مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

طرحهای مزایای بازنشستگی

جستجو برای کلمه کلیدی : طرحهای مزایای بازنشستگی

خلاصه مقاله

استاندارد حسابداری شماره‌ 27 - طرحهای مزايای بازنشستگی  فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بنددامنه‌ كاربرد4 - 1 تعاريف‌6 - 5 استفاده‌كنندگان‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان8 - 7 ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌13 - 9 تناوب‌ ارزيابي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌15 - 14 اندازه‌گيري‌ داراييهاي‌ طرح‌20 - 16 –          سرمايه‌گذاريها 17 - 16–          حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتني‌19 - 18–          داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود20 صورتهاي‌ مالي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌29 - 21 تاريخ‌ اجرا30 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌31 پيوست‌ شماره‌ 1 : صورتهاي‌ مالي‌ نمونه‌ پيوست‌ شماره‌ 2 : مباني‌ نتيجه‌گيري   استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 27 -  طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌اين‌ استاندارد بايد باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود.دامنه‌ كاربرد1 .        بكارگيري‌ اين‌ استاندارد در حسابداري‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ الزامي‌ است‌.2 .        كليه‌ صندوقهايي‌ كه‌ متولي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مي‌باشند، ازجمله‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌، صندوق‌ بازنشستگي‌ كشوري‌ و صندوقهاي‌ شركتها و سازمانها مشمول‌ اين‌ استاندارد هستند. طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ كه‌ شخصيت‌ حقوقي‌ جداگانه‌اي‌ ندارند نيز در صورت‌ گزارشگري‌ مستقل‌، مشمول‌ اين‌ استاندارد مي‌باشند. الزامات‌ ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ درصورتي‌ براي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ كاربرد دارد كه‌ توسط‌ اين‌ استاندارد جايگزين‌ نشده‌ باشد.3 .        اين‌ استاندارد با حسابداري‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ براي‌ تمام‌ اعضا به‌ عنوان‌ يك‌ گروه‌ سر و كار دارد و به‌ گزارش‌ درباره‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ هريك‌ از اعضا نمي‌پردازد.4 ... ادامه چکیده مقاله ...