مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

پایان نامه خوش بینی مدیر و چسبندگی هزینه (PDF + word)

پایان نامه خوش بینی مدیر و چسبندگی هزینه (PDF + word)

پایان نامه خوش بینی مدیر و چسبندگی هزینه (PDF + word)


چکیده:

پایان نامه خوش بینی مدیر و چسبندگی هزینه:

دانلود پایان نامه حسابداری: پایان نامه خوش بینی مدیر و چسبندگی هزینه در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری و مالی حاضر عنوان می کند: در پژوهش های اخیر رفتار هزینه بیانگر این است که میزان کاهش هزینه ها به هنگام فروش،کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است به این رفتار نامتقارن هزینه ها چسبندگی هزینه ها می گویند. یاسوکاتا دو نظریه اصلی، تصمیم آگاهانه و نظریه تاخیر در تعدیل هزینه را دلایل وقوع پدیده چسبندگی هزینه مطرح کرده براساس نظریه تصمیم آگاهانه، مدیران به صورت عمدی و آگاهانه تلاش می کنند با حفظ منابع در دوره هایی که با کاهش فروش مواجهند، در بلند مدت و براساس پیش بینی  فروش آینده سود بیشتری را نصیب شرکت کنند. .بنابراین مدیران در رابطه با درآمدهای آتی، دیدگاه خوش بینانه را به دیدگاه بدبینانه ترجیح می دهند در این پایان نامه حسابداری با توجه به افزایش اهمیت پیش بینی فروش و تاثیر آن روی  رفتار هزینه به بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیران  بر روی چسبندگی هزینه ها پرداخته است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین میزان خوش بینی مدیران در پیش‌بینی فروش آتی با چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی واداری و همچنین بررسی شدت چسبندگی هزینه زمانی که مدیران به افزایش فروش درآینده امیدوارترهستند، نسبت به زمانی که مدیران به افزایش فروش درآینده کمتر امید دارند. در این پژوهش برای اندازه گیری خوش بینی مدیرت از تفاوت پیش بینی فروش  و فروش واقعی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با لحاظ نمودن معیارهایی و به روش حذف سیستماتیک 112 شرکت در دوره 6 ساله  1387 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته اند.  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها که با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، بیانگر این است که بین میزان خوشبینی مدیران و چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و اداری رابطه معناداری وجود دارد و میزان چسبندگی هزینه ها به هنگام خوش بینی زیاد مدیریت از میزان چسبندگی هزینه ها به هنگام خوش بینی کم مدیریت ، بیشتر است.

 واژه های کلیدی پایان نامه حسابداری: رفتار هزینه، چسبندگی هزینه ها، خوشبینی مدیران.

پایان نامه خوش بینی مدیر و چسبندگی هزینه (بیان مساله):

