مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

بازده غیر عادی

جستجو برای کلمه کلیدی : بازده غیر عادی

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) کیفیت سود و بازده غیر عادی سهام برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: بنابراین به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سود های گزارش شده ی شرکتها با استفاده از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد. اهمیت کیفیت سود از سه دیدگاه قابل توضیح است: دیدگاه سرمایه گذاران، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها. از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است. کیفیت سود پایین به علت تخصیص نادرست منابع، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود، بنابراین نامطلوب است. از دیدگاه استفاده کنندگان، سود گزارش شده معمولاً در قراردادهای بدهی و طرح های پاداش مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین تصمیم گیری براساس سود با کیفیت پایین، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. در روش استاندارد پژوهش هاي رويدادي، بازده غيرعادي عبارت است از تفاوت بين بازده واقعي و بازده مورد انتظار(عادي). بازده مورد انتظار يا عادي نيز عبارت است از بازده بدون احتساب رويداد مورد نظر. محاسبه ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه بررسی ارتباط بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود با بازده غیرعادی سهامپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی ارتباط بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود، و بازده غیرعادی سهام، می پردازد، هدف پایان نامه حاضر یافتن قوی ترین ارتباط بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود با بازده غیر عادی می باشد، کیفیت سود که با اقلامی چون اقلام تعهدی مورد بررسی و اندازه گیری قرار می گیرد، در پژوهشها و پایان نامه های اخیر جایگاه ویژه ای برای خود باز کرده است، مدلهای جونز، جونز تعدیل شده و ... برای اندازه گیری کیفیت سود و کیفیت اقلام تعهدی تعریف و بکار گرفته می شوند، اما اینکه از بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود، کدام یک توانایی توضیح بیشتری در توضیح بازده غیرعادی سهام شرکت دارد سوالی قابل بحث و بررسی است. در این پایان نامه با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره و تک متغیره و با انتخاب نمونه ای از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی روابط بین این متغیرهای پرداخته شده است. راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه مرتبط با هیات مدیره، سرمایه گذاری، هزینه های نمایندگی و بازده غیرعادی سهامپایان نامه مرتبط با هیات مدیره، سرمایه گذاری، هزینه های نمایندگی و بازده غیرعادی سهام: پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی و ارزیابی تاثیر چرخه مدیریت شرکت بر روی ارتباط بین بیش (کم) سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی در شرکتهای دارای بازده انباشته غیر عادی می باشد. بازده انباشته غیر عادی به عنوان متغیر وابسته، بیش (کم) سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر مستقل و متغیر چرخه مدیریت و سایر ویژگیهای مدیریتی به عنوان متغیرهای مداخله گر در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته اند. نرخ سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای به عنوان شاخصی برای اندازه گیری بیش (کم) سرمایه گذاری و جریان وجه نقد آزاد و متغیر تعاملی جریان وجه نقد آزاد و فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد به عنوان شاخصی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پایان نامه اطلاعات مورد نیاز از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی محدود به 1383 تا 1389 گردآوری شده است. روش های مورد استفاده دراین پایان نامه برای آزمون فرضیات، روش حداقل مربعات می باشد. نتایج پایان نامه نشان دهنده وجود ارتباط مثبت معنادار بین بیش (کم) سرمایه گذاری و بازده انباشته غیرعادی و تاثیر چرخه مدیریت و سایر ویژگیهای هیات مدیره بر این ارتباط، بصورت منفی و معنادار بوده است. راهنمای خرید و دانلود پایان نامه حسابداری پایان نامه مرتبط با هیات مدیره، سرمایه گذاری، هزینه های نمایندگی و ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی تاثیر تغییرات نرخ اوراق قرضه بر روی قیمت سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در ادامه تحقیقات قبلی، مطالعه حاضر بررسی می کند که چگونه تغییرات نرخ اوراق قرضه که توسط مرکز تعیین نرخ اوراق اسرائیل صورت می پذیرد بر روی بازده غیر نرمال سهام شرکتها تاثیر می گذارد بر همین اساس 9 تغییر افزایشی و 9 تغییر کاهشی از تاریخ 2012 تا 2013 را مورد بررسی قرار دادیم و هم چنین 3 بار در بازه زمانی 30 روز قبل از این تغییرات و 60 روز بعد از این تغییرات، بازده غیر نرمال را برای شرکتها محاسبه کردیم، نتایج نشان می دهد که تغییرات کاهشی نرخ اوراق قرضه تاثیر مهمتری را نسبت به افزایش نرخ ارواق قرضه بر روی بازده غیر عادی سهام می گذارد و با این حال اثر این تغییرات کاهشی بعد از 45 روز کاهش می یابد. کلمات کلیدی: نرخ اوراق قرضه ، بازده غیر نرمال ، مرکز نرخ گذاری . راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ساختار سرمایه و بازده های غیرعادی:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "ساختار سرمایه و بازده های غیرعادی": هدف اصلي اين پایان نامه، بررسي تجربي رابطه ميان ساختار سرمايه و بازده غيرعادي انباشته در بورس اوراق بهادار تهران است.اين پژوهش بر ويژگيهاي صنايع تاكيد مي كند و بررسي مي كند كه چگونه ساختار سرمايه ارزش مربوطي براي سرمايه گذران مي باشد.در مجموع 61 شركت از صنايع مختلف بين سالهاي 89-80 انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضيه ها از رگرسيون چند متغيره( روش گام به گام)استفاده شد و براي معني دار بودن آنها از از آماره F و t  استفاده شده است .همچنين براي آزمون خودهمبستگي مدل از آزمون دوربين واتسون وبراي بررسي تشخيص نرمال بودن از روش كولموگروف اسميرنوف استفاده شده است. نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه اهرم شركت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير معناداري ندارد ولي اهرم صنعت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير مثبت معناداري دارد. ديگر يافته ها حاكي از آن است كه بازده بدون ريسك بر بازده غيرعادي انباشته تاثير منفي معنادارو متغيرهاي  ريسك سيستماتيك ، نسبت M/B و اندازه شركت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير مثبت معناداري دارد. پایان نامه ساختار سرمایه و بازده های غیرعادی–مقدمه:يكي از مهم ترين مسائلي كه ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ساختار سرمایه و بازده غیرعادی انباشته:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد با عنوان "ساختار سرمایه و بازده غیر عادی انباشته": هدف اصلي اين پایان نامه، بررسي تجربي رابطه ي ميان ساختار سرمايه و بازده غيرعادي انباشته در بورس اوراق بهادار تهران است. اين پایان نامه بر ويژگيهاي صنايع تاكيد مي كند و بررسي مي كند كه چگونه ساختار سرمايه ارزش مربوطي براي سرمايه گذران مي باشد.در مجموع 61 شركت از صنايع مختلف بين سالهاي 89-80 انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضيه ها از رگرسيون چند متغيره (روش گام به گام) استفاده شد و براي معني دار بودن آنها از از آماره F و t  استفاده شده است .همچنين براي آزمون خودهمبستگي مدل از آزمون دوربين واتسون وبراي بررسي تشخيص نرمال بودن از روش كولموگروف اسميرنوف استفاده شده است.نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه اهرم شركت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير معناداري ندارد ولي اهرم صنعت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير مثبت معناداري دارد. ديگر يافته ها حاكي از آن است كه بازده بدون ريسك بر بازده غيرعادي انباشته تاثير منفي معنادارو متغيرهاي  ريسك سيستماتيك ، نسبت M/B و اندازه شركت بر بازده غيرعادي انباشته تاثير مثبت معناداري دارد . پایان نامه حسابداری ساختار سرمایه و ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه خطای پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پایان نامه خطای پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس":پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است. این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است. در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)