مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

اوراق قرضه شرکت

جستجو برای کلمه کلیدی : اوراق قرضه شرکت

خلاصه مقاله

قیمت گذاری اوراق قرضه شرکت و ناهماهنگی بین اهداف مالکان نهادی شرکتمقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2016، "قیمت گذاری اوراق قرضه شرکت و ناهماهنگی بین اهداف مالکان نهادی شرکت" از نشریات و ژورنال های معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: ما در این پژوهش بررسی می کنیم که عدم هماهنگی در بین اهداف مالکان نهادی شرکت ، بر صاحبان اوراق قرضه تاثیر می گذارد. شرکتهای با مالکان نهادی کوتاه مدت (بلند مدت) بزرگتر، ارتباط معناداری با گستردگی (عدم گستردگی) دامنه نرخ اوراق قرضه در آینده، دارند. تاثیر معکوس مالکان کوتاه مدت بر روی قیمت گذاری اوراق قرضه ، بر اثر انتشار اوراق قرضه در شرکتهایی که دارای ریسک آشفتگی مالی و نوسان سرمایه بیشتری هستند، ناشی می شود. تاثیر خوب وجود مالکان بلند مدت، به نظر می رسد که بسیار سیستماتیک است. بعلاوه تاثیر قیمت گذاری اوراق قرضه زمانی که حقوق سهامداران ضعیفتر است قویتر می شود. و در نهایت تاثیر دیدگاه کوتاه مدت (بلندمدت)، از سهامدارن نهادی متمرکز (غیر متمرکز) ناشی می شود. کلمات کلیدی: نمایندگی هزینه بدهی ، اطلاعات ، سرمایه گذاران نهادی ، دیدگاه سرمایه گذاری .راهنما:1- ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله حسابداری و مالی انگلیسی، 2014، با عنوان "همبستگی بازده سهام شرکت و بازده اوراق قرضه و تعدیلات پویای ساختار سرمایه" به منظور بهره گیری در مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله اثرات ناشی ازهمبستگی‌های پویا میان بازده سهام شرکت و بازده اوراق قرضه انتشاریافته توسط همان شرکت بر سرعت اعمال تعدیلات در جهت دستیابی به نسبت اهرم مالی مود نظر، مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که همبستگی‌های برازش شده، در طول زمان متغیر هستند، پایدارند، و در میان شرکت ها متفاوتند. تحلیل متغیرهای توضیحی بالقوه نشان داد که انتظارات منفی درباره مجموع ریسک های آتی ، باعث کاهش همبستگی می‌شود، اما این کاهش در مورد شرکت‌هایی صادق است که احتمال قصور آن‌ها پایین است. در مقابل، همبستگی‌ها با برخی از معیارهای اندازه گیری ریسک خاص، خصوصا مخاطره سهام غیرسیستماتیک و اهرم مالی، رابطه‌ٔ مثبت دارند. رابطه مثبت میان نسبت اهرمی و همبستگی‌ها حاکی از آن است که هرگاه همبستگی سهام و اوراق‌قرضه بالا باشد، اهرم هدف (اهرم مورد نظر) سریع‌تر قابل حصول خواهد بود. نتایج ما این موضوع را تایید می‌کند. کلمات کلیدی: همبستگی سهام-اوراق‌قرضه فردی، اهرم، ریسک غیرسیستماتیک، چرخه‌های اقتصادی، سرعت تعدیلات، ساختار سرمایه هدف ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "محافظه‌کاری مشروط و اسپرد سود انتشار اوراق شرکتی"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014،  " محافظه‌کاری مشروط و اسپرد سود انتشار اوراق شرکت"، به منظور استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی:مبتنی بر پژوهش‌های اخیر که نشان می‌دهد گزارشگری مالی بیش از بازارهای سهام توسط بازارهای بدهی شکل می‌گیرد, این مطالعه کیفیت ارتباط گزارشگری مالی محافظه‌کارانه مشروط با اسپرد سود انتشار اوراق شرکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های ما بیانگر آنست که دیدگاه هزینه‌های اطلاعاتی/کارآمدی قراردادهای بدهی محافظه‌کاری مشروط که در قراردادهای بدهی خصوصی مستند شده, به قراردادهای بدهی عمومی قابل تعمیم نیست. درعوض, چشم انداز هزینه‌های مذاکره مجدد قرارداد بدهی بنظر می‌رسد که دینامیسم‌های بازار بدهی عمومی را بهتر منعکس می‌کند, و گزارشگری محافظه‌کارانه مشروط با اسپرد سود بالاتر انتشار اوراق شرکتی, همبستگی دارد. نتایج بدست آمده از آزمون اضافی زیرنمونه نشان می‌دهد که همبستگی میان محافظه‌کاری مشروط و اسپردهای سود اوراق قرضه دراوراق قرضه غیرمعتبر سرمایه‌گذاری, برای ناشران اوراقی که دارای مشکل تامین مالی هستند, و برای اوراقی که قبل از تصویب قانون Sarbanes-Oxley انتشار یافته‌اند, بیشتر است. این مطالعه, شکاف موجود در ادبیات محافظه‌کارانه را که عمدتا بر بازارهای وام بانکی خصوصی یا سرمایه و با دیدگاه هزینه‌های اطلاعاتی/کارایی قرارداد بدهی سنتی معطوف است, پر می‌سازد.کلمات کلیدی: محافظه‌کاری مشروط؛ ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "نوسان پذیری جریان وجه نقد و اسپردهای سود اوراق قرضه شرکت"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، با عنوان "نوسان پذیری جریان وجه نقد و اسپردهای سود اوراق قرضه شرکت" به منظور استفاده دانشجویان و پژوهشگران حسابداری و مالی:ما مطالعه تجربی مفصلی درباره اثرات نوسان‌پذیری جریان وجوه نقد بر اسپردهای سود اوراق قرضه شرکتی انجام دادیم و در آن از معیارهای اندازه‌گیری آینده نگر و تاریخی نوسان‌پذیری جریان وجوه نقد استفاده کردیم. ما با استفاده از نمونه بزرگی از قیمت‌های مبادلاتی برای اوراق قرضه غیرقابل تبدیل معتبر سرمایه‌گذاری, وپس از کنترل گروهی از فاکتورهایی که تاثیر آن‌ها بر اسپردها شناخته شده است, نشان دادیم که ریسک جریان وجوه نقد اثرات اقتصادی و آماری معنادار نیرومندی بر اسپردها دارد. اثرات ریسک جریان وجوه نقد برای شرکت‌هایی که در معرض ریسک نکول بیشتری قرار دارند , و هنگامیکه ریسک جریان وجوه نقد بر مبنای اطلاعات جدیدتر اندازه‌گیری شود, مشهودتر است. نتایج ما از مدل‌های ساختاری قیمت‌گذاری اوراق قرضه بصورت تجربی پشتیبانی کرده و بر اثرات ابهام اطلاعاتی مرتبط با فاندمنتال‌ها بر قیمت اوراق قرضه تاکید می‌کند.کلمات کلیدی: اسپردهای سود اوراق قرضه شرکتی؛ نوسان‌پذیری جریان وجوه نقد؛ نوسان‌پذیری سود سهام؛ تآخر اطلاعاتی   ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "بررسی تاثیر نوسانات نرخ بهره و حقوق صاحبان سهام بر دامنه بازده اوراق قرضه شرکت ، مقایسه بین اوراق قابل باز خرید و غیر قابل باز خرید از سوی شرکت" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانات نرخ بهره بر روی دامنه بازده اوراق قرضه شرکت می پردازد. در اولین مرحله ما به بررسی تاثیر نوسانات نرخ بهره بر روی دامنه بازده اوراق قرضه قابل بازخرید می پردازیم. چرا که نوسانات بیشتر نرخ بهره، احتمالا نوسانات بدهی های شرکت را افزایش خواهد داد و ما فرض می کنیم که این رابطه مثبت خواهد بود. سپس به بررسی این ارتباط با اوراق قرضه قابل باز خرید پرداخته و به مقایسه میزان این قدرت ارتباط با یکدیگر پرداخته شده است.... راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است. 3- چنانچه به هر دلیلی امکان ... ادامه چکیده مقاله ...مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)