مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

حسابداری مشارکتهای خاص

جستجو برای کلمه کلیدی : حسابداری مشارکتهای خاص

خلاصه مقاله

حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ - استاندارد حسابداری شماره‌ 23فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بنـد دامنه‌ كاربرد 1 تعاريف‌ 8 - 2 –        انواع‌ مشاركت‌ خاص‌ 4 –        توافق‌ قراردادي‌ 8 - 5 عمليات‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌ 13 - 9 داراييهاي‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك 19 - 14 واحدهاي‌ تجاري‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌ 34 - 20 –        صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ شريك‌ خاص‌ 32 - 26 –        موارد استثنا 32 - 31 –        صورتهاي‌ مالي‌ جداگانه‌ شريك‌ خاص‌ 34 - 33 معاملات‌ بين‌ شريك‌ خاص‌ و مشاركت‌ خاص‌ 36- مکرر- 35 گزارشگري‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهاي‌ مالي‌ سرمايه‌گذار 37 مجريان‌ مشاركت‌ خاص‌ 39      - 38 افشا 43 - 40 تاريخ‌ اجرا 44 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ حسابداري‌ بین المللی45 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 23 - حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ وبكار گرفته‌ شود. دامنه‌ كاربرد1 .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‌هاي‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهاي‌ مالي‌ هر يك‌ از شركاي‌ خاص‌ و سرمايه‌گذاران‌، صرف‌نظر از نوع‌ مشاركت‌ خاص‌، بكار رود.تعاريف‌2 .      اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:           مشاركت‌ خاص : عبارت‌ است‌ از توافقي‌ قراردادي‌ كه‌ به موجب‌ آن‌ ... ادامه چکیده مقاله ...