مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

بازده سهام

جستجو برای کلمه کلیدی : بازده سهام

خلاصه مقاله

مقاله سال 2017 با عنوان "پیش بینی بازده سهام در بازارهای نوظهور: آیا انتخاب پیش بینی کننده ها و مدلها در بین کشورها مهم است؟"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2017 با عنوان "پیش بینی بازده سهام در بازارهای نوظهور: آیا انتخاب پیش بینی کننده ها و مدلها در بین کشورها مهم است؟" به منظور انتخاب موضوع برای پایان نامه حسابداری و مالی:این مطالعه به بررسی پیش بینی پذیری بازده سهام در بین 24 بازار نوظهور در مناطف مختلف می پردازد. ما چهار مدل خاص و اصلی را برای این بررسی پیشنهاد کردیم. سپس یک مدل تکمیل شده و مناسب برای هر کشور که شامل مجموعه ای بزرگ از عوامل بالقوه و موثر در پیش بینی بازده سهام است، ارائه می شود. علاوه بر این همه کشورها با استفاده از مدل چند عامل پویا مورد بررسی قرار گرفتند. سرانجام، ما فرضیه متقارن در پیش بینی پذیری بازده دارایی بر مبنای یک مدل با رویکرد غیرخطی و غیرپارامتریک به نام رگرسیون جستجوگر تصویر (تعاقب تصویر) تعدیل و ساده کردیم. نتایج پژوهش ما نشاندهنده سه یافته اصلی است: اولا ما یافته های قبلی را که از مدل استاندارد پیش بینی پذیری دارایی برای همه کشورها مهم و با ارزش بود حمایت میکردند، ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2016، با عنوان "مروی بر پژوهشهای اخیر پیرامون پیش بینی سود و ارزیابی برآوردهای نرخ مورد انتظار بازده حاصل از سرمایه سهامداران بر مبنای حسابداری"، از سایت Wiley، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:ما تجدید نظر ایستون را که در خصوص منابع مطالعاتی در حوزه برآورد نرخ مورد انتظار بازده حاصل از سرمایه سهامداران مبتنی بر حسابداری انجام داده (ما از آن با عنوان ERR یاد خواهیم کرد)، تعمیم و گسترش داده ایم. شروع کار ما ابتدا از طریق یادآوری دلایل چرایی استفاده از برآوردهای مبتنی بر حسابداری است. در قدم بعدی، مرور خلاصه ای خواهیم داشت بر منابع مطالعاتی اخیر که از دو طریق بر  بهبود پیش بینی سود معطوف است: (i) از طریق حذف خطاهای مورد انتظار، از پیش بینی سود تحلیلگران یا (ii) با توسعه برآورد‌های سود مبتنی بر رگرسیون مقطعی با استفاده از داده های مالی دوره قبل. در بخش باقیمانده مرور خود، ما به بحث در مورد مطالعات اخیر پیرامون روشهای ارزیابی برآوردهای نرخ مورد انتظار بازده خواهیم پرداخت، و نکات کلیدی در مطالعات را پر رنگتر خواهیم کرد تا خواننده  به راحتی بتواند از مزایای نسبی روش‌های پیشنهاد شده، دید مستقلی بدست آورد.کلمات کلیدی: ارزشیابی مبتنی ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2016، با عنوان "چهارچوب حسابداری ساختاری جهت برآورد نرخ مورد انتظار بازده سهام"، از سایت Wiley، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی: این مقاله نشان می‌دهد که چگونه می ‌توان نرخ مورد انتظار بازده سهام را با استفاده از نتایج حسابداری منتشر شده برمبنای پویایی اطلاعاتی سود گزارش شده، برازش کرد. با توجه به اینکه مدلهای ارزشیابی مبتنی بر حسابداری مشروط بر همبستگی صورت‌های مالی به یک سیستم با کمبود مرتبه، برای معادلات برآورد کننده منجر می شود، این مقاله یک محدودیت غیرخطی، برای همبستگی معرفی می‌کند که به سیستم اطلاعاتی اجازه می دهد تا همزمان با تولید برآورد از طریق تکرار برای نرخ مورد انتظار بازده، برای پیش‌بینی های مازاد خالصِ سود خالص، سودتقسیمی خالص، و ارزش دفتری سهام، پیش‌بینی انجام دهد. از طریق تجزیه، برآوردهایی با عایدات سرمایه مورد انتظار، سود مورد انتظار، و تغییر مورد انتظار در ارزش دفتری سرمایه، تولید می شود و از طریق چیدمان مجدد ،تغییر مورد انتظار در سرقفلی ثبت نشده، روی می ‌دهد. رابطه مازاد خالص در متغیرهای پیش‌بینی حفظ می‌شود. از روش‌های اکتشافی داده جهت بررسی رابطه خطی میان مولفه های نرخ بازده مورد انتظار و بازده سهام ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) سود و بازده سهام برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: نقش اطلاعاتی سود، تعدیل و اصلاح باورهای موجود در مورد توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی آتی است. روابط مفهومی را می توان بین سود تقسیمی آتی و قیمت سهام ، سود تقسیمی آتی و سود آتی و سود تقسیمی آتی و سود جاری توسعه داد. هر کدام از این روابط می تواند سرمایه گذاران ، تحلیل گران ، و مدیران و سایر استفاده کنندگان را در ارزیابی اوراق بهادار کمک کند زیرا چنین فرض می شود که ارزش اوراق بهادار تابعی از سود و ریسک آتی آن است. سود تقسیمی آتی و قیمت ها از طریق مدل ارزشیابی به هم مرتبط می شوند به طور کلی مدل ارزشیابی به مبلغ سود تقسیمی که در هر دوره زمانی دریافت می شود اعتقاد سرمایه گذاران نسبت به دریافت آن و مبلغ دریافت ها مرتبط و همبسته می باشد. معهذا، اگر سود و سود تقسیمی مرتبط فرض شوند قیمت ها می تواند تابعی از ارزش سودهای آتی باشد. برای اینکه سود محتوای اطلاعاتی داشته باشد باید ارتباط ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) کیفیت سود و بازده غیر عادی سهام برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: بنابراین به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سود های گزارش شده ی شرکتها با استفاده از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد. اهمیت کیفیت سود از سه دیدگاه قابل توضیح است: دیدگاه سرمایه گذاران، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها. از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است. کیفیت سود پایین به علت تخصیص نادرست منابع، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود، بنابراین نامطلوب است. از دیدگاه استفاده کنندگان، سود گزارش شده معمولاً در قراردادهای بدهی و طرح های پاداش مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین تصمیم گیری براساس سود با کیفیت پایین، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. در روش استاندارد پژوهش هاي رويدادي، بازده غيرعادي عبارت است از تفاوت بين بازده واقعي و بازده مورد انتظار(عادي). بازده مورد انتظار يا عادي نيز عبارت است از بازده بدون احتساب رويداد مورد نظر. محاسبه ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) بازده سهام و عوامل موثر بر آن برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: امروزه با گسترش روز افزون بازاراهاي سرمايه و جذب سرمايه‌هاي كوچك فردي به سمت فعاليتهاي توليدي، اين بازارها نقش مهمي‌ در تخصيص منابع (مالي) جامعه ايفا مي‌كنند. لذا شناسايي نحوه رفتار سرمايه‌گذاران و متغيرهاي تاثيرگذار بر قيمت و بازده سهام در اين بازارها، از اهميت زيادي برخوردار شده است. با توجه به اينكه قسمتي از متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار سهام ناشي از اطلاعات مالي واحدهاي اقتصادي است كه از طريق سيستم حسابداري آنها گزارش مي شود، بررسي ارتباط بين متغيرهاي مالي و متغيرهاي بازار سرمايه مي تواند سرمايه‌گذاران را در شناسايي متغيرهاي مالي تاثيرگذار بر قيمت و بازده سهام ياري رسانده و در تصميم‌گيريهاي آنان مفيد واقع شود. در هر نوع سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار به دنبال كسب بازده از سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذار سعي دارد كه از مقدار آتي بازده سهام شركتها اطلاعاتي كسب كند. از طرفي يكي از اهدافي كه همواره در ادبيات حسابداري براي صورتهاي مالي ذكر مي‌شود، ارائه اطلاعات خلاصه و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي ... ادامه چکیده مقاله ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "بازار سهام چه زمانی به اخبار مربوط به اقتصاد کلان گوش می سپارد؟ مستندات جدیدی از نظریه مفصل ها، و سرویسهای خبری" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این مقاله با استفاده از نظریه آماری مفصلها، و معیار جدید اندازه گیری جامع اخبار مبتنی بر مرور ادبیات و دسته‎بندی سرویسهای خبری، همبستگی میان اخبار اقتصادکلان و بازده بازار سهام را مورد مطالعه قرارمی‎دهیم. یافتهٔ ما بیانگر آنست که تاثیر اخبار اقتصادی بر بازده سرمایه، غیرخطی و نامتقارن است. بطور خاص، ما با کنترل شرایط و رویدادهای غافلگیر کننده اقتصادی که با انتشار داده‎های اقتصادی همبستگی داشتند، دریافتیم که بازاردرمواجهه با اخبار ناخوشایند اقتصاد کلان واکنش قوی و منفی بروز می دهد، اما بنظر می رسد که عمدتا اخبار خوب را جدی نمی گیرد. مضاف بر این، ناخوشایندترین اخبارباعث رانش قیمت می شوند، و ما شواهدی یافتیم مبنی بر اینکه فروش استقراضی سهام (selling stocks short) در زمان انتشار اخباربسیار بد، بازده ناخالص غیرنرمال سالانه بالای4 درصد را ببار می آورد. کلمات کلیدی: بازده سهام؛ اخبار اقتصاد کلان؛ مفصل؛ وابستگی دنباله؛ شاخص اخبار اقتصاد کلان راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی جستجو در گوگل و بازده سهاممقاله حسابداری انگلیسی با ترجمه 2016، با عنوان "جستجو در گوگل و بازده سهام"، از سایت Elsevier ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:در این مقاله به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که آیا از داده های بدست آمده از گوگل ترند (Google Trends) (برنامه ای تحت وب است، که توسط گوگل طراحی شده و گرایشات و روندهای جستجو در گوگل را نشان میدهد) می‌توان برای پیش‌بینی بازده سهام استفاده کرد یا خیر. در مطالعات قبلی معلوم شده بود که حجم جستجو در گوگل, بازده بالا در یک یا دو هفته اول  و متعاقب آن, معکوس شدن قیمت را پیش بینی می‌کند. ما با استفاده از مجموعه داده های جدیدتر که سال‌های 2008 تا 2013 را پوشش میدهد, دریافتیم که حجم بالای جستجو در گوگل منجر به بازده منفی می‌شود. ما همچنین استراتژی معاملاتی مبتنی بر فروش سهام، با حجم جستجوی بالا و خرید سهام با میزان جستجوی پایین در گوگل را مورد بررسی قرار داده ایم. این استراتژی زمانی مفید است که هزینه معامله منظور نگردد اما در صورت  لحاظ کردن هزینه معامله این استراتژی سودآور نخواهد بود. مقاله جستجو در گوگل و بازده سهام ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه با عنوان "نگهداری وجوه نقد, چرخه تجاری, و بازده سهام"نگهداری وجوه نقد, چرخه تجاری, و بازده سهام: مدیران شرکت‌‌ها تمایل دارند که وجوه نقد شرکت را برای شرایط اقتصادی مورد انتظار نامساعد حفظ کنند و در شرایط اقتصادی مطلوب از وجوه نقد برای تحقق بخشیدن به فرصت‌های رشد, استفاده نمایند. ما با استفاده از سه متغییر جایگزین  تجربی (نسبت دفتری به بازار, نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و بازده حاصل از دارایی) مولفه اختیار طبیعی نگه‌داشت وجوه نقد شرکت را که  دارای دو عملکرد انتخاب ذخیره احتیاطی و تحقق فرصت رشد است, استخراج کردیم. نتایج تجربی ما نشان می‌دهد که این مولفه, در مجموع, زمانیکه تولید ناخالص ملی حقیقی کاهش یابد, افزایش می‌یابد, و زمانیکه تولید ناخاص ملی رشد داشته باشد, کاهش می‌یابد. همچنین, آندسته از سهامی که بازده آن‌ها بدلیل شوک وارده به کل مولفه اختیار حقیقی نگه‌داشت وجوه نقد کاهش یابد,  بازده آتی بالاتری خواهند داشت. علاوه بر این, بازده سهام شرکت‌هایی که نگه‌داشت نقدی بالاتری دارند, با شوک وارده به کل مولفه اختیار حقیقی دارای رابطه مثبت است,  که بیانگر این نکته است که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که در زمان وخامت اوضاع اقتصادی, دارایی نقدی بیشتری در شرکت نگهداری کنند. کلمات کلیدی: نگه‌داشت وجوه نقد؛ اختیار ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "مالکیت، گزارش تحلیلگران بورس و همزمانی در چین"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016 با عنوان "مالکیت، گزارش تحلیگران بورس و همزمانی در چین"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:در این مطالعه به بررسی این پرسش می‌پردازیم که ساختار مالکیت چگونه بر محیط اطلاعاتی شرکت‌های معامله شده عمومی در چین تاتیر می‌گذارد. فرضیه ما این است که مالکیت متمرکز و همراه با آن جدایی حقوق مالکیت و کنترل نهایی موجب ایجاد تضادهای نمایندگی میان سهامداران کنترل کننده و سرمایه‌گذاران اقلیت شده و نتیجه آن پنهان سازی اطلاعات خاص شرکت از بازار توسط صاحبان کنترل کننده خواهد بود. ما برای آزمون این فرضیه از تحلیل اثر ساختار مالکیت نهایی و گزارش تحلیلگر بورس بر همزمانی بازده سهام, بهره برده‌ایم. ما دریافتیم که جدایی بیشتر حقوق مالکیت و کنترل موجب افزایش ضریب پاسخ همزمانی بازده سهام برای گزارش تحلیلگر بورس می شود. نتیجه بدست آمده در مقابل درون‌زایی, یک سری از آزمون‌های استواری, و فرضیه جایگزین مبتنی بر معاملات نویز, همچنان برقرار است. بدین ترتیب, محدود سازی شفافیت شرکت توسط صاحبان کنترل کننده منجر به این می‌شود که تحلیلگران, اطلاعات بیشتری را در گستره بازار پراکنده سازند. کلمات کلیدی: گزارش تحلیلگربورس؛ ساختار مالکیت، حق کنترل؛ همزمانی؛ چین ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "مقاله تحقیق و بررسی درمورد رابطه بازده سهام و نوسان پذیری قیمت در میان بازارهای سهام: مطالعهٔ برخی از کشورهای اروپایی و کشورهای در حال توسعه"، از نشریات معتبر به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات پژوهشی: در این مقاله به بررسی رابطه میان بازده سهام (مبتنی بر صندوق‌های قابل معامله در بورس) و انتقال نوسانات قیمت در کشورهای آلمان، استرالیا، لهستان، روسیه و ترکیه می‌پردازیم. در این تحقیق از روش‌های میانگین‌های متحرک اتورگرسیو(MARMA) و واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از وجود حرکت مشترک معنادار بازده میان کشورهای موجود در نمونه است. همچنین نوسانات قیمت در بازارهای روسیه و ترکیه بیشتر از اتریش، آلمان ولهستان بود. با اینحال، نوسانات قیمت در روسیه و ترکیه مدت زیادی تداوم نمی‌یابد. در نهایت اینکه، شواهد محکمی درخصوص سر ریز نوسانات وجود دارد. تمام کشورهای نمونه به استثنای ترکیه، سرریز نوسانات از سایر بازارها را تجربه کرده‌اند. حضور سرریز در بین سری‌های بازده و تداوم نوسانات قیمتی برای سرمایه‌گذارانی که علاقمند به متنوع سازی پرتفوی خود هستند و برای مدیران صندوق یا معامله‌گرانی که علاقمند به بیشینه کردن بازده هستند مفید خواهد بود. کلمات کلیدی: انتقال نوسانات؛ صندوق قابل معامله در بورس؛ روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) ؛ میانگین‌های متحرک اتورگرسیو (MARMA) راهنما: 1- جهت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2016، با عنوان "آیا دینداری در سطح محلی تاثیری بر میزان ریسک پذیری بانکی دارد؟"