مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

دارایی های احتمالی

جستجو برای کلمه کلیدی : دارایی های احتمالی

خلاصه مقاله

ذخایر بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی - استاندارد حسابداري شماره 4(تجدیدنظر شده 1384) استاندارد حسابداري شماره 4 - ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي(تجدیدنظر شده 1384) فهرست مندرجات شماره بند پیشگفتار (7) – (1) استاندارد حسابداری شماره 4 ” ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی“ هدف 1 دامنه کاربرد 6 - 2 تعاريف 7 ذخایر و سایر بدهیها 8 رابطه بين ذخاير و بدهيهاي احتمالي 10 - 9 شناخت 32 - 11 -        ذخاير 23 - 11 تعهد فعلي 13 - 12 رويداد گذشته 19 - 14 محتمل بودن خروج منافع اقتصادي 21 - 20 برآورد اتکاپذیر تعهد 23 - 22 -        بدهيهاي احتمالي 27 - 24 -        داراييهاي احتمالي 32 - 28 اندازه‌گيري 44 - 33 -        بهترين‌ برآورد 36 - 33 -        ریسک و ابهام 38 - 37 -        ارزش فعلي 40 - 39  استاندارد حسابداري شماره 4 - ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي(تجدید نظر شده 1384)  فهرست مندرجات (ادامه) شماره بند -        رويدادهاي آتي 42 - 41 -        واگذاري مورد انتظار داراييها 44 - 43 جبران مخارج 49 - 45 تغيير ذخاير 51 - 50 استفاده از ذخاير 53 - 52 بکارگيري قواعد شناخت و اندازه‌گيري 73 - 54 -        زيانهاي عملياتي آتي 56 - 54 -        قراردادهاي زيانبار ... ادامه چکیده مقاله ...