مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله همبستگی غیرخطی میان تمرکز مالکیت و اهرم: نقش کنترل خانوادگی

مقاله همبستگی غیرخطی میان تمرکز مالکیت و اهرم: نقش کنترل خانوادگی

مقاله همبستگی غیرخطی میان تمرکز مالکیت و اهرم: نقش کنترل خانوادگی


چکیده:

مقاله انگلیسی همبستگی غیرخطی میان تمرکز مالکیت و اهرم مالی: نقش کنترل خانوادگی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه از سال 2016 با ترجمه، با عنوان "همبستگی غیرخطی میان تمرکز مالکیت و اهرم مالی: نقش کنترل خانوادگی" برای انتخاب موضوع پایان نامه و پژوهش حسابداری و مالی:

بحران مالی جهانی 2008 تا 2009 و بحران بدهی اروپا پرسش‌های زیادی پیرامون تصمیم‌گیری اهرم مالی مطرح کرده است. در مطالعه حاضر همبستگی میان تمرکز حقوق کنترل و اهرم مالی را در حضور متغیر خانواده مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این مطالعه همچنین نقش خانواده‌ها در تعدیل همبستگی U شکل وارون غیرخطی میان نسبت حقوق کنترل و اهرم مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. شرکت‌های پذیرش‌شده در تایوان که از خصوصیات آن حمایت ضعیف از سهامداران اقلیت است، در دوره زمانی 1999 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اثر U شکل وارون غیرخطی مورد تایید قرارگرفته و اثر تضعیف شده وجود کنترل خانوادگی ارائه شده است. نتایج بدست آمده در برابر چندین آزمون‌های جایگزین شامل مساله درون‌زایی مطالعات مربوط به تعامل میان مالکیت و تصمیمات اهرم مالی، همچنان برقرار است. درکل، در این مقاله رابطه مالکیت-بدهی در کشوری با حمایت ضعیف از سهامداران اقلیت، پررنگ شده است.

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: تمرکز مالکیت؛ حقوق کنترل کنندگی؛ کنترل خانوادگی؛ اهرم؛ نسبت بدهی؛ رابطه غیر خطی

 

مقاله انگلیسی همبستگی غیرخطی میان تمرکز مالکیت و اهرم مالی: نقش کنترل خانوادگی - مقدمه:

اهرم مالی بیش از اندازه یکی از دلایلی است که بحران جهانی 2008 تا 2009 و بحران بدهی اروپا را بوجود آورد. پرسش کلیدی این است که "چرا برخی شرکت‌ها به استقراض گرایش پیدا می‌کنند، اما سایر شرکت‌ها به انتشار سهام روی می‌آورند تا بدین طریق با جمع‌آوری منابع مالی اقدام به گسترش شرکت نمایند؟" انگیزش این مطالعه از توسعه صورت‌گرفته در ادبیات تحقیق پیرامون تمرکز مالکیت نشات می‌گیرد؛ بنابر مستندات بدست آمده از مطالعات پیشین، تمرکز حق کنترل با تصمیمات اهرم مالی در ارتباط است. رابطه میان تمرکز حق کنترل و اهرم مالی مستقیم است چون انحراف میان حق کنترل و حق وجوه نقد در شرکت‌های بزرگ موجب مشکل شدن کار نظارت بر مدیران می‌شود (دو میگوئل و همکاران ، 2004).

مالکیت متمرکز شرکتی امروزه متداول است و در شرکت‌های خانوادگی از تمرکز بالایی برخوردار است (کلاسنز و همکاران، 2000؛ لاپورتا و همکاران 1999). لاپورتا و همکاران (1999)گزارش دادند که تمرکز مالکیت شرکت‌ها در 27 کشور توسعه‌یافته بالا است. کلاسنز و همکاران (2000) دریافتند که بیش از 66 درصد از شرکت‌ها در نه کشور آسیایی توسط یک سهامدار بزرگ کنترل می‌شوند. مطالعات قبلی نشان داده است که رابطه غیرخطی U شکل وارون میان ساختار مالکیت و اهرم وجود دارد. خصوصا، هر چه تمرکز حق کنترل بیشتر باشد، نسبت بدهی به همان میزان بالاتر خواهد بود. با اینحال، سطح اهرم مالی پس از آنکه به نقطه بهینه برسد، کاهش می‌یابد. سطح اهرم مالی هنگامیکه ریسک ورشستگی از مزایای اهرم مالی پیشی گیرد، با افزایش تمرکز حق کنترل، افت می‌کند.

علاوه بر این، تامین مالی از طریق بدهی مشخص شده است که هزینه‌های نمایندگی را از طریق نقش نظارتی بستانکاران کاهش می‌دهد و در نتیجه بررسی مساله مرتبط با اهرم‌مالی را به یک باید بدل می‌کند. با اینحال، یک شرکت ممکن است در صورتیکه اهرم مالی‌اش بسیار بالا باشد، با هزینه ورشستگی روبر شود. مضاف بر این، سهامداران بزرگ ممکن است از منابع تامین شده از راه بدهی برای منافع خود سوء استفاده کنند. از این رو، سهامداران بزرگ ممکن است برای حفاظت از حق کنترل خود و سودجویی شخصی از طریق کنترل شرکت، از انتشار سهام خوداری کنند. خصوصا، منافع شخصی می‌تواند با تصمیمات اهرم مالی در ارتباط باشد.

