مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

موجودی مواد و کالا

جستجو برای کلمه کلیدی : موجودی مواد و کالا

خلاصه مقاله

حسابداری موجودی مواد و کالا - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8  فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بنـد مقدمـه‌ 1 دامنه‌ كاربرد 2 تعاريف‌ 3 اندازه‌گيري‌ موجودي‌ مواد و کالا 5 - 4 بهاي‌ تمام‌ شده‌ موجودي‌ مواد و کالا 20 - 6 مخارج‌ خريد 8 - 7 مخارج‌ تبديل 16 - 9 ساير مخارج‌ 20 - 17 بهاي‌ تمام‌ شده‌ موجوديها در واحدهاي‌ خدماتي‌ 21 بهاي‌ تمام‌ شده‌ تولید کشاورزی برداشت شده از داراییهای زیستی 21- مکرر روشهاي‌ محاسبه‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ 35 - 22 خالص‌ ارزش‌ فروش‌ 40 - 36 ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ تعيين‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ 44 - 41 موارد كاربرد خالص‌ ارزش‌ فروش‌ 45 شناخت‌ موجودي‌ مواد و کالا به عنوان‌ هزينه 47 - 46 افشا 52 - 48 تاريخ‌ اجرا 53 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري 54   استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 -  حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالااين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. مقدمـه1 .      موجودي‌ مواد و کالا، بخش‌ عمده‌اي‌ از داراييهاي‌ بسياري‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. بنابراين‌، ارزشيابي‌ و انعكاس‌ موجودي‌ مواد و کالا اثر با اهميتي‌ در تعيين‌ و ارائـه‌ وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ دارد.دامنه‌ كاربرد2 .      اين‌ استاندارد، نحوه‌ ارزشيابي‌ و انعكاس‌ موجودي‌ مواد و کالا در صورتهاي‌ مالي‌ را ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

پایان نامه تاثیر نوع روش حسابداری موجودی مواد و کالا بر کیفیت سود آوری شرکتهای بورس تهراندانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "تاثیر نوع روش حسابداری موجودی مواد و کالا بر کیفیت سود آوری شرکتهای بورس تهران":کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)