مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

حسابداری پیمانهای بلند مدت

جستجو برای کلمه کلیدی : حسابداری پیمانهای بلند مدت

خلاصه مقاله

حسابداری پیمانهای بلند مدت - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9‌ فهرست‌ مندرجات‌ شماره ‌بنـد مقدمـه‌ 1 دامنه‌ كاربرد 2 تعاريف‌ 3 تجزيه‌ و تركيب‌ پيمانها 6 - 4 درآمد پيمان‌ 11 - 7 مخارج‌ پيمان‌ 17 - 12 شناخت‌ درآمد و هزينه‌هاي‌ پيمان‌ 25 - 18 ساير ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ شناخت‌ اقلام‌ مرتبط‌ با پيمان‌ بلندمدت‌ 33 - 26 تغيير در براوردها 34 افشا در ترازنامه‌ 38 - 35 –        ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ انعكاس‌ مبلغ‌ قابل‌ بازيافت‌ پيمانها 38 - 36 افشا در صورت‌ سود و زيان‌ 39 افشاي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ 40 تاريخ‌ اجرا 41 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 42 پيوست‌ : تشريح‌ كاربرد استاندارد استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9 - حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌ اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. مقدمـه‌1 .      هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداري‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ مرتبط‌ با پيمانهاي‌ بلندمدت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ پيمانكار است‌. به دليل‌ ماهيت‌ فعاليت‌ موضوع‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌، تاريخ‌ شروع‌ پيمان‌ و تاريخ‌ تكميل‌ آن‌ معمولاً در دوره‌هاي‌ مالي‌ متفاوتي‌ قرار مي‌گيرد. بنابراين‌، مسئله‌ اصلي‌ در حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌، تخصيص‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ پيمان‌ به‌ دوره‌هايي‌ است‌ كه‌ در آن‌ دوره‌ها عمليات‌ ... ادامه چکیده مقاله ...