ثابت شده است که کنترل خانوادگی می‌تواند یک مکانیسم نظارتی باشد که به کاهش تعارضات نمایندگی، خصوصا هزینه نماینگی بدهی، کمک می‌کند. علاوه بر این، اعضای خانواد که در تصمیم‌گیری برای تعهدات بلند مدت با یکدیگر همسویی دارند، ممکن است ترجیح دهند که برای تامین مالی رشد شرکتی ‌اشان و حفظ کنترل شان بر شرکت، سطح اهرم مالی خود را افزایش دهند، و زمانیکه ریسک ورشکستگی از مزایای اهرم مالی پیشی گیرد، ریسک گریز خواهند شد. یعنی، برخلاف شرکت‌های غیرخانوادگی، آندسته از شرکت‌های خانوادگی تمرکز خود را تنها بر شرکت خود معطوف میکنند ممکن است برای اجنتاب از ورشستگی به ریسک گریزی روی آورند. علاوه بر این، شرکت‌های تحت گنترل خانواده ممکن است از طریق بدهی نسبتا پایین، از نظارت خارجی نظیر بستانکاران اجتناب کنند.

جاگی و همکاران (2009) ثابت کردند که کنترل خانوادگی یک فاکتور تعدیل کننده در مطالعه پیرامون استقلال هیئت مدیره و مدیریت سود است، و آنان بطور ضمنی بیان می‌کنند که اعضای خانواده ناظران بسیار تاثیرگذاری بشمارمی‌آیند. مکانیسم نظارت در شرکت‌های تحت کنترل خانواده نسبتا موثرتر از نظارت در شرکتهای دیگر است. علاوه بر این، تمرکز مالکیت خانوادگی این شرکت‌ها را ریسک گریزمی‌کند، یعنی این شرکت‌ها گرایش پیدا می‌کنند که با وجود مزایای تامین مالی از راه بدهی، از آن کمتر استفاده کنند. بنابراین، رابطه غیرخطی U شکل وارون میان تمرکز حق کنترل ئ بدهی در شرکت‌های خانوادگی در کمترین حد ممکن می‌باشد.

بنابراین، این مطالعه به بررسی و تحقبق در خصوص اثرات حقوق کنترل بر تصمیم اهرم مالی در تایوان پرداخته و اثر تعیل‌کننده کنترل خانئوادگی را بر اثرات دوجانبه تمرکز مالکیت بر اهرم مالی مورد تحقیق قرار می‌دهد. نتایج تجربی مشخص کرد که رابطه U شکل وارون غیر خطی میان تمرکز مالکیت و اهرم مالی وجود دارد، که با مطالعات پیشینن سازگار است.

در این مطالعه استدلال می‌شود که روابط خطی و غیر خطی میان تمرکز حق کنترل و اهرم مالی در حضور کنترل خانوادگی در تایوان بدلایل زیر مشهود است. اولا، مشکل نمایندگی خصوصا در تایوان با کیفیت پایین مصونیت قانونی سهامداران اقلیت مشهود است. ثانیا، پدیده تمرکز حقوق کنترل در تایوان بخوبی قابل مشاهده است. علاوه بر این، تمرکز حقوق کنترل عموما در خانوادهها یافت می‌شود. آندسته از شرکت‌هایی که در تایوان توسط سهامداران بزرگ کنترل می‌شوند، معمولا سطوح بالایی از حقوق رای در اختیار دارند و بر هیئت مدیره مسلط هستند. این پدیده خصوصا در شرکت‌های تحت کنترل خانواده تایوانی متداول است، چرا که 76 درصد از شرکت‌های تایوانی از سهامداری‌هایی با کنترل خانوادگی که از سطح کنترل بحرانی فراتر است،  برخوردارند. بسیاری از شرکت‌های پذیرشده در در تایوان توسط خانواده‌‌ها کنترل می‌شود. تحلیل‌های کمّی محدودی پیرامون اثرات تمرکز حقوق کنترل بر تصمیم‌گیری اهرم مالی در شرکت‌های پذیرش‌شد عمومی تایوان یافت شده است. باتوجه به ماهیت متمایز تایوان و مصونیت ضعیف سهامداران اقلیت، این مطالعه در نظر دارد تا مساله فوق الذکر بیشتر روشن نماید.

میان تمرکز حق کنترل و بدهی رابطه U شکل معکوس وجود دارد؛ یعنی، نسبت بدهی نهایتا کاهش می‌یابد چون سهامداران کنترل‌کننده مایلند که از ریسک ورشستگی حاصل از استفاده بیش از حد از اهرم مالی اجتناب کنند. درباره تفاوت میان سناریویی که در آن سهامداران کنترل‌کننده در عین حال از اعضای خانواده هستند و سناریویی که در آن مالکان نهایی صرفا سهامداران بزرگ هستند، چیز زیادی نمی‌دانیم. این مطالعه تحلیل تجربی در خصوص داده‌های زیادی از شرکت‌های پذیرش‌شده تایوانی از 1999 تا 2014 انجام داده است. این مطالعه از متدهای متعدد برازش استفاده کرده و رابطه بدهی-مالکیت را در کشوری که سهامداران اقلیت در آن از مصونیت ضعیفی برخوردارند، روشن میسازد.   

باقی مقاله به این ترتیب سازمان یافته است: بخش 2 مستندات مربوط به مطالعات قبلی را ارائه می‌دهد. بخش 3 جمع‌آوری داده‌ها و طرح تحقیق این مقاله را گزارش می‌دهد. بخش 4 به بحث درمورد نتایج تجربی می‌پردازد. بخش 5 به نتیجه گیری پرداخته و محدودیت‌های این مطالعه بیان می‌کند و توصیه‌هایی برای مطالعات آتی ارائه می‌دهد.

 

راهنما:

1- جهت خرید مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز، فایله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

4- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما