مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

حسابداری داراییهای ثابت مشهود

جستجو برای کلمه کلیدی : حسابداری داراییهای ثابت مشهود

خلاصه مقاله

داراییهای ثابت مشهود - استاندارد حسابداري شماره 11(تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) فهرست مندرجاتشماره بند پیشگفتار (7) - (1) استاندارد حسابداری شماره11 ” داراييهاي ثابت مشهود“ هدف 1 دامنه کاربرد 4 – 2 تعاريف 5 شناخت 14 – 6 -        مخارج بعدي 14 – 11 اندازه‌گيري دارايي ثابت مشهود 26 – 15 -        اجزاي بهاي تمام شده 21 – 16 -        اندازه‌گيري بهاي تمام شده 26 – 22 اندازه‌گيري پس از شناخت 69 – 27 -        روش بهاي تمام شده 28 -        روش تجديد ارزيابي 42 - 29 مشخصات ارزياب 38 – 37 مازاد تجديد ارزيابي 42 – 39 -        استهلاک 58 – 43 مبلغ استهلاک‌پذير و دوره استهلاک 55 – 47 روش استهلاک 58 - 56 استاندارد حسابداري شماره 11 - داراييهاي ثابت مشهود(تجديد نظرشده 1386) فهرست مندرجاتشماره بند -        کاهش ارزش 59 (حذف شده است) 68 - 60 -        جبران خسارت 69 برکناري دائمي و واگذاري 76      –          70 افشا 82      –          77 تاريخ اجرا 83 مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري 84 پيوست : مباني نتيجه‌گيري استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 - داراييهاي ثابت مشهود(تجديد نظر شده 1386)پيشگفتار(1)      استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان داراييهاي ثابت مشهود که در تاريخ 30/4/1386 توسط مجمع ... ادامه چکیده مقاله ...
خلاصه مقاله

حسابداری کمکهای بلاعوض - استاندارد حسابداري‌ شماره ‌10‌ فهرست‌ مندرجات‌  شماره‌ بنـد دامنه‌ كاربرد 2 - 1 تعاريف‌ 4 - 3 ماهيت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ 7 - 5 شناخت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ 18 - 8 كمكهاي‌ بلاعوض‌ غيرپولي‌ 19 نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ در ترازنامه‌ 21 - 20 نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ سود و زيان‌ 22 ساير موارد افشا 26 - 23 تاريخ‌ اجرا 27 مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 28 پيوست‌: فهرست‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و نحوه‌ حسابداري‌ آن استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 10 - حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌اين‌ استاندارد بايد باتوجه‌ به‌ ”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه‌ و بكار رفته‌ شود. دامنـه‌ كاربرد1 .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود. 2 .      الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ مي‌تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوي‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتي‌ از منابع‌ غير دولتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.تعاريف‌3 .      اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:دولت‌ ‌: متشكل‌ است‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي، نهادها و ارگانهاي‌ دولتي‌، شركتهايي‌ كه‌ بيش از 50% سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و ساير مؤسساتي‌ كه‌ به موجب‌ قوانين‌ ... ادامه چکیده مقاله ...