مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

پایان نامه چرخه عمرشرکت، اندازه شرکت، عمر شرکت و ساختار سرمایه (pdf + word)

پایان نامه چرخه عمرشرکت، اندازه شرکت، عمر شرکت و ساختار سرمایه (pdf + word)

پایان نامه چرخه عمرشرکت، اندازه شرکت، عمر شرکت و ساختار سرمایه (pdf + word)


چکیده:

پایان نامه حسابداری چرخه عمر شرکت، اندازه شرکت، عمر شرکت و ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه حسابداری تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین اندازه شرکت و عمر شرکت با ساختار سرمایه، مقطع کارشناسی ارشد حسابداری حاضر به بررسی روابط بین متغیرهای عمر شرکت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه و نقش چرخه عمر بر این ارتباط می پردازد. از آنجایی که چرخه عمر شرکت اشاره به فرایند تکامل شرکت از بدو تولد تا هنگام مرگ آن اشاره دارد، از نظر پژوهشگران هر مرحله  از عمر شرکت شرایط و ویژگی های منحصر به فردی دارد، که می تواند شرایط کلی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در این پایان نامه حسابداری، تاثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه شرکت و همچنین، تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین عمر و ساختار سرمایه و تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین اندازه و ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه فرضیه تدوین شد، و برای آزمون فرضیه ها از نمونه ای که به صورت حذف سیستماتیک از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند استفاده شد و  روش آماری مورد استفاده در آزمون فرضیه ها، رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد، ولی چرخه عمر شرکت در مراحل رشد و بلوغ تاثیر مثبت معناداری بر ارتباط بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه و همچنین ارتباط بین عمر شرکت و ساختار سرمایه شرکت دارد. اما چرخه عمر تاثیر معناداری بر ارتباط آنها در مرحله افول ندارد.

کلمات کلیدی: چرخه عمر، ساختار سرمایه، اندازه شرکت، رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

 

پایان نامه حسابداری چرخه عمر، اندازه شرکت، عمر شرکت و ساختار سرمایه (بیان مساله):

تئوری چرخه ی عمر واحد تجاری فرض می کند که واحد تجاری خصوصیات متفاوتی را در مراحل مختلف چرخه ی عمر ارائه می کند. بنابراین راهبردها و معیارهای عملکرد انتخاب شده می تواند در مراحل چرخه ی عمر متفاوت باشند. فرصت ها، تهدیدها و فشارهای محیط داخلی و خارجی یک سازمان با مراحل چرخه ی عمر تغییر می کند. رابینسون (1998) بیان می دارد که مراحل چرخه ی عمر یک عامل شرطی بسیار مهم و مؤثر بر عملکرد واحد تجاری می باشد (قیطاسی، 1389: 11). در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه عمر شرکت ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می شوند. مؤسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند. این سیاست ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شود (کرمی و عمرانی، 1389: 51). در حوزه حسابداری نیز برخی از پژوهشگران تأثیر چرخه عمر بر اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. این پژوهشگران چهار مر حله را برای توصیف چرخه عمر شرکت ها به شرح ذیل تبیین نموده اند 1) مرحله تولد یا ظهور 2) مرحله رشد 3) مرحله بلوغ 4) مرحله افول یا سکون.

در مرحله ظهور معمولاً میزان دارایی ها (اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سودآوری پایین است و شرکت برای تأمین مالی و تحقق فرصت های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. ضريب پرداخت سود نقدی در اين طیف از شرکت ها معمولاً معادل صفر يا حداکثر 10 درصد بوده و بازده سرمايه گذاری در قیاس با نرخ موزون تأمین منابع معمولاً ناچیز است (زو، 2007). در مرحله رشد، اندازه شرکت ها بیش از اندازه شرکت های در مرحله ظهور بوده، میزان فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است. منابع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده، شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از شرکت ها معمولاً بین 10% تا 50%  است. بازده سرمايه گذاری ها نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزينه تأمین سرمايه فزونی دارد (زو، 2007). در این مرحله واحد های تجاری به دلیل مواجه با رشد فروش و سودهای غیر قابل پیش بینی ناشی از ابهام در میزان تقاضای محصولات، ریسک تجاری بالاتری محتمل می شوند. تحقیقات اخیر نشان می دهد اگرچه ممکن است میزان تقاضا برای محصولات در حال افزایش باشد با وجود این احتمال دارد محصولات واحد تجاری هنوز به مقداری مورد مقبولیت عموم مصرف کنندگان واقع نشده باشد. اما واحدهای تجاری ممکن است درمرحله رشد به مقداری عایدی دست یابند. افزایش سود و جریان وجوه نقد در طی این مرحله بسیار حائزاهمیت است. در مرحله رشد واحد تجاری بر ترس خروج سریع از بازار فائق آمده و با بقا در بازار به میزانی از موفقیت دست یافته است. در این مرحله، واحد تجاری فعالانه به دنبال جستجو و به کارگیری طرحهای توسعه بوده، به سرمایه بیشتری برای دستیابی به مزایای بلند مدت رقابتی و محصولات جدید نیاز دارد. بنابراین آنها به انجام فعالیتهای مالی برای دستیابی به سرمایه کافی مورد نیاز می پردازند. نیسیم و پنمن (2001) به این نتیجه دست یافتند که جریان وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی معمولاً تا مورد قبول واقع شدن محصولات توسط بازار، کم است. بنابراین، به جریان نقد حاصل از تأمین مالی بالا، برای تحقق فرصت های رشد نیاز خواهد بود. از سوی دیگر، واحدهای تجاری در این مرحله به پیشرفت در تغییرات فناوری تکیه می کنند، اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری بالا و مخارج تحقیق و توسعه برای ایجاد محصولات جدید، موفقیت این محصولات را تضمین نمی کند. تمام این عوامل باعث می شود تا واحدهای تجاری در مرحله رشد، ریسک تجاری بالاتری داشته باشد (نیسیم و پنمن، 2001: 123).

در مرحله بلوغ شرکت ها نرخ رشد فروش با ثبات و متعادلی را تجربه می کنند و نیاز به وجوه نقد در اغلب موارد از طریق منابع داخلی تأمین می شود. اندازه دارایی ها شرکت ها در این مرحله نیز بیشتر از اندازه شرکت ها در مرحله رشد بوده و ضريب پرداخت سود نقدی در اين شرکت ها معمولا بین حداقل 50 درصد و حداکثر 100 درصد در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکاء به سیاست تأمین منابع مالی از خارج، معمولاً نرخ بازده داخلی در این شرکتها معادل یا بیش از نرخ موزون تأمین مالی است (زو، 2007). به عبارتی  (IRR≥ K ) برقرار است (کرمی و عمرانی، 1389: 52). ریسک تجاری واحد تجاری در مرحله بلوغ معمولاً از مراحل دیگر چرخه عمر کمتر است. با توجه به این که فروش واحدهای تجاری به طور گسترده ای به ثبات رسیده است، واحد تجاری بالغ ، جریان وجه نقد عملیاتی بیشتری خواهد داشت (استا و قیطاسی، 1391: 91). بنابراین، واحد تجاری بالغ، اغلب جریان نقد ورودی کافی برای برآورده نمودن نیازهای داخلی خود خواهد داشت. همچنین، نیسیم و پنمن (2001) بیان می کنند که در مرحله بلوغ ظرفیت سرمایه گذاری اولیه برای پاسخگویی به تقاضای بالای بازار، کافی بوده و واحد تجاری جریان نقد ورودی بیشتری ایجاد خواهد کرد. واحدهای تجاری فعال در مرحله بلوغ در مقایسه با واحدهای تجاری در مراحل دیگر چرخه عمر، تغییرات فناوری کمتری دارند. محیط با ثبات، به نتایج مالی منجر می شود که از نتایج سال قبل انحراف زیادی نخواهد داشت. در مرحله افول چنانچه فرصت های رشدی وجود داشته باشد به احتمال قريب به يقین بسیارناچیز است. شاخص های سودآوری و نقدينگی و ايفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرايط رقابتی بسیار شديد احاطه گرديده، ضمن آنکه هزينه تأمین منابع مالی نیز به دلیل استقراض از منابع خارج از شرکت بالاست، به گونه ای که در اغلب موارد بازده سرمايه گذاری نازل تر از نرخ تأمین مالی است (زو،2007). به عبارتی رابطه (IRR < K ) برقرار است (کرمی و عمرانی، 1389: 52). با ورود واحد تجاری به مرحله افول، ریسک تجاری نیز افزایش می یابد. معمولاً واحد تجاری در این مرحله با کاهش فروش جایگزینی فناوری یا حتی منسوخ شدن محصولات روبه رو است. در این مرحله، عایدی واحد تجاری حداقل یا احتمالاً منفی بوده و بازده سرمایه گذاری معمولاً به خاطر فرصت های محدود سرمایه گذاری و همچنین افت کلی بازار و زیان عملیات، پایین است. تقاضا برای محصولات و خدمات سازمان کاهش یافته است و واحد تجاری نا کارا مجبور به خروج از صنعت می شوند. در ضمن واحد تجاری با مشکلات نقدینگی مواجه می شوند.به دلیل تغییرات در محیط و ابداع محصولات جدید، واحدهای تجاری در مرحله ی افول باید فشار بیشتری را نسبت به واحدهای تجاری در مراحل دیگر چرخه عمر تحمل کنند (بلک، 1998: 49).

سرمایه شرکت و ساختار آن از آنجایی که یکی از تصمیمات مهم مدیران شرکت‌ها می باشد و سیاست‌های تامین منابع مالی شرکت با توجه به موقعیت‌ها و محدودیت های شرکت باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد. به نظر میرسد دوران ظهور و پیدایش شرکت با دوران رشد شرکت و اوج آن  و با دورانی که شرکت در افول خود به سر می‌برد، نیازمند تصمیم‌گیری‌های متفاوت با توجه به وجود فشارها و شرایط متفاوت، می باشد، شرکتها در زمان بلوغ و اوج خود احتمالا به راحتی به منابع مالی مختلف و ارزان دسترسی پیدا می کنند. اما در زمان ظهور و رشد خود، شرکت در دستیابی به منابع مالی با محدودیت های بیشتر و گران قیمت تری مواجه خواهد بود.

لذا در این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال هستیم که شرکت‌ها در چرخه‌های مختلف عمر خود با توجه به شرایط و فشارهای محیطی متفاوت چگونه در زمینه تامین مالی و ساختار مالی تصمیم‌گیری می کنند به عبارت دیگر چرخه عمر شرکت چه ارتباط با ساختار مالی شرکت دارد.

 

راهنما:

برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالایی سایت نمایان می شود) ، پس از باز کردن آیتم مدیریت مقالات در لیست سمت چپ، و کلیک بر روی دانلود مقالات، پایان نامه حسابداری خریداری شده، با لینک دانلود، نمایش داده می شود، که با کلیک بر روی لینک دانلود، پایان نامه حسابداری دانلود شده و شما می توانید از آن استفاده کنید.

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.

 



دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما