مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

پایان نامه محافظه کاری حسابداری و میانگین موزون هزینه سرمایه در بورس تهران

پایان نامه محافظه کاری حسابداری و میانگین موزون هزینه سرمایه در بورس تهران

پایان نامه محافظه کاری حسابداری و میانگین موزون هزینه سرمایه در بورس تهران


چکیده:

پایان نامه محافظه کاری حسابداری و میانگین موزون هزینه سرمایه در بورس تهران (PDF+Word)

دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پایان نامه محافظه کاری حسابداری و میانگین موزون هزینه سرمایه در بورس تهران"امروزه به دلیل گسترش فعالیتهای اقتصادی ،توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بخصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست وکسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل درست و واقع بینانه آن می باشد . در یک بازار کارا قیمت اوراق بهادار منعکس کننده مجموعه ای از همه اطلاعات موجود بوده و اطلاعات جدید سریعا بر روی قیمت اوراق بهادار اثر می گذارد و سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس و انتظاری که از بازده اوراق بهادار در آینده دارند تصمیم گیری می نمایند.

برآورد سود مورد انتظار، چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت  و حجم معاملات سهام گردد. به عبارت دیگر این اطلاعات جدید است که باعث واکنش بازار می گردد و نحوه برخورد افراد با این اطلاعات، نوسانات قیمت ها را شکل می دهد . در این جاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران آمده ، تا آنها را در تصمیمات خود یاری کند. هزینه سرمایه  از نظر مفهومی در ارتباط با بازده مورد انتظار تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازده مورد انتظار گفته می شود. در پایان نامه حسابداری حاضر به بررسی تاثیر میثاق محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی سود بر میانگین موزون هزینه سرمایه بعنوان یکی از متغیرهای تصمیم گیری  پرداخته شده است.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون فرضیه ها پرداخته شد. برای اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها از روش کولموگروف - اسیمرنوف  و برای آزمون فرضیه ها از روش تی برای تعیین معنی دار بودن رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها استفاده گردید. در این فصل ضمن تشریح نتایج فرضیه ها ،نتیجه گیری کلی صورت گرفته و پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش و هم چنین برای تحقیقات آتی ارائه می گردد و در پایان محدودیتهای موجود در تحقیق حاضر بیان می شود .

پایان نامه محافظه کاری حسابداری و میانگین موزون هزینه سرمایه نتیجه گیری کلی تحقیق:

آنچه در جمع بندی  و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر رابطه معناداری بین محافظه کاری (برآورد محافظه کاری به دو روش اقلام تعهدی و باسو و پائیک انجام شده است) و میانگین موزون هزینه سرمایه  در فاصله زمانی 1385 تا 1388 می توان عنوان کرد این است که بررسی ها نشان می دهد هنگامی که متغیر محافظه کاری به روش باسو وپائیک برآورد می شود رابطه (مثبت) با میانگین موزون هزینه سرمایه دارد ولی هنگامی که محافظه کاری به روش اقلام تعهدی برآورد می شود رابطه ای بین این دو متغیر وجود ندارد. هم چنین با حضور متغیرهای کنترل نیز مشخص شد که هیچ رابطه ای بین  متغیر محافظه کاری و میانگین موزون هزینه سرمایه وجود ندارد.  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که در صنعت مورد بررسی( مواد و محصولات شیمیایی) نیز هیچ رابطه ای بین دو متغیر باحضور و عدم حضور متغیرهای کنترل وجود ندارد.

پایان نامه محافظه کاری حسابداری و میانگین موزون هزینه سرمایه تاریخچه محافظه کاری:

در حسابداری، محافظه كاری  مفهومی است كه سابقه ای طولانی دارد. باسو معتقد است كه محافظه كاری طی قرن ها تئوری و عمل حسابداری را تحت تاثیر قرار داده است. ثبتهای تاریخی اوایل قرن پانزدهم میلادی درباره معاملات مشارکتی و تضامنی نشان می دهند که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده است. مفهوم محافظه کاری زمانی ایجاد شد که ترازنامه مهم ترین و اغلب تنها صورت مالی بود و اجزای سود یا سایر نتایج عملیات به ندرت در خارج از شرکتها ارائه می شدند.

اولین کاربرد صورت های مالی ، برای بانکداران و دیگر اعتباردهندگان بوده است . انگیزه آن ها از کاربرد محافظه كاری اطمینان از آن بوده که سرمایه گذاریشان به گونه ای مناسب حفظ خواهد شد. از اینرو،کم نمایی خالص داراییها ،مطلوب و حتی شرافتمندانه  بود؛ چرا؟ چون باعث ایجاد حاشیه ایمنی  برای وا م ها می شد. استرلینگ (1970) محافظه كاری را موثرترین اصل ارزشیابی در حسابداری میداند. تحقیقات تجربی اخیردر مورد محافظه كاری نشان می دهند كه نه تنها رویه های حسابداری محافظه كاری است، بلكه در کشورهای انگلیسی زبان طی سی سال گذشته این رویه ها محافظه كارانه ترشده است. این نتایج شگفت انگیز با مخالفت صریح بسیاری از قانونگذاران بازارهای سرمایه،تدوین كنندگان استاندارد و دانشگاهیان روبه رو شد؛ ولی بقای طولانی مدت محافظه كاری و دوام آوردن آشكار آن در برابر انتقاد، مقتدرانه نشان می دهدكه منتقدان، منافع با اهمیت آن را نادیده انگاشته اند. اگر قانونگذاران و تدوین كنندگان استاندارد منتقد، بدون درك منافع محافظه كاری در حذف آن تلاش كنند، استانداردهایی ایجاد خواهد شد كه به طورجدی برای گزا شگری مالی زیان بار است.

پایان نامه محافظه کاری حسابداری و میانگین موزون هزینه سرمایه هزینه سرمایه:

هزینه سرمایه عبارتست از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تامین گردد. مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باشد. حال با در نظر گرفتن این اصل تعریفی از هزینه سرمایه به شرح زیر ارائه می شود:

هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. هریک از گروههای سرمایه گذار مانند دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی خواهان میزانی از نرخ بازده هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. (عرب مازار یزدی و طالبیان ،1388،ص8)

اگرنرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشدو اگر بدون بالا رفتن درجه ریسک، میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. دلیلی که در این خصوص اقامه می شود، این است که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر شود، دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و اعطا کنندگان وام به شرکت به نرخ بازده ثابت مورد انتظار خود خواهند رسید و باقیمانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که از نرخ بازده مورد توقع  آنان بیشتر خواهد بود. سود مازاد را می توان صرف پرداخت سود سهام بیشتر به سهامداران نمود و یا اینکه آن را مجددا در شرکت سرمایه گذاری کرده و بدین ترتیب نرخ بازده دوره های بعدی را افزایش داد در نتیجه مطلوبیت سهام عادی نزد سهامداران بیشتر می شود و افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت سهام عادی در بازار می گردد. بدین طریق، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت و هدف شرکت تامین می گردد.

اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه عبارتند از: 1- هزینه بدهی   2- هزینه حقوق صاحبان سهام

الف) هزینه بدهی

هزینه ای که شرکت برای تامین وجوه از طریق اخذ وام یا انتشار اوراق قرضه بلند مدت متحمل می شود. مهمترین مزیت هزینه پرداخت شده بابت بدهی ها نسبت به سایر منابع تامین مالی قابل قبول بودن آن برای مقاصد مالیاتی است. از این رو قسمتی از این هزینه‌ها از طریق کاهش در مالیات پرداختنی، بازیافت  می شود. از دیگر مزایای آن می توان به این مطلب اشاره داشت که در مقایسه با سهام عادی و سهام ممتاز یک نوع منبع تامین مالی ارزان قیمت به شمار می آیند.

ب) هزینه حقوق صاحبان سهام

هزینه حقوق صاحبان سهام متشکل از هزینه سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته می باشد و معمولا" نرخ بازدهی است که سرمایه گذاران از شرکت مطالبه می‌کنند. لازم به ذکر است که هزینه سود انباشته معادل هزینه سهام عادی موجود است. زیرا انتظار سرمایه گذاران از یک واحد تجاری تا حد بسیار زیادی تابع حقوق صاحبان سهام آن است. بدیهی است که هر چه میزان حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، سود مورد انتظار سرمایه گذاران بیشتر و بالعکس هرچه میزان حقوق صاحبان سهام کمتر باشد، سود مورد انتظار سرمایه گذاران کاهش می یابد. تغییر انتظار افراد ناشی از تاثیری است که این مبالغ در قیمت سهام می گذارد، سود انباشته اثر خود را بر روی قیمت سهام به صورت نرخ رشد که حاصل ضرب نرخ بازده سرمایه گذاری در میزان سود اندوخته شده طی یکسال است، نشان می دهد. بدیهی است که هر چه میزان سود انباشته بیشتر باشد، نتیجه فرمول نرخ رشد بیشتر شده و در نهایت قیمت سهام بالاتر خواهد بود (عرب مازار یزدی و طالبیان ،1388،ص7و8).

 

راهنما:

برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالایی سایت نمایان می شود) ، پس از باز کردن آیتم مدیریت مقالات در لیست سمت چپ، و کلیک بر روی دانلود مقالات، پایان نامه حسابداری خریداری شده، با لینک دانلود، نمایش داده می شود، که با کلیک بر روی لینک دانلود، پایان نامه حسابداری دانلود شده و شما می توانید از آن استفاده کنید.دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
حمایت از ما