مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "نقش اطلاعات حسابداری در عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای بورس تهران" (Word)

دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "نقش اطلاعات حسابداری در عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای بورس تهران" (Word)

دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "نقش اطلاعات حسابداری در عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای بورس تهران" (Word)


چکیده:

دانلود پایان نامه حسابداری "نقش اطلاعات حسابداری در عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای بورس تهران":

دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "نقش اطلاعات حسابداری در عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای بورس تهران" :

در بخش نخست این فصل، بیان مختصری از کل تحقیق شامل هدف تحقیق ،چگونگی تدوین فرضیه ها، روش نمونه گیری  به طور کلی فرآیند انجام این پژوهش، در قالب خلاصه تحقیق ارائه می شود.سپس نتایج بدست آمده از تحقیق و تفاسیر مربوط به آنها و همچنین نتیجه گیری تحقیق بیان می گردد.در بخش پایانی نیز پیشنهاد های محقق را در دو قسمت ،شامل پیشنهادهای ناشی از تحقیق و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.

آنچه در این پایان نامه حسابداری مورد بررسی قرار گرفت نقش اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه و تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و تاثیر آن بر قیمت سهام و حجم مبادلات بود .در فصل اول طرح تحقیق شامل تعریف موضوع ،اهمیت موضوع ،اهداف تحقیق،فرضیه تحقیق ،قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، روش تحقیق و مختصری از پیشینه تحقیق ارائه شده است .در فصل دوم ،مبانی نظری مربوط به مفاهیم و اصطلاحات مربوط به موضوع تحقیق خلاصه ای از تحقیقات انجام شده ارائه گردیده است در فصل سوم روش تحقیق ،روشهای جمع آوری اطلاعات ،روش های تجزیه و تحلیل  اطلاعات و آزمون فرضیات بیان شد.در فصل چهارم ،تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده پرداخته و نتایج آزمون فرضیات و همچنین آمار توصیفی مربوط به میزان اهمیت هر یک از پرامترهای تحقیق ارائه گردید.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران افزایش یابد، قیمتهای سهام و حجم مبادلات تحت تاثیر آن قرار گرفته و قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام دچار نوسان می شود.به عبارت دیگر دامنه قیمت پیشنهادی خرید  وفروش سهام افزایش می یابد.البته محققین برای انجام پژوهش خود زمان پیرامون اعلان سود براوردی هر سهم را جهت تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران انتخاب نموده اند زیرا این نوع اعلان ها تاثیر مهمی بر قیمت سهام و حجم مبادلات می توانند داشته باشند.بدین جهت در این تحقیق نیز تاریخ اعلان سود براوردی هر سهم به عنوان روز اعلان در نظر گرفته شد.

در سوال اصلی این تحقیق بیان گردید که آیا اعلان سود حسابداری می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را بین سرمایه گذاران کاهش دهد یا خیر؟

لازم به ذکر است که برای تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی از یک کمیت موسوم به "دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام"استفاده شده است.برای پاسخ به سوال فوق سه فرضیه تدوین گردید:

فرضيه 1: دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش بعد از اعلان سود بيشتر است.

فرضيه 2: حجم مبادلات قبل از اعلان سود ،بيشتر از حجم مبادلات پس از اعلان سود است.

فرضيه 3: اعلان سود منجر به تعديل قيمت سهام مي گردد.

به منظور تحلیل فرضیه های فوق ،قیمتهای سهام،تغییرات قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام و حجم مبادلات طی 20 روز قبل و بعد از اعلان سود مورد مطالعه قرار گرفت.برای اجتناب از خطای نمونه گیری و افزایش ضریب اطمینان نسبت به نتایج تحقیق و ارائه شناخت جامع از عملکرد بازار سرمایه در ایران ،ابتدا اعلان سود براوردی هر سهم کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. اما در نهایت با اعمال شرایط و محدودیتهایی برای انتخاب نمونه ،تعداد 152 مورد اعلان سود از 98 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در مقطع زمانی 1383-1386 انتخاب شد.به منظورآزمون فرضیات از آزمون ویلکاکسون (زوجی)با سطح خطای 5 درصد استفاده شد.

پایان نامه حسابداری "نقش اطلاعات حسابداری در عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای بورس تهران"نتیجه گیری کلی:

طبق بررسی انجام شده بر روی 98 شرکت عضو در بورس با 152 مورد اعلان سود برآوردی در سالهای 83-86 ،با توجه به بیشتر بودن  دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به بعد از اعلان سود می توان نتیجه گرفت که عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلان سود بیشتر از بعد از اعلان سود می باشد.این امر تاثیری در حجم مبادلات و قیمت سهام نداشت .به عبارت دیگر حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود تفاوت محسوسی نداشته است.و اعلان سود تاثیر بسزائی در تعدیل قیمت سهام ندارد.

نتایجی که در این تحقیق بدست آمد ،بابرخی از  نتایج که اشمن مورس ،کایل ،چیانگ ،پاتل و اسکینر گزارش کردند مغایرت دارد.ولی با نتایجی که ازتحقیقات ایزلی و اوهارا،لوئچی ویل،و دمسکی ،مک نیکلاس ،ترورمن ویان بدست آمد یکسان می باشد.این متنوع بودن می تواند ناشی از اندازه متفاوت شرکتها در بورسهای مختلف باشد و شرایطی که در بازار های سرمایه مختلف حاکم است.نتایج این پژوهش با نتایجی که محمد رضا وطن پرست در دوره 80 -83 گزارش کرد تفاوتهایی دارد که می توان علت آن  را رکودی که در بورس تهران در سالهای 83-84 پدید آمد و شرایطی که در دوره متفاوت زمانی بر بورس حاکم است، دانست .

پایان نامه حسابداری "نقش اطلاعات حسابداری در عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای بورس تهران"فهرست مطالب:

چكيده:.. 1

مقدمه:.. .2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مسأله  4

3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق  6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق  7

5-1چارچوب نظری تحقیق  8

6-1 اهداف تحقیق  10

7-1- فرضیات تحقیق  10

8-1-قلمرو تحقیق  10

9-1 مدل تحلیلی تحقیق  10

10-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات   12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه : 15

2-2شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي: 16

3-2- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه: 18

1-3-2- مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار 18

2-3-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  21

3-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی  و بورس اوراق بهادار تهران  25

4-3-2-نظريه بازار كاراي سرمايه  25

4-2-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام  28

 

5-2- اعلان سودحسابداري  و محتواي اطلاعاتي آن  31

1-5-2-تحقیقات بال و بران  31

2-5-2-محققان پیرو بال و براون  33

3-5-2-تحقیقات فوستر 34

3-5-2-تحقیقات بیور 35

4-5-2-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن: 36

5-5-2-  تحقيقات صورت گرفته در ايران: 37

6-2-خلاصه فصل: 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 46

3-2- روش تحقیق  46

3-3 قلمرو تحقیق  47

4-3- روش های گردآوری اطلاعات   47

5-3-ابزارگردآوری اطلاعات   47

6-3- جامعه ونمونه  47

8-3-  سنجش متغير هاي تحقيق  48

1-8-3-دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش   48

2-8-3- حجم مبادلات   49

3-8-3   بازده غیر عادی انباشته  51

9-3- آزمون کولموگروف اسمیرنوف   54

10-3-آزمون علامت یک نمونه ای: 54

11-3-آزمون رتبه علامت دار 55

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه: 57

2-4-ازمون فرضیه ها: 58

1-2-4- آزمون فرضیه اول: 58

2-2-4-آزمون فرضیه دوم  60

3-2-4- آزمون فرضیه سوم: 62

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 65

2-5-نتایج ازمون فرضیه ها: 66

1-2-5-نتایج آزمون فرضیه اول: 66

2-2-5-نتایج آزمون فرضیه دوم: 67

3-2-5-نتایج آزمون فرضیه سوم: 68

3-5- نتیجه گیری کلی تحقیق: 69

4-5- پیشنهادها: 69

1-4-5-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی  70

5-5 محدودیت های تحقیق  71

پیوستها

پیوست 1:نام شرکتهای عضو نمونه : 73

پیوست 2: متغیر فرضیه اول،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم  77

پیوست 3: متغیر فرضیه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t 81

پیوست 4: متغیر فرضیه سوم،بازده غیر عادی انباشته شرکتها 85

 

 

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 93

منابع لاتین:95

 

راهنما:

برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالایی سایت نمایان می شود) ، پس از باز کردن آیتم مدیریت مقالات در لیست سمت چپ، و کلیک بر روی دانلود مقالات، پایان نامه حسابداری خریداری شده، با لینک دانلود، نمایش داده می شود، که با کلیک بر روی لینک دانلود، پایان نامه حسابداری دانلود شده و شما می توانید از آن استفاده کنید.


دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
حمایت از ما