، از سایت SSRN  برای انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی: ما در این مقاله به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که آیا دینداری تاثیری بر ریسک پذیری بانکها دارد یا خیر. در بانکهایی که شعب مرکزی آن‌ها در مناطق مذهبی تر واقع شده‌اند, شاهد نوسان پذیری کمتر بازده سهام، ریسک دنباله پایینتر، و ریسک غیرسیستماتیک پایین تری هستیم. همچنین میزان نکول در این بانکها، که  بر حسب نمره Z اندازه‌گیری می‌شود, معمولا بسیار پایین است. اما این بانکها در زمانهای نرمال، ارزشگذاری بازار پایین‌تری دارند. این نتایج در برابر چندین آزمون بررسی استواری و مشکل درونزایی همچنان برقرار هستند، و توسط تحلیلی که از دینداری مدیر عامل بانکها صورت گرفته، پشتیبانی می‌شوند. علاوه بر این، این بانک‌ها در بسیاری از نواحی، آسیب پذیری کمتری در برابر بحران دارند. این بانکها برای کاهش ریسک با سرعت کندتری اقدام به رشد دارایی هایشان می‌کنند, داراییهای ایمن‌تری نگهداری می‌کنند، کمتر به بانکداری غیر سنتی اتکاء می‌کنند، و برای مدیر عامل اجرایی خود جهت افزایش ریسک، انگیزه های کمتری فراهم میکنند. دینداری در سطح محلی بر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه دکتری مدیریت مالی حاضر به بررسی عواملی می پردازد که بر بازده بلند مدت سهام شرکتهایی که جدیدا به بورس وارده شده اند، تاثیر دارد. موفقیت شرکتهایی که به بورس تازه وارد شده اند و به عنوان شرکتهای جوان معمولا شناسایی می شوند مهم می باشد، عدم موفقیت این شرکتها باعث زائل شدن سرمایه سرمایه گذاران می شود. در این پایان نامه مساله اصلی بررسی بازده شاخص قیمت بورس در طی زمان، تعیین عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید و شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین شواهدی مبنی بر وجود دوره‌های به اصطلاح « اوراق بهادار داغ»، «عکس‌العمل بیش از انداره» سرمایه گذاران و «گرایشات و علائق زودگذر» و یا خوش‌بینی زیاد سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می‌گیرد. 1- عملکرد کوتاه مدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید بیشتر از عملکرد کوتاه مدت بازار است. 2- عملکرد بلند مدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید کمتر از عملکرد بلند مدت بازار است. 3- رابطه میان عملکرد بلند مدت سهام جدید با حجم معامله سالانه آن منفی است. 4- رابطه میان عملکرد بلند مدت سهام جدید با اندزه شرکت مثبت است. 5- رابطه میان عملکرد بلند مدت سهام جدید با عملکرد کوتاه مدت ... ادامه چکیده مقاله ...پایان نامه دکتری حسابداری و مالی (قیمت : 39,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه نوسان پذیری غیر سیستماتیک و بازده سهام: شواهدی از بازار یکپارچه آمریکای لاتین:مقاله انگلیسی حسابداری و مالی با ترجمه، 2016 "مقاله نوسان پذیری غیر سیستماتیک و بازده سهام: شواهدی از بازار یکپارچه آمریکای لاتین" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع و استفاده در پژوهش های مرتبط با حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی همبستگی میان نوسان پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام بازار یکپارچه آمریکای لاتین از سال 2001 تا 2014 می‌پردازیم. ما بر اساس استراتژی های پرتفوی متکی بر چیدمان های یک یا دو طرفه دریافتیم که ریسک غیرسیستماتیک، پیش بینی کننده بازده کل دوره یا ماه های پرنوسان یا کم نوسان در بازار یکپارچه نیست. ما با انجام رگرسیون های پانلی از نوع بدون خطای اندازه‌گیری در متغیر، فقدان اثر نوسان پذیری غیرسیستماتیک در یک زمینه چند متغیره را تایید می‌کنیم. درکل، ریسک غیرسیستماتیک در بازار یکپارچه آمریکای لاتین یک فاکتور قیمت گذاری شده نیست؛ این یافته با پیش بینی های چندین مدل قیمت گذاری و پیشینه مطالعاتی اخیر در ایالات متحده سازگار است. کلمات کلیدی: ریسک سیستماتیک؛ بازارهای نوظهور؛ بازار یکپارچه آمریکای لاتین؛ ارزیابی عملکرد پرتفوی؛ رگرسیون پانلیمقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه نوسان پذیری غیر سیستماتیک و بازده سهام: شواهدی از ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "آیا مسئله جریان وجوه نقد آزاد به همزمانی بازده سهام مازاد کمک می کند؟" از نشریات و سایت های معتبر، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات حسابداری و مالی: موضوع مورد بررسی در این مقاله این است که آیا مسئله جریان وجوه نقد آزاد جنسن به همزمانی بازده سهام مازاد کمک میکند یا خیر. ما دریافتیم که شرکت‌هایی که رشد پایین و جریان نقد آزاد دارند، همزمانی بازده سهام بیشتری دارند. این شرکت‌‌ها همچنین جهت کاهش کیفیت افشای خود مبادرت به مدیریت سود می‌کنند. تا جاییکه جریان نقد آزاد در شرکت هایی با رشد پایین، به داخلی‌های شرکت این فرصت را بدهد که از مزیت کنترل خصوصی بهره مند شوند، یافته‌های ما با پشتیبانی کامل از پیش‌بینی‌های جین و ماییر (J Financ Econ, 79:257-292, 2006) بیانگر آنست که داخلی‌ها در این شرایط