مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

دانلود پایان نامه حسابداری "کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای بورس تهران" (Word)

دانلود پایان نامه حسابداری "کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای بورس تهران" (Word)

دانلود پایان نامه حسابداری "کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای بورس تهران" (Word)


چکیده:

دانلود پایان نامه حسابداری "کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای بورس تهران"

دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای بورس تهران":

ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل 13 شرکت ورشکسته و 28 شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79 تا 87 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک  استفاده و ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گردیده است، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که " در سه سال مورد بررسی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد".

پایان نامه حسابداری: "کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای بورس تهران" - نتایج آزمون فرضیات:

با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به نتایج هرفرضیه اشاره نموده وسپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این تحقیق می پردازیم.

فرضیه فرعی اول: "با استفاده از مدل اسپرینگیت، می توان از یکسال قبل از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهای زیمسکی واهلسون نتایج بهتری را کسب کرد".

در مدلهای پیش بینی ورشکستگی مدلی بهتر است که از بین آماره های نیکویی برازش، لگاریتم نسبت درستنمایی آن کوچکتر، درصد تطابق و درصد پیش بینی صحیح آن بزرگتر باشد. با توجه به نتایج مندرج در جدول (53-4) در یکسال قبل از ورشکستگی (1383) مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون دارای لگاریتم نسبت درستنمایی کوچکتر، درصد تطابق ودرصد پیش بینی صحیح بزرگترمی باشد. بنابراین فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه "مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی 

و اهلسون برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها در یکسال قبل از ورشکستگی نتایج بهتری را نشان  می دهد" در سطح اطمینان 95/0 مورد تائید قرار می گیرد. حسین عسگری در تحقیقی مشابه به بررسی کارایی الگوهای اسپرینگیت، زاوگین و فولمردر پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یکسال قبل از ورشکستگی طی سالهای 79 تا 85 پرداخت و در سطح اطمینان 90/0 به این نتیجه رسید که الگوی اسپرینگیت در یکسال قبل از ورشکستگی نسبت به الگوهای زاوگین و فولمر ازکارایی بیشتری برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها برخوردار است.

فرضیه فرعی دوم: "با استفاده از مدل اسپرینگیت، می توان از دو سال قبل از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را کسب کرد".

با توجه به نتایج مندرج در جدول (53-4)، در دوسال قبل از ورشکستگی (1382) مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون دارای لگاریتم نسبت درستنمایی کوچکتر، درصد تطابق و درصد پیش بینی صحیح بزرگتر می باشد. بنابراین فرضیه فرعی دوم مبنی براینکه "مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها در دوسال قبل از ورشکستگی نتایج بهتری را نشان می دهد" در سطح اطمینان 95/0مورد تایید قرار می گیرد. خالد شیخی در تحقیقی  به بررسی  توانایی مدلهای اهلسون، آلتمن و زاوگین در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 76 تا 85 پرداخت و به این نتیجه رسید که این مدلها از توانایی کافی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها برخوردار هستند. .

فرضیه فرعی سوم: "با استفاده از مدل اسپرینگیت، می توان از سه سال قبل از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهای زیمسکی  واهلسون نتایج بهتری را کسب کرد".

با توجه به نتایج مندرج در جدول (53-4)، در سه سال قبل از ورشکستگی (1381) مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون دارای لگاریتم نسبت درستنمایی کوچکتر، درصد تطابق و درصد پیش بینی صحیح بزرگتر می باشد. بنابراین فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه "مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها در سه سال قبل از ورشکستگی نتایج بهتری را نشان می دهد" در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار می گیرد. قادر قرنی در تحقیقی قابلیت نسبتهای مالی در پیش بینی توقف فعالیت  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تهران را براساس مدل اهلسون در فاصله زمانی 75 تا  81 مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که بین نسبتهای مالی مدل اهلسون و پیش بینی توقف فعالیت شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی اول: "مدل اسپرینگیت در سه سال مورد بررسی نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد".

با توجه به نتایج مندرج در جدول (54-4)، مدل اسپرینگیت در سه سال مورد بررسی نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون دارای لگاریتم نسبت درستنمایی کوچکتر،  درصد تطابق و درصد پیش بینی صحیح  بزرگتر می باشد. درنتیجه فرضیه اصلی اول مبنی براینکه "مدل اسپرینگیت در سه سال مورد بررسی نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان میدهد" در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار می گیرد. حسین عسگری در تحقیقی مشابه به بررسی کارایی الگوهای اسپرینگیت، زاوگین و فولمردر پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه سال مورد بررسی پرداخت و در سطح اطمینان 90/0 به این نتیجه رسید که در سه سال مورد بررسی الگوی اسپرینگیت نسبت به الگوهای زاوگین و فولمر ازکارایی بیشتری برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها برخوردار است.

فرضیه اصلی دوم: " در سه سال مورد بررسی بین نتایج این سه مدل در پیش بینی ورشکستگی شرکتها، تفاوت معناداری وجود دارد".

با توجه به نتایج مندرج در جداول (55-4) و (56-4) در آزمون میانگین ناپارامتری کروسکال والیس سطح معناداری (sig) برابر با 02/0 می باشد که از مقدار خطا 05/0=a کوچکتر می باشد، در نتیجه فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه "بین نتایج این سه مدل در پیش بینی ورشکستگی شرکتها، تفاوت معناداری وجود دارد " در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار می گیرد. مهدی فغانی در تحقیقی رابطه بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  در طی سالهای 69 تا 78 را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که بین نسبتهای بکارگرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشکستگی  شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.

دانلود پایان نامه حسابداری "کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای بورس تهران"نتیجه گیری کلی:

در این پژوهش به مقایسه توانایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون برای پیش بینی ورشکستگی  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 79 تا 87 پرداخته شد. برای این منظور دو فرضیه اصلی مطرح و برای آزمون هر یک از فرضیات دو فرض آماریH0 وH1 را تعریف کردیم، برای آزمون فرضیه اصلی اول  پژوهش سه فرضیه فرعی مطرح گردید که با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک متد ENTER که در فصل سوم تشریح گردید تحلیل مدلها صورت گرفت. در نتیجه فرض H0 در هر سه فرضیه از گروه فرضیات فرعی رد و فرض H1 در هر سه فرضیه از گروه فرضیات فرعی تایید گردید. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از سه فرضیه فرعی  می توان گفت که مدل اسپرینگیت در یکسال، دو سال و سه سال قبل از ورشکستگی نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون از کارایی بیشتری برای پیش بینی ورشکستگی  شرکتها برخوردار است. در نهایت با توجه به اینکه هر سه فرضیه فرعی پژوهش مورد تایید واقع گرفتند می توان نتیجه گرفت که فرض H0 فرضیه اصلی اول رد و فرض H1 مبنی براینکه مدل اسپرینگیت در سه سال مورد بررسی نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد در سطح اطمینان 95/0 و با توجه به تعداد نمونه هایی که طبق تعریف عملیاتی پژوهش مورد آزمون قرار گرفته حفظ می شود. در بررسی فرضیه اصلی دوم با توجه به نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین ناپارامتری  کروسکال والیس مشخص شد که فرض H0  رد و فرضH1 مبنی براینکه در سه سال مورد بررسی بین نتایج حاصل از سه مدل اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی یک شرکت تفاوت معناداری وجود دارد حفظ گردید.

دانلود پایان نامه حسابداری "کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای بورس تهران"مراحل ورشکستگی:

 

نیوتن (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل ودرنهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل شماره1-2) گرچه اغلب ورشکستگیها ازاین مراحل پیروی می کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند. وضعیت واحد تجاری به طورناگهانی وغیرمنتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. درمرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلاً تغییر درتقاضای تولید، استمرارافزایش درهزینه های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و... ازاین عوامل هستند.

اغلب دردوره نهفتگی است که زیان  اقتصادی رخ می دهد وبازده دارائیها سقوط می کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل درهمین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه حلهای آسانتری که دراین مرحله موثراست درمراحل بعد پاسخگو نخواهد بود ونکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل درهمین مرحله کشف و رفع شود. برطرف ساختن مشکل درمراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و درنتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود. مرحله کسری نقد وقتی شروع می شود که یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابرنیازش ممکن است دارائیهای فیزیکی داشته وسابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارائیها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند وسرمایه حبس شده است. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادربه تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلاً استفاده ازافراد حرفه ای مالی یاتجاری، کمیته اعتباردهنده وتجدید ساختار درتکنیکهای تامین مالی و ... ازطریق این روشها هنوز هم می توان مشکل را دراین مرحله شناسایی و برطرف کرد. درمرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها ازارزش دارائیهای  شرکت فزونی دارد وشرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند(حاجیها،1384).

 

پایان نامه حسابداری "کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای بورس تهران"فهرست مطالب:

چكيده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مساله  5

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق  6

4-1 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق  9

5-1 اهداف تحقیق  11

1-5-1 اهداف اصلی: 11

2-5-1 اهداف فرعی (ویژه) : 11

6-1 چارچوب نظری تحقیق  11

7-1 مدل  تحلیلی  تحقیق  و شیوه  اندازه گیری  متغیرها 15

1-7-1 الگوی اسپرینگیت: 15

2-7-1 الگوی زیمسکی: 15

3-7-1 الگوی اهلسون: 16

8-1 فرضیات تحقیق  16

9-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق  17

10-1تعریف واژه ها و اصطلاحات   17

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن  22

1-1-2 مقدمه  22

2-1-2 تعریف ورشکستگی  22

3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی  23

4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری  24

5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی  25

6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران  25

7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها 26

8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل  29

2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی  29

1-2-2 دلایل ورشکستگی  29

1-1-2-2 دلایل برون سازمانی  30

2-1-2-2 دلایل درون سازمانی  31

2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی  34

3-2-2 انواع شکست   37

4-2-2 مراحل ورشکستگی  37

5-2-2 هزینه های ورشکستگی  39

6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه  40

7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی  42

8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته  44

3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها 46

1-3-2 تداوم فعالیت   46

2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم  فعالیت   47

1-2-3-2 نشانه های مالی: 47

2-2-3-2 نشانه های عملیاتی: 47

3-2-3-2 سایر نشانه ها: 47

3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم  فعالیت شرکتها 48

1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 49

2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان: 49

3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی: 49

4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت   50

4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی  50

1-4-2 پیش بینی  50

2-4-2 تکنیک های پیش بینی  51

1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی: 51

2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی : 52

3-4-2 الگو(مدل) 52

4-4-2 روش شناسی انواع  الگوهای پیش بینی ورشکستگی  53

1-4-4-2 الگوهای آماری  53

2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی  56

3-4-4-2 الگوهای تئوریک   58

5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب   60

6-4-2 معیارهای عملکرد 61

7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع  62

5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی  64

1-5-2 مدل ویلیام بیور 64

2-5-2 مدل آلتمن  65

3-5-2 مدل دی کین(1972) 68

4-5-2 مدل اسپرینگیت   69

5-5-2 مدل اهلسون  70

6-5-2 مدل CA-SCORE  71

7-5-2 مدل گریس    72

8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا 73

9-5-2 مدل زیمسکی  74

10-5-2 مدل تافلر 75

11-5-2 مدل فولمر 76

12-5-2 مدل زاوگین  77

13-5-2 مدل فیلوسوفو 79

14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی  80

6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق  81

1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی  81

2-6-2 تعریف  و اهداف نسبتهای مالی  82

3-6-2 انواع نسبتهای مالی  82

4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی  82

5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق  83

6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها 85

7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن  85

1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار 86

2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار 86

3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس   88

1-3-7-2 تعریف شاخص: 88

2-3-7-2 شاخص های بورس: 88

4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران  89

1-4-7-2  دوره اول: سالهای 1346 تا 1357  90

2-4-7-2  دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367  90

3-4-7-2  دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375  91

4-4-7-2  دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388  92

8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق  93

1-8-2 تحقیقات داخلی: 94

2-8-2 تحقیقات خارجی: 95

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 102

2-3 روش تحقیق  102

3-3 جامعه و نمونه آماری  103

1-3-3 معیار تعیین ورشکستگی: 105

2-3-3 معیار انتخاب شرکتهای ورشکسته: 105

3-3-3 معیارانتخاب شرکتهای غیرورشکسته: 105

4-3 قلمرو تحقیق  106

1-4-3 قلمرو موضوعی: 106

2-4-3 قلمرو مکانی: 106

3-4-3 قلمرو زمانی: 106

5-3 روش و ابزار گردآوری داده ها 106

6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 107

7-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش    110

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏: 113

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 113

1-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي اول: 118

2-3-4 تجزيه وتحليل و آزمون فرضيه فرعي دوم: 125

3-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي سوم: 132

4-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 140

5-3-4 تجزيه و تحليل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی: 146

1-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی اول: 147

2-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم: 148

3-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم: 149

4-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی اول: 150

6-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 151

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 154

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 154

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق  156

4-5 پيشنهادهایی مبتني بر يافته هاي تحقيق  157

5-5 پيشنهادهایی  جهت تحقيقات آتي  158

6-5 محدوديت هاي تحقيق  159

منابع و ماخذ:

منابع فارسي: 161

منابع لاتین:

راهنما:

برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالایی سایت نمایان می شود) ، پس از باز کردن آیتم مدیریت مقالات در لیست سمت چپ، و کلیک بر روی دانلود مقالات، پایان نامه حسابداری خریداری شده، با لینک دانلود، نمایش داده می شود، که با کلیک بر روی لینک دانلود، پایان نامه حسابداری دانلود شده و شما می توانید از آن استفاده کنید.


دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
حمایت از ما