مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله عملکرد و پرداخت حقوق مدیر عامل اجرایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس پرتقال

مقاله عملکرد و پرداخت حقوق مدیر عامل اجرایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس پرتقال

مقاله عملکرد و پرداخت حقوق مدیر عامل اجرایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس پرتقال


چکیده:

مقاله "عملکرد و پرداخت حقوق مدیر عامل اجرایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس پرتقال":

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2016، "عملکرد و پرداخت حقوق مدیر عامل اجرایی در شرکت‌های پذیرش شدهٔپرتقال" از نشریات و ژورنالهای معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: در این مقاله رابطه میان رویه های حاکمیت شرکتی و دستمزد مدیرعامل اجرایی (CEO) با استفاده از نمونه بدست آمده از شرکت‌های پذیرش شده طی سالهای 2002 تا 2011، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. رابطه میان مجموع حق الزحمه مدیرعامل اجرایی و بازده سهامداران، ویژگیهای شرکت، ویژگیهای مدیرعامل اجرایی، هیئت‌ مدیره و ویژگیهای سهامداران تجزیه تحلیل شد. ما دریافتیم که فاکتورهای اختصاصی شرکت، بخش عمده تغییرات مجموع دستمزد پرداختی به مدیرعامل اجرایی را توضیح می