اقدام به افزایش عدم شفافیت خواهند کرد تا جریان وجوه نقد را فراتر از سطح مورد انتظار سرمایه گذار خارجی در دست بگیرند. ما مسئلهٔ جریان نقد آزاد جنسن را بعنوان موتور محرکه همزمانی بازده سهام، شناسایی کردیم. کلمات کلیدی: مسئله جریان وجوه نقد آزاد؛ همزمانی بازده سهام؛ عدم شفافیت؛ اقلام تعهدی اختیاری راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثير انتشار حق تقدم بر بازده سهم در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بازار متشکل، تسهیلات لازم را برای خریداران و فروشندگان سهام فراهم می‌نماید، به نحوی که آنها بتوانند در هر زمان پول خود را به اوراق بهادار و یا بالعکس تبدیل نمایند. از آنجا که بورس به عنوان سازمانی جهت تجهیز پس‌اندازها و همچنین هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری مولد و مفید در جامعه و اقتصاد کشور مطرح می‌باشد، لذا مطالعه و شناخت عواما موثر بر رونق و شکوفایی شرکتها و بالتبع افزایش مطلوبیت بازار سهام نزد سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که در سالهای اخیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت افزایش خویش اقدام به انتشار حق تقدم در قالب افزایش سرمایه نموده‌اند، لذا پایان نامه حاضر به بررسی انتشار و تاثیر آن بر عوامل ناشی از بازده سهام نموده است تا به بررسی یکی از ابعاد مهم بازار سرمایه در ایران بپردازد. این پایان نامه با مطرح کردن فرضیات در قالب اثر متقابل شرکتهای که اقدام به انتشار حق تقدم نموده‌اند و آنهایی که حق تقدم ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به تعیین تاثیر صرف ريسك شاخصهای كلان اقتصادی تاثیرگذار بر بازده سهام می پردازد. این مطالعه بررسی می‌کند که آیا تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در بازار سهام، ریسک تلقی شده و برای آن مازاد بازده (صرف ریسک) طلب می‌شود. هم حرکتی قیمت دارایی‌ها، وجود متغیرهای تاثیرگذار برونزا را پیشنهاد می‌کند. تئوری مدرن مالی بر روی فاکتورهای سیستماتیک به عنوان منابع ریسک متمرکز می‌شود و عقیده دارد که بازده بلند مدت دارایی‌ها باید تغییرات در چنین فاکتورهایی را انعکاس دهند. در این مطالعه چهار متغیر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران، شاخص قیمت عمده‌فروشی، شاخص نقدینگی بخش خصوصی و قیمت سکه طلا به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. در این پایان نامه، از آزمون دو مرحله‌ای برای برآورد صرف ریسک استفاده شده است. مرحله اول شامل استفاده از رگرسیون سری زمانی برای برآورد بتا، و مرحله دوم شامل استفاده از رگرسیون مقطعی برای برآورد صرف ریسک می‌باشد. در این پایان نامه نتیجه‌گیری شد که از بین متغیرهای انتخابی، تنها شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند به عنوان فاکتور ریسک مد نظر قرار گیرد. راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه بررسی ارتباط بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود با بازده غیرعادی سهامپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی ارتباط بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود، و بازده غیرعادی سهام، می پردازد، هدف پایان نامه حاضر یافتن قوی ترین ارتباط بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود با بازده غیر عادی می باشد، کیفیت سود که با اقلامی چون اقلام تعهدی مورد بررسی و اندازه گیری قرار می گیرد، در پژوهشها و پایان نامه های اخیر جایگاه ویژه ای برای خود باز کرده است، مدلهای جونز، جونز تعدیل شده و ... برای اندازه گیری کیفیت سود و کیفیت اقلام تعهدی تعریف و بکار گرفته می شوند، اما اینکه از بین معیارهای مختلف اندازه گیری کیفیت سود، کدام یک توانایی توضیح بیشتری در توضیح بازده غیرعادی سهام شرکت دارد سوالی قابل بحث و بررسی است. در این پایان نامه با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره و تک متغیره و با انتخاب نمونه ای از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی روابط بین این متغیرهای پرداخته شده است. راهنما:برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه عوامل تاثیرگذار بر بازدهی سهامپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی عواملی می پردازد که بر بازدهی سهام شرکتها تاثیر گذار است. طي ساليان اخير، پژوهشهاي بسياري درمورد عوامل اثرگذار بر ساختار سرمایه و بازده مورد انتظار سهام صورت گرفته است. ساختار سرمایه و بازده سهام موضوعاتی هستند که بیشترین توجه را در حوزه مدیریت مالی به خود اختصاص داده اند. تصمیمات در خصوص ساختار سرمایه باید در راستای افزایش ارزش شرکت باشد. لذا هدف از انجام اين پایان نامه بررسي تاثیر عوامل ساختار سرمایه با بازده سهام براي كمك به سرمايه گذاران در تصميم گيري بهتر براي خريد يا نگهداري سهام مي باشد. قلمرو زمانی پایان نامه شامل یک دوره شش ساله، از ابتدای سال مالی 1386 تا پایان سال مالی 1391می باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش داده هاي تركيبي و با استفاده از نرم افزار E-views استفاده شده است. پس از تجزيه و تحليل داده های پایان نامه مشخص گرديد كه عوامل سودآوری، ریسک عملیاتی و نقد شوندگی تاثیر معناداری بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارند اما عوامل اندازه، فرصت های رشد و عملکرد قیمتی دارای تاثیر معناداری بر بازده سهام می باشند. راهنما:برای دانلود ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه گزارشگری مالی، بازده سهام، دقت پیش بینی های سود مدیریت وضریب واکنش سودپایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر گزارشگری مالی بر بازده سهام، دقت پیش بینی های سود و ضریب واکنش سود می پردازد، گزارشگری مالی یکی از منابع اطلاعاتی مورد نیاز اشخاصی است که در مورد امور واحد تجاری تصمیم گیری می نمایند. این اشخاص برای تصمیم گیری باید اطلاعات فراهم شده از طریق گزارشگری مالی را با اطلاعات مربوط از سایر منابع، مانند اطلاعاتی در مورد شرایط عمومی اقتصادی یا پیش بینی شرایط اقتصادی، رویداد های سیاسی و دور نمای صنعت ترکیب نمایند. گزارشگری مالی باید درباره ی منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه، اطلاعاتی را فراهم نماید. این اطلاعات به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه ی شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری و سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می نماید. اطلاعاتی درباره ی منابع و تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه، مبنایی برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایرین برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره فراهم می نماید، لذا در این پایان نامه به بررسی تاثیر دفعات گزارشگری مالی بر بازده سهام، صحت پیش‌بینی سود و ضریب واکنش سود در ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه معیارهای مختلف اندازه گیری سود هر سهم و بازده سهام شرکتپایان نامه حسابداری و مالی ارشد، حاضر به بررسی ارتباط معیارهای متفاوت و مختلف اندازه گیری سود با بازده سهام می پردازد. توجه به اینکه، مهم ترین منبع ارزیابی عملکردشرکت توسط سرمایه گذاران، سود سالیانه شرکت و سود هر سهم می‌باشد، به طوریکه ارتباط نزدیک سود هر سهم با بازده سهام شرکت، منجر به تصمیم گیری های درست سرمایه گذاری می شود، لذا کیفیت و نحوه اندازه‌گیری سودهای اعلام شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پایان نامه با هدف بررسی ارتباط بین معیارهای مختلف اندازه‌گیری سود با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 2 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی تدوین شده است. لذا با انتخاب نمونه‌ای شامل 84 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیات آزمون گردید. نتایج پایان نامه نشان می‌دهد، تمام معیارهای سود توانسته اند با بازده سهام رابطه معنادار و مثبتی ایجاد کنند، با توجه به این که، از بین معیارهای مختلف اندازه‌گیری، سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم بر مبنای تعداد سهام عادی منتشر شده در انتهای سال، توانسته است با بازده سهام رابطه معنادار قوی تری، ایجاد کند، می توان پیشنهاد کرد، ذینغعان‌، اعم از سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، سهامداران و مدیران شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران، در تصمیم گیری های خود علاوه بر سایر معیارهای بررسی شده ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

پایان نامه مرتبط با تاثیر اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم بر بازده سهام شرکتپایان نامه با عنوان تاثیر اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم بر بازده سهام شرکت: پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت همانند اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ازآنجایی که هدف از سرمایه گذاری در شرکت و مشارکت در بورس دستیابی به سود می باشد، و کسب سود بیشتر، یکی از مهمترین عواملی است که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تشویق می‌کند. لذا سنجش عوامل موثر بر بازده سهام، مسئله‌ای حیاتی برای سرمایه گذاران و سهامداران می‌باشد. به این منظور 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ای 5 ساله از 1386 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده های پایان نامه نشان می‌دهد که عوامل اندازه (ارزش بازار شرکتها) و ارزش دفتری به ارزش بازار شرکتها، بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار نیست، ولی عامل مومنتوم (که در این پژوهش به صورت یک ساله در نظر گرفته شده است) با بازده سهام رابطه مستقیم ... ادامه چکیده مقاله ...دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 9,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "معاملات کوتاه مدت و ناهنجاری های بازده سهام: مومنتوم، بازگشت، و انتشار سهام"، از سایت Oxford، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات پژوهشی حسابداری و مالی: در این مقاله به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت که میزان معاملات کوتاه مدت چگونه با قیمت سهام در ارتباط است. برای انجام اینکار از معیار جدید سنجش بازه زمانی مبتنی بر نگهداشت پرتفوی فصلی سرمایه‌گذاران نهادی در کنار سایر پروکسی های موجود از قبیل حجم معامله، درصد سهامداران نهادی موقت، و گردش سرمایه استفاده خواهیم کرد. بازده مومنتوم و بازگشت آتی بازده عموما برای سهامی که ابتداً در اختیار سرمایه‌گذاران کوتاه مدت باشد، بسیار قوی‌تر است، خصوصا اگر این سرمایه‌گذاران اخیرا عملکرد بسیار خوبی داشته باشند که موجب اعتماد به نفس بیش اندازه آن‌ها شده باشد. نتایج ما ناظر بر نظریه رفتاری دانیل، هیرشلیفر و سوبراهمانیان (1998) است و بنظر می‌رسد که با بهبود کارآیی نهادهای کوتاه مدت، ناسازگار است. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی با ترجمه "تغییرات سود تقسیمی و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام"مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه کامل سال 2015 از سایت Elsevier به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش های حسابداری مالی با عنوان "تغییرات سود تقسیمی و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام"چکیده:در این مقاله نحوه اثرگذاری اطلاعات خصوصی نهفته در قیمت سهام بر تغییرات سود تقسیمی فصلی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.. طبق یافته ما هرگاه بازده، حامل اطلاعات خصوصی بیشتری باشد، رابطه مثبتی میان بازده گذشته و نیرومندی تغییرات سودتقسیمی فعلی برقرار خواهد شد. این یافته در برابر استفاده از چندین سنجه محتوای اطلاعاتی قیمت، و در حضور اطلاعات خصوصی مدیریتی و سنجه‌های بیش‌ارزیابی سهام ، همچنان استوار است. مدیران در هنگام تصمیم گیری در مورد خط مشی سود تقسیمی، بنظر می رسد که از اطلاعات جدیدی که در قیمت‌های سهام نهفته است، بهره می‌گیرند. این مطالعه با پررنگ کردن اطلاعات خصوصی موجود در قیمت‌های سهام بعنوان تعیین‌کننده‌ مهم خط مشی سودتقسیمی، به ادبیات تحقیق در خصوص اثرات حقیقی بازارهای مالی یاری می رساند.کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: تغییرات سودتقسیمی؛ محتوای اطلاعاتی قیمت سهام؛ بازده سهاممقاله انگلیسی با ترجمه "تغییرات سود تقسیمی و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام" - بخش مقدمه:یکی از باور‌های عمومی پذیرفته شده و ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "توضیح عملکرد سهام بانک با استفاده از حساسیت بحران" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: با استفاده از جستجوی مجموعه اطلاعات مرتبط با جستارهای حوزه بحران ، با استفاده از گوگل ترند (خدماتی از سایت گوگل است که کلمات و عبارات بیشتر جستجو شده در حوزه یک موضوع را نشان می دهد)، ما سه مقیاس مختلف از حساسیت بحران در سطح بازار و در سطح فردی را تخمین می‌زنیم. ما دریافتیم که حساسیت بحرانی غیرمنطقی سرمایه گذاران در تمام بازار، عملکرد سهام بانک‌های بین‌المللی در طول دوره‌های 2004 تا 2012 را بطور قابل توجهی در دست گرفته است. بررسی‌های آزمایشی نشان می‌دهند که صرف‌نظر از اصول خاص و اقتصاد کلان، حساسیت بحران غیرمنطقی در تمام بازار، سرمایه گذاران را بسمت کاهش ارزش سهام بانکی آنها، سوق می‌دهد. با مقایسه‌ی این یافته‌ها و نتایج نمونه‌ای از شرکت‌های غیرمالی، به این شواهد دست یافتیم، که در صورت عدم وجود تضمین‌های کمک مالی ضمنی، تاثیر ضعف های ناشی از بحران بر بازده سهام بیشتر است. لغات کلیدی: بحران مالی، عملکرد بانک، ضعف سرمایه گذار راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله افشاء ارزش منصفانه، ریسک نقدینگی و بازده سهاممقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، سال 2015، "افشاء ارزش منصفانه، ریسک نقدینگی و بازده سهام"، از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف این تحقیق بررسی تاثیر ریسک نقدینگی شرکت در قیمت سهام شرکت های مالی و غیر مالی از طریق تحلیل واکنش سرمایه گذار به 106 رویداد بحرانی در طول دوره 2008 تا 2010 می باشد. ریسک نقدینگی شرکت در 3 سطح اطلاعات ارزش منصفانه (سطح1، توجه به بازار، سطح2، داده های مشاهده بازار و سطح3 توجه به مدل) که در ترازنامه آنها افشاء شده است می باشد که سطح 3 دارائی غیر نقدی نشان دهنده ریسک نقدینگی بالا بوده و باعث ریسک نقدینگی بیشتر شرکت می شود. نقش اطلاعات ارزش منصفانه در تصمیمات سرمایه گذار از طریق تحلیل واکنش آنها به رویداد های محدود کننده نقدینگی، تزریق سرمایه و کمک مالی بانکی برای 313 شرکت اروپایی بررسی شد. شواهد تجربی بر اساس مدل تاثیر ثابت و ریگراسیون حداقل مربعات جزئی می باشد. نتایج نشان داد که واکنش سرمایه گذار به رویداد های بحران تحت تاثیر ریسک ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "نسبت سود تقسیمی و بازده سود سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: هدف: رابطه مثبت میان بازده سود سهام تقسیمی و ریسک بازده تعدیل شده که اصطلاحاً تأثیر بازده سود تقسیمی نامیده می شود، در بازار های ایالات متحده کاملاً اثبات شده است. هر چند هنوز محرک های تأثیر بازده نامخشص می باشد . برخی استدلال می کنند که این شواهد با این پیش بینی که سطح بار مالیاتی سرمایه گذاران بر روی قیمت گذاری سهام اثر گذار است و با عنوان فرضیه تأثیر مالیات بر قیمت گذاری معرفی شده است , سازگاری دارد . البته هنوز افرادی نیز هستند که ادعا می کنند ، عوامل غیر مالیاتی حذف شده نیز بر تأثیرات بازده اثر گذار هستند . هدف این پژوهش , مشارکت در این بحث ازطریق آزمون تأثیرات بازده بر سود سهام تقسیمی و یا سود سرمایه در بازار هنگ کنگ می باشد که در آن هیچ گونه مالیاتی وجود ندارد . روش تحقیق : نویسندگان از دو روش اصلی برای تشخیص تأثیر نسبت سود تقسیمی استفاده کرده اند . اولین روش عبارت است از گروه بندی سهام ها در سبدهایی بر ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی 2015، " نوسان پذیری غیرسیستماتیک بالا و بازده سهام پایین: تبیین با استفاده از نظریه چشم‌انداز"، از سایت Wiley ، به منظور انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در مطالعات و پژوهش های حسابداری و مالی:رابطه منفی (مستند در منابع مطالعاتی) میان نوسان ‌پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام، زمانیکه سرمایه گذاران ریسک‌گریز را در تحلیل خود منظور می کنیم، سردرگم کننده می‌شود. با اینحال، از دیدگاه نظریه چشم‌انداز، با آنکه سرمایه گذاران در عرصه سود ریسک گریز هستند، اما در عرصه زیان ریسک طلب می‌باشند. سازگار با ترجیح سرمایه گذاران ریسک طلب در عرصه زیان برای سهام با نوسان  بالا ، ما دریافتیم که رابطه منفی میان نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام در سهام هایی با زیان های تحقق نیافته متمرکز است اما در سهام‌هایی با سود تحقق نیافته چنین رابطه‌ای موجود نیست. این یافته در برابر کنترل متغیرهای برگشت بازده کوتاه مدت و بازده بیشینه روزانه، در کنار سایر متغیرها، همچنان استوار است. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی، 2015، "پدیده الاکلنگی (طناب کشی): قابلیت پیش بینی بازده سهام و رشد سود تقسیمی برمبنای متغیر زمانی"، از سایت Oxford جهت انتخاب موضوع پایان نامه و بهره گیری در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی:ما با ارائه مدل ارزش کنونی  تغییر رژیم با متغیرهای پنهان، قابلیت پیش بینی پذیری بازده سهام و رشد سود تقسیمی را بطور مشترک مورد بررسی قرار می دهیم. ما دریافتیم که پیش بینی پذیری بازده و سود تقسیمی، هر دو، بر حسب زمان تغییر می‌کند. جالب اینکه، پیش بینی پذیری بازده سهام و رشد سودتقسیمی مشابه مسابقه طناب‌کشی است: زمانی که رشد سود تقسیمی در رژیم (وضعیت) پرنوسان به میزان زیادی قابل پیش بینی باشد، بازده سهام به میزانی زیادی غیرقابل پیش بینی خواهد بود: در مقابل زمانی که رشد سودتقسیمی در رژیم کم نوسان قابلیت پیش‌بینی کمتری داشته باشد، بازده سهام بطور‌‌معناداری قابل  پیش بینی می‌شود. ما همچنین به بررسی عوامل تعیین کننده رژیم سویچینگ پرداختیم و دریافتیم که دو رژیم رابطه تنگاتنگی با فعالیت اقتصادی و ریسک اقتصاد کلان دارند. ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2015، "مقاله اطلاعات نویزدار (اطلاعات دارای سیگنالهای آگاهی دهنده) و اندازه بازده سهام" از نشریات و سایتهای معتبر جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های مرتبط: اطلاعات (یعنی سیگنال‌های آگاهی ‌دهنده) نویزدار می توانند احتمال مشاهده اثر اندازه در بازده سهام تحقق یافته را تحت تاثیر قرار دهند. در یک مدل یک دوره‌ای، متشکل از دو شرکت، اندازه مشاهده شده شرکت ها در تاریخ 0 ممکن است از اندازه واقعی شرکت‌ها که در تاریخ 1 انتشار یافته، انحراف حاصل کند. اطلاعات نویزدار در داخل قیمت های سهام نفوذ کرده و می تواند باعث شود که یک شرکت واقعا بزرگ، به نظر کوچک و یک شرکت کوچک، بزرگ به نظر رسد. با استفاده از دهک‌های اندازه NYSE از 1926 تا 2011 ، نسبت نقطهٔ انفصال اندازه صدک نودم به نقطهٔ انفصال صدک دهم، بطور متوسط، 66 است. اگر در مدل ما شرکت واقعا بزرگ 66 برابر بزرگ تر از شرکت واقعا کوچک باشد، حدود 7.8% شانس وجود خواهد داشت که اندازه مشاهده شده شرکت واقعا بزرگ، کوچکتر از شرکت واقعا کوچک، باشد. از آنجایی که اندازه واقعی شرکت‌ها در تاریخ 1 انتشار می یابد، 7.8% شانس وجود دارد که شرکت مشاهده شده کوچک به دسته بزرگ انتقال یابد. شرکت مشاهده شده بزرگ، مشروط بر اینکه هیچ انتقالی روی ندهد، دارای ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)