه چشم‌انداز و متغیرهای گوناگون صنعت بر روی فعالیت مدیریت سود اعمال گردید. یافته‌ها: یافته‌ها نشانگر حضور رویه‌های مدیریت سود در صنایع مالزی است، اما معلوم شد که میزان شیوع فعالیت مدیریت سود و انگیزش انجام آن در بین صنایع، متفاوت است. ما به این نتیجه رسیدیم که نظریه چشم‌انداز، بطور کلی، انگیزه احتمالی در مدیریت سود بوده است، اما زمانیکه صنایع را جدا از یکدیگر مد نظر قرار دهیم، این موضوع ... ادامه چکیده مقاله ...