مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

دانلود پایان نامه مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده

دانلود پایان نامه مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده

دانلود پایان نامه مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده


چکیده:

دانلود پایان نامه حسابداری: مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده

 

دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پایان نامه مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده":

در این پایان نامه حسابداری این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک 100 شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل: 1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. 2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد.  نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM  رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM  نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM  انحراف کمتری نسبت به مدل   C-CAPMاز بازده واقعی دارد.

دانلود پایان نامه مقايسه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شدهنتایج آزمون فرضیات:

نتیجه فرضیه اصلی اول:

-  مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد.

بر این اساس فرضیه اصلی اول به دو فرضیه فرعی قابل تفکیک است0

 درفرضیه فرعی اول ما به دنبال اثبات وجود رابطه بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی می باشیم. یافته های بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول در جدول(8-4)، (9-4)، (10-4) و (11-4) ارائه گردیده است.

با توجه به نتایج بدست آمده از جداول می توان به این نتیجه رسید که بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه معنا داری وجود دارد و از آن میتوان برای پیش بینی روندهای آتی نیز استفاده کرد. بنابراین فرضیه فرعی اول اثبات خواهد شد. یعنی فرض H0  رد و فرض H1 پذیرفته می شود.

درفرضیه فرعی دوم ما به دنبال اثبات وجود رابطه بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی می باشیم.

یافته های بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم در جدول(12-4)، (13-4)، (14-4) و (15-4)  ارائه گردیده است.

با توجه به نتایج بدست آمده از جداول می توان به این نتیجه رسید که بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه معنا داری وجود دارد و از آن میتوان برای پیش بینی روندهای آتی نیز استفاده کرد. بنابراین فرضیه فرعی دوم اثبات خواهد شد. یعنی فرض H0  رد و فرض H1 پذیرفته می شود.

با توجه به جدول (11-4) و (15-4) می بینیم که ضریب تعیین مدل C-CAPM برابر با 0.104 بوده  و ضریب تعیین مدل RA-CAPM برابر با 0.021 می باشد. از آنجائیکه ضریب تعیین مدل C-CAPM  بیشتر از مدل RA-CAPM می باشد بنابراین مدل C-CAPM بهتر و مناسبتر از مدل RA-CAPM  در پیش بینی بازده واقعی می باشد. .  هاموری ،1996، مینگ سیانگ چن ،2003 گرگوریو و یواندیس،2006، کاراگیوزوا، 2007 تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اند که همانند فرضیه این تحقیق مدل C-CAPM مدلی مناسبتری بوده است.

- نتایج فرضیه اصلی دوم

- میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است.

برای آزمون فرضیه اصلی دوم از آزمون T-Test استفاده شده است .

آزمون T-Test را برای بازده بدست آمده از دو مدل اجرا می کنیم . اطلاعات و داده های این آزمون در سه جدول (16-4)، (17-4) و (18-4) در فصل چهارم به نمایش در آمده است.

در این آزمون ما به دنبال اثبات وجود تفاوت بین میانگین اختلاف داده های جفت شده هستیم در صورتی که این فرضیه به اثبات برسد می توان نتیجه گرفت که دو مدل الگو های متفاوتی از بازده را می توانند ارائه دهند بنابراین می توان از بین این دو مدل، یک مدل را به عنوان مدل بهتر و نزدیکتر به بازده واقعی معرفی کرد. برای اینکار در جدول (18-4) از آمار توصیفی استفاده شده است.

جدول (18-4) مربوط به آماره های نمونه های جفت شده می باشد . در این جدول مقادیری نظیر انحراف معیارX  و انحراف معیار`C محاسبه شده است.

برای تعیین مدل بهتر از آمار توصیفی استفاده می کنیم. هدف از استفاده آمار توصیفی بیان و توصیف خواص و روابط موجود در نمونه می باشد . از جمله این خواص، دامنه تغییرات، میانگین، انحراف معیار `C، انحراف معیار و واریانس می باشد.

 با توجه به نتایج بدست آمده از جداول می توان به این نتیجه رسید که هر دو مدل به دلیل همبستگی مثبت معنا دار به یک راستا معرف بازده می باشند و از طرفی به دلیل آنکه واریانس مدل RA-CAPM از بازده واقعی، کمتر از واریانس مدل C-CAPM از بازده واقعی است بنابراین مدل RA-CAPM می تواند به نحوه مطلوبتری روابط بین ریسک و بازده را بیان کند. رهنمای رودپشتی،1386 ، نیکو مرام و امیر حسینی،1387، گودزی و تهرانی،1387 تحقیقاتی در این زمینه انجام دادند که همانند فرضیه دوم این تحقیق به برتری مدل RA-CAPM انجامیده است.

 

راهنما:

برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالایی سایت نمایان می شود) ، پس از باز کردن آیتم مدیریت مقالات در لیست سمت چپ، و کلیک بر روی دانلود مقالات، پایان نامه حسابداری خریداری شده، با لینک دانلود، نمایش داده می شود، که با کلیک بر روی لینک دانلود، پایان نامه حسابداری دانلود شده و شما می توانید از آن استفاده کنید.


دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
حمایت از ما