شناخت رفتارهزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید وفروش برای مدیریت شرکت ها از اهمیت زیادی برخورداراست.پژوهش های تجربی اخیردرباره رفتار هزینه نشان داده،میزان شدت کاهش هزینه ها براثرکاهش حجم فعالیت و کاهش فروش،کمتر از شدت افزایش هزینه ها بر اثرافزایش حجم فعالیت و افزایش فروش است. به این نوع رفتار هزینه ها، چسبندگی هزینه ها گفته می شود.زمانی که مدیران با کاهش فروش مواجه می شوند،ممکن است این وضعیت را موقتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به حالت اولیه را داشته باشند.ازین روبرخی از مدیران در دوره هایی که فروش، روند نزولی دارد، منابع لازم برای انجام فعالیت های عملیاتی را کاهش نمی دهند.این رفتار ازآنجا قابل توجیه است که حفظ منابع ، موجب کاهش هزینه ها در بلند مدت می شود، زیرا در صورت کاهش منابع در واکنش به کاهش فروش، اگر فروش دردوره های آتی افزایش یابد، هزینه هایی بابت تحصیل مجدد همان منابع به شرکت تحمیل می شود. ازاین رو مدیران برای کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود شرکت دربلند مدت،اقدام به حفظ منابع می کنند.مدیران باید اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری داشته باشند تا با استفاده از توانایی های رهبری خود،نیروهای شرکت را به اجرای این تصمیمات،تشویق کنند.آنها می توانند با توجه به حساسیت تغییرات هزینه به کاهش فروش، سهم هزینه های چسبنده ازکل هزینه ها را ارزیابی کرده و در صورت لزوم با تجدید نظردر قراردادهای شرکت،حساسیت هزینه ها نسبت به حجم فروش را افزایش دهند و از این طریق موجب کاهش هزینه های تعدیل منابع شوند.به علت حفظ منابع بلاستفاده در دوره های کاهش فروش،چسبندگی هزینه ها،موجب افزایش هزینه ها و کاهش بیشتر سود می شود و کاهش مضاعف سود،نوسان پذیری سود پیش بینی شده را افزایش می دهد.از این رو،در دوره های افزایش سطح فعالیت نیز تحلیلگران،سود شرکتی را که هزینه هایش چسبنده است، کمترپیش بینی می کنند.به همین علت،خطای پیش بینی سود، هم هنگام افزایش سطح فعالیت و هم هنگام کاهش سطح فعالیت، بیشترخواهد بود.اگر سرمایه گذاران چنین تصور کنند که در شرکت های با هزینه های چسبنده تر،دقت پیش بینی سود،کمتر است، این رفتار هزینه برواکنش آنها نسبت به نوسان های سود تاثیرمی گذارد.با کاهش پیش بینی پذیری سود،سودهای گزارش شده اطلاعات مفید کمتری برای ارزیابی ها و پیش بینی سودهای آتی در اختیارقرار می دهد که این امر،موجب کاهش ضریب واکنش سود می شود زیرا شواهد نشان می دهد که ضریب واکنش قیمت به سود،با افزایش دقت پیش بینی ها افزایش می یابد.بنابراین، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد،اطمینان آنها نسبت به سودهای تحقق یافته نیز کاهش می یابد.و همچنین مدیران در رابطه با درآمدهای آتی،دیدگاه خوش بینانه را به دیدگاه بدبینانه ترجیح می دهند.تا زمانی که مدیران درآمدهای آتی را بیش تر از درآمدهای جاری پیش بینی کنند،ترجیح می دهند در زمان کاهش درآمدها در دوره ی جاری،منابع به کار گرفته شده را حفظ کنند و در زمان افزایش درآمد ها در دوره ی جاری،منابع را افزایش دهند،خوش بینی مدیران در رابطه با درآمدهای آتی منجر به چسبندگی هزینه ها می‌شود، هر چند که تعدیل رو به بالا و تعدیل رو به پایین هزینه‌ها متقارن باشد.

فهرست مطالب پایان نامه خوش بینی و چسبندگی هزینه:

 

چکیده

1-1- مقدمه

1-2- بیان مساله

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف علمی

1-4-2- اهداف کاربردی

1- 5 سوالات پژوهش

1-6- فرضیه‌های پژوهش

1-7- مدل مفهومی پژوهش

1-8- روش پژوهش

1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌های پژوهش

1-10. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها

1-11- جامعه و نمونه آماری

1-12- قلمرو پژوهش

1-12-1- قلمرو موضوعی

1-12-2- قلمرو زمانی

1-12-3- قلمرو مکانی

1-13 تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

1-13-1- خوش بینی مدیریت

1-13-2- چسبندگی هزینه

1-14 خلاصه فصل

فصل‌دوم

ادبیات پژوهش

2-1) مقدمه

2-2) مفهوم چسبندگی هزینه

2-2-1 عوامل موثر در عدم تقارن رفتار هزینه

2-2-2 دلایل وقوع چسبندگی هزینه

2-2-3 انواع چسبندگی هزینه

2-2-4 ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظهکاری شرطی

2-2-5 تاثیر چسبندگی هزینه بر مدل CVP استاندارد

2-2-6 تاثیر چسبندگی هزینه بر مدل CVP در شرکتهاي مختلف

2-2-7 تاثیر چسبندگی هزینه بر دقت پیشبینی سود

2-3 ) مالیه رفتاری

2-3-1 اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺌﻮرﻳ‌‌ﻬﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

2-3-2 ﻇﻬﻮر اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎری و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری

2-3-3 ﺗﺌﻮری ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز

2-3-4 رﻓﺘﺎرهای ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺁزﻣﻮن ﺧﻄﺎ ( اﺑﺘﻜﺎری)

2-3-5 رﻓﺘﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ اکثریت (همرنگ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪن)

2-3-6 ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﻜﺎ

2-3-7 کلیشه ﻗﺮار دادن (ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ)

2-3-8 قدرت، منشا خصوصیات رفتاری مدیریت

2-3-9 هیئت مدیره‌

2-3-10  نقش هیأت مدیره

2-3-11  استقلال هیأت مدیره

2-3-12 ساختار هیأت مدیره

2-3-13 اندازه هیأت مدیره

2-3-14 نقش مدیران غیر موظف

2-3-15 راه کارهای ارتقاي کارآیی هیأت مدیره

2-3-16 عضو مستقل هیأت مدیره در بازار سرمایه ایران

2-3-17 عوامل موثر بر ترکیب هیأت مدیره و جنبه های مختلف آن

2-3-18 خوش بینی (اطمینان بیش از حد) مدیریت

2-4 پیشینه تحقیق

2-4-1 پیشینه داخلی

2-4-1 پیشینه خارجی

2-5 خلاصه فصل

فصل سوم

روش‌شناسی پژوهش

3-1 مقدمه

3-2 فرضیه های پژوهش

3-3 روش اجرا، تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه

3-3-1 روش اجرا

3-3-2 آزمون‌های بررسی نوع داده‌ها

3-3-3  آزمون معني دار بودن اثرات فردي (F ليمر)

3-3-4  آزمون هاسمن

3-3-5 رگرسیون خطی چندگانه

3-3-6 آزمون معنادار بودن رگرسیون چندگانه

3-4 جامعه و  نمونه آماری

3-5  روش‌ها و ابزارهاي گردآوري داده‌ها

3-6 متغیرهای پژوهش

3-7 خلاصه فصل

4-1  مقدمه

4-2  تجزيه و تحليل مدل هاي پژوهش

4-2-1  آمار توصيفي

4-2-2  تجزيه و تحليل مدل

4-2-3  آزمون فرضيات تحقيق

4-2-3-1  آزمون فرضيه اول

4-2-3-2  آزمون فرضيه دوم

4-3  خلاصه فصل

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه

5-2 تحلیل نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

5-2-1 تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول

5-2-1-2 تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم

5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق

5-4- محدودیتهای پژوهش

5-5- پیشنهادهای پژوهش

5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافتههای پژوهش

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

5-6 خلاصهی فصل

 

.. 90

 

 

راهنما:

برای دانلود پایان نامه حسابداری فوق در انتهای چکیده، می بایست قبل از اقدام به خرید، در سایت ثبت نام کرده، سپس اقدام به خرید پایان نامه حسابداری نمایید، بعد از خرید و پرداخت موفقیت آمیز، فایل پایان نامه حسابداری خریداری شده، در قسمت پنل کاربری (که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالایی سایت نمایان می شود) ، پس از باز کردن آیتم مدیریت مقالات در لیست سمت چپ، و کلیک بر روی دانلود مقالات، پایان نامه حسابداری خریداری شده، با لینک دانلود، نمایش داده می شود، که با کلیک بر روی لینک دانلود، پایان نامه حسابداری دانلود شده و شما می توانید از آن استفاده کنید.

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.

 

"بخش نرم افزار حسابداری شامل مقالات و مطالبی در خصوص برنامه های حسابداری و مالی می باشد. این مقالات در ارتباط با انواع نرم افزارها، نحوه انتخاب مناسب ترین نرم افزار هماهنگ با محیط کسب و کار، معیارهایی که با در انتخاب نرم افزار در نظر داشت و همچنین در ارتباط با تسخه های جدید آنها مانند نرم افزار حسابداری تحب وب و سیستمهای حسابداری شخصی بحث می کنند. چنانچه بازار پر رقابت نرم افزارهای مالی و حسابداری شما را در انتخاب نرم افزار مناسب سر در گم کرده است می توانید بر روی عبارت نرم افزار حسابداری کلیک نمایید تا مطالب دسترسی پیدا کرده و مطالعه نمایید"

 

 

 

 دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
حمایت از ما