مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

دانلود پایان نامه حسابداری: دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز (WORD + PDF)

دانلود پایان نامه حسابداری: دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز (WORD + PDF)

دانلود پایان نامه حسابداری: دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز (WORD + PDF)


چکیده:

دانلود پایان نامه حسابداری: دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز:

یکی از هدف‌های حسابداری و تهیه صورت های مالی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری است. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش‌بینی است. هم چنین روش مبتنی بر پیش بینی در تدوین تئوری حسابداری به کار می رود و از شاخص سودمندی در پیش بینی برای انتخاب از میان روش های حسابداری استفاده می شود . در بیانیه شماره چهارهیئت اصول حسابداری یکی از هدف های عمومی صورت های مالی ، فراهم آوردن اطلاعات مالی به منظور کمک به پیش بینی سود آتی یک واحد تجاری ذکر شده است.

در گزارش تروبلاد، راجع به هدف های صورت های مالی که به سفارش انجمن حسابداران رسمی امریکا تهیه شده است دوازده هدف برای تهیه صورت های مالی ذکر شده است که در شش مورد آن بر سودمندی برای پیش بینی (جریان نقدی بالقوه ، قدرت سودآوری، مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها و اطلاعات مالی ) تأکید شده است . در هدف دهم تصریح شده است که یکی از هدف‌های تهیه صورت های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند برای فرآیند پیش بینی است (بل کاوی،1993). در متن پیشنهادی مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی ایران سودمندی در پیش بینی به عنوان هدف گزارشگری مالی و نیز ویژگی کیفی اطلاعات مورد ملاحظه قرار گرفته است . سودمندی در پیش بینی یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات می باشد و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج فعالیت های جاری و آتی یک واحد اقتصادی یاری دهد(سازمان حسابرسی، 1376). معیار ارزش پیش بینی احتمال ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده مربوط می باشد. مفهوم ارزش پیش بینی از مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است (هنرکسون،1982).

اگر اطلاعات حسابداری تسهیل کننده تصمیم‌گیری باشد ، بایستی امکان پیش‌بینی  بعضی از رویدادها و موضوعاتی را که به عنوان داده‌های ورودی مدل تصمیم می‌باشد فراهم می‌کند. مدل‌های تصمیم را می‌توان از طریق تئوری‌های توصیفی واکنش سرمایه‌گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد. یکی از اطلاعات اصلی مورد استفاده در این مدل ها سود حسابداری می‌باشد. پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه گذاران ، مدیران ، تحلیل گران مالی ، محققین و اعتبار دهندگان بوده است . این توجه ناشی از استفاده از سود در مدل های ارزیابی سهام ( ارتباط مفروض بین سود و جریانات نقدی ) ، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه ( ارتباط مفروض بین تغییرات سود و تغییرات قیمت سهام ) ارزیابی توان پرداخت ( سود سهام، بهره و سایر تعهدات )، ارزیابی ریسک ، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از پیش‌بینی‌های سود در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری می‌باشد.

با پذیرش این پیش فرض که پیش‌بینی سود برای تصمیم‌گیری سودمند و مرتبط به مدل‌های تصمیم‌گیری است و با قبول الگوی سودمندی در تصمیم‌گیری و مدل تصمیم (کسانی که این الگو را برگزیده اند موضوع اصلی حسابداری را فایده اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری می دانند و به استفاده از تکنیک های تجربی برای تعیین توان پیش بینی اقلام منتنحی از اطلاعات ، گرایش دارند) سؤال این است که آیا بر اساس اطلاعات حسابداری موجود می توان سود آتی واحد اقتصادی را پیش بینی نمود ؟ (پارسائیان،1381).

به دلیل تفرق دیدگاه  سود و زیان در چهار دهه  قبل ، اکثر تحقیقات انجام شده عمدتاً با این اعتقاد که سود اصلی ترین اطلاعات ارائه شده درصورت های مالی است، به بررسی رفتار سود حسابداری و پیش بینی سود آینده بر اساس ارقام سود گذشته پرداخته است (بلو،1987).

با توجه به آن که تهیه اطلاعات سودمند برای پیش‌بینی ) هیئت استانداردهای حسابداری مالی ضمن بر شمردن قدرت پیش بینی به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی لازم برای اطلاعات حسابداری آن را کیفیتی از اطلاعات تعریف می کند که به استفاده کننده یاری می دهد احتمال پیش بینی صحیح نتایج و پیامدهای رویدادهای گذشته و حال را افزون نماید( رویدادهای اقتصادی از اهداف عام حسابداری است در این  میان، پیش بینی سود همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.

 زیرا از متعیرهای مؤثر بر قضاوت ها و تصمیم گیریهای استفاده کنندگان و عاملی مهم در کارآیی بازارهای سرمایه به حساب می آید . از اینرو بخش چشم گیری از پژوهش‌ها به پیش‌بینی سود حسابداری و مقایسه میزان دقت راههای مختلف پیش بینی سود اختصاص یافته است یکی از محورهای اصلی مطالب این فصل پیش بینی سود و نتایج پژوهش های مرتبط با آن است.

پایان نامه حسابداری: دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینزپیش بینی سود با مدل باکس - جنکینز:

بسیاری از روش های آماری ( نظیر رگرسیون ) به بررسی مدل هایی می پردازند که فرض زیربنایی آنها استقلال مشاهدات می باشد . این در حالی است که اکثر داده های مربوط به علوم طبیعی، مهندسی ، تجارت و اقتصاد به صورت سری زمانی روی می دهند که پیوستگی مشاهدات در آن ها امری بدیهی می باشد . به عنوان مثال این فرض که سود سال گذشته یک شرکت هیچ تأثیری بر سود سال آینده ندارد فرض معنی داری نیست .فرض بنیادین روش باکس- جنکینز این است که مشاهدات مربوط به یک سری زمانی مستقل نمی باشند و بصورت متوالی بهم وابسته هستند و این وابستگی بین داده‌های متوالی در زمانهایی با فواصل مساوی اندازه گیری می شوند و مورد توجه می‌باشند.

این روش در دهه 1960 توسط جرج باکس و کیولی جنکینز به منظور تجزیه و تحلیل سری زمانی مطرح و در ظرف مدت 15 سال بسط داده شده است و رویکردی است که در موارد زیر بکار گرفته می‌شود.

1. برنامه ریزی اقتصادی و تجاری            2. برنامه‌ریزی

3. نظارت بر تولید و موجودی               4. کنترل بهینه‌سازی فرآیند صنعتی

اساس رویکرد ، باکس و جنکینز به بررسی حوزه وسیعی از مدل‌های پیش‌بینی برای یک سری زمانی قرار گرفته است گروه عمومی مدل‌ها برای یک سری زمانی در روش شناسی باکس ـ جنکینز در مدل‌های اتورگرسیو ـ میانگین متحرک تلفیقی گفته می‌شود که در آمار به مدل های آريما معروف هستند.

 از مدل‌های آريما می توان مدل های متعددی چون مدل رگرسیون ساده و رگرسیون چند گانه ، میانگین متحرک، نمو هموار ساده و حتی مدل های ناشناخته دیگر را که مناسب با سری زمانی هستند استخراج کرد.   

باکس و جنکینز معتقدند که پیش بینی در یکسری زمانی نه تنها به گذشته داده های آن سری بر می گردد بلکه ممکن است به گذشته سری های زمانی مرتبط نیز مربوط شود . در مدل باکس جنکینز علاوه بر عامل روند به تغییر فصلی و تصادفی نیز توجه می شود .

مدل های باکس و جنکینز و ابزار های استفاده شده درآن فقط برای سری های زمانی ایستا کاربرد دارد. بنابراین قبل از اینکه یک سری زمانی غیر ایستا به وسیله این مدل تحلیل گردد باید با استفاده از روش‌های دیفرانسیل گیری به یک سری ایستا تبدیل شود . باکس جنکینز روش شناسی ویژه ای برای مدل‌های آريما دارند که این روش شناسی بطور کلی بر سه مرحله استوار است و این مراحل عبارتند از:

مرحله اول: تعیین مدل

تعیین یک مدل مناسب ضرورتاً دقیق نمی باشد و علت دقیق نبودنش آن است که نمی دانیم در عمل چه مدل یا فرآیندی بوجود می آید و یا این که چه شرایط و مقتضیاتی وجود دارد . با استفاده از روش‌های آماری اولیه و ساده می توان مدل خاصی را که مناسب به نظر می رسد از گروه عمومی مدل‌های آريما انتخاب کرد واقعیت این است که هیچ گونه قواعد مشخصی برای انتخاب مدل وجود ندارد و انتخاب نوع مدل به نمایش هندسی سری زمانی و قضاوت و تجربه تحلیل گر بستگی دارد.

این مطلب را باید در نظر داشته باشیم که تعیین اولیه مدل ، را به هیچ چیز جزپذیرش یک گروه آزمایشی آريما که در مراحل بعدی باید بطور کارآمدی برازش شوند ـ نمی‌رساند.

مرحله دوم: تخمین متغیرهای مدل و آزمون آن

با تعیین مدل اولیه در مرحله اول باید با استفاده از داده های موجود به برآورد پارامترهای مدل پرداخت. روش‌های آماری مناسبی برای تخمین پارامترها وجود دارد که دراین رابطه می توان درصورت خطی بودن مدل به « روش حداقل مربعات  خطی » و در صورت غیرخطی بودن آن«روش حداقل مربعات غیر خطی » اشاره کرد . با ساختن مدل این سؤال پیش می آید که آیا مدل سازگار با سری زمانی است یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال می توان از آزمون نیکوئی برازش کای مربع استفاده کرد . در صورتی که مدل برازش شده کارا باشد به مرحله سوم می رویم در غیراین صورت به گروه آريما برگشت کرده و مدل دیگری از آنها را انتخاب می کنیم .

مرحله سوم: کاربرد مدل پیش‌بینی

اگر دنباله واقعی سری زمانی را x1 وx2  ، ... xn بدانیم با استفاده از مدل برازش شده و کارا از گروه آريما برای پیش بینی xn+1، xn+2، ... xn+h استفاده می‌کنیم‌.

انعطاف‌پذیری رویکرد باکس و جنکینز سبب شده است که کاربرد آن در عرصه اقتصاد و صنعت پیش از پیش باشند و بر سایر مدل های پیش بینی غالب شود .

 پیشرفت تکنولوژی رایانه نیز به کاربران اجازه داده است از مدل های پیچیده باکس جنکینز استفاده کنند .

اما یکی از معایب آريما این است که برای توسعه یک مدل ، باکس جنکینز ما نیاز یه حداقل 50 مشاهده و ترجیحاً 100 مشاهده داریم و این تعداد مشاهده حجم نسبتاً بزرگی از داده ها می‌باشد و انواع  بسیاری از مسائل پیش بینی وجود دارد که در آنها این مقدار داده تاریخی در دسترس نیست مشکل فوق به ویژه در پیش بینی های بازرگانی مشهود می باشد .

در مورد موضوعاتی چون تورم ترکیب شرکتها ، محصولات جدید و توسعه تکنولوژی به ندرت می‌توان یک سری زمانی با 50 مشاهده جمع آوری کرد . البته درمورد قیمت سهام و سود شرکت‌ها  تا حدودی این مشکل کم ترمی باشد . شواهد مربوط به ضعف صحت پیش‌بینی‌های حاصل از این روش در مقاله آقای آرمسترانگ ( 1985 ) فهرست شده‌اند هم چنین به کار گیری غیر موفقیت‌آمیز آن در تحقیقات حسابداری نیز توسط بال و همکارانش ( 1983 ) بر شمرده‌اند. براون و گریفین
( 1983 ) ابراز نگرانی کرده‌اند که با وجود ضعف صحت این روش در پیش‌بینی‌های حسابداری بطور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد .

پایان نامه حسابداری: دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینزنتیجه گیری و پیشنهادات:

در اين بخش به بررسي و پاسخگويي به اين سؤال مي‌پردازيم كه آيا مدل آريما براي شركت نمونه بهترين مدل است و مدل آريماي ديگري كه بهتر از اين باشد نداريم؟

روشی که برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار گرفته است روش باکس ـ جنکینز می‌باشد. در این روش ابتدا تحلیل‌گر مدل آزمایشی براساس اطلاعات گذشته طراحی می‌کند سپس ضرایب متغیرهای مدل مذکور را برآورد می‌نماید و به کمک اطلاعات گذشته بود می‌توان ار آن برای پیش‌بینی استفاده کرد. در غیر این صورت باید مدل را مورد تجدید نظر قرار داد.

در این بخش به بررسی این پرسش می‌پردازیم که آیا مدل گویای اطلاعات گذشته است. به عبارت بهتر آیا از مدل آريما شرکت‌های نمونه می‌توان برای پیش‌بینی استفاده نمود.

در بررسی مدل‌های مذکور دو آزمون آگائيك، اسچوارز از اهمیت بالایی در انتخاب مدل برخوردارند که می‌توان با در نظر گرفتن معیارهای لحاظ شده در دو آزمون فوق‌الذکر، مناسب‌ترین مدل را برازش نمود.

در مدل‌های شرکت‌ها، براساس برازش انجام گرفته و هر دو معیار آكائيك و اسچوارز بهترین مدل آزمون شده مدل اتورگرسیو مرتبه اول می‌باشد.

آماره Prob (F-Statistic) برای محاسبه حداقل احتمال تأیید فرضیه به کار می‌رود و در صورتی که سطح خطا کمتر از 5٪ در نظر گرفته شود آماره مورد قبول واقع می‌شود.

در مدل مربوط به شرکت صنایع شیمیایی ایران این آماره برابر 010063/0 می‌باشد و چون کوچک‌تر از 5٪ می‌باشد بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر ایستایی مدل تأیید می‌گردد.

در مدل مربوط به شرکت پتروشیمی آبادان نیز آماره Prob (F-Statistic) برابر 006740/0 می‌باشد و چون بسیار کوچکتر از 5٪ می‌باشد بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر ایستایی مدل تأیید می‌گردد.

با توجه به اينكه تحقيقات زيادي از طرف محققان زيادي در مورد دقت پيش‌بيني سود به عمل آمده است ولي نتايج آنها از لحاظ آماري معنادار نبوده، نتايج به دست آمده در اين تحقيق از لحاظ آماري معنادار مي‌باشد و رابطه سود گذشته با سود آينده مستقيم و مثبت مي‌باشد و با توجه به نتایج به دست آمده برای شرکت‌های نمونه می‌توان گفت مدل آريما برای شرکت‌های نمونه بهترین مدل است در مورد شرکت‌های نمونه مدل آريماي دیگری که بهتر از این باشد نداريم.

پایان نامه حسابداری: دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینزفهرست مطالب:

چكيده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه  4

2-1. بیان مسأله  4

3-1. اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق  6

4-1. فرضیه تحقیق  7

5-1. روش تحقیق  8

6-1. جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده ها : 9

7-1. تعاریف عملیاتی متغیرها 9

8-1. مفاهیم و واژگان اختصاصی  10

9-1. روش‌شناسی باکس ـ جنکینز 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2. مقدمه  13

2-2. تعریف سود 15

1-2-2. کاربردهای سود پیش‌بینی شده 16

1-1-2-2. کمک به ارزیابی توان سودآوری واحد تجاری  16

2-1-2-2. تعیین ارزش یک دارایی  17

3-1-2-2. بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری(خرید سهام تجاری) 17

4-1-2-2. برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری  18

3-2. مبانی نظری چگونگی تغییرات سود 18

4-2. هموار سازی سود 19

5-2. تعریف پیش‌بینی  22

6-2. تعریف مسأله پیش‌بینی  22

7-2. هدف پیش‌بینی  24

8-2. روش‌های پیش‌بینی  26

1-8-2. روش کیفی پیش‌بینی  26

2-8-2. روش‌های کمّی  26

1-2-8-2. مدل‌های پیش‌بینی  باکس  و جنکینز 28

3-8-2. خطای پیش‌بینی  31

9-2. پیشینه تحقیق  31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3. مقدمه  35

2-3. جامعه آماری  36

3-3. نمونه آماری  36

4-3. مدل روش انجام پژوهش    37

5-3. جمع‌آوری اطلاعات   38

6-3. انتخاب روش پیش‌بینی  39

7-3. تابع آماره 40

1-7-3. مدل‌های سری زمانی باکس ـ جنکینز ( اتورگرسیو ـ میانگین متحرک ) 40

2-7-3. نحوه انتخاب مدل  41

8-3. آزمون ایستایی  42

9-3. انتخاب مناسب‌ترین مدل  43

10-3. آزمون‌های پارامتریک و ناپرامتریک   44

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4. مقدمه  46

2-4- آزمون ديكي فولر روي سطح  48

3-4- نتايج تخمين مدل ARIMA   50

4-4- تفسير نتايج  51

1-4-4- ضريب تعيين (R2) 51

2-4-4. آماره دوربين واتسن (DW) 51

3-4-4. آماره Prob (F-Statistic) 52

5-4- نتايج تخمين مدول ARIMA   59

6-4- تفسير نتايج  60

1-6-4- ضريب تعيين (R2) 60

2-6-4- آماره دوربين واتسن (DW) 60

3-6-4- آماره Prob (F-Statistic) 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه  64

2-5- نتیجه‌گیری و پیشنهادات   64

3-5- محدوديت‌هاي پژوهش    65

4-5- پشنهاد براي پژوهش‌هاي آتي  66

پیوستها

منابع و ماخذ:

منابع فارسي: 68

منابع لاتین: 69

 


راهنما:

برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالایی سایت نمایان می شود) ، پس از باز کردن آیتم مدیریت مقالات در لیست سمت چپ، و کلیک بر روی دانلود مقالات، پایان نامه حسابداری خریداری شده، با لینک دانلود، نمایش داده می شود، که با کلیک بر روی لینک دانلود، پایان نامه حسابداری دانلود شده و شما می توانید از آن استفاده کنید.


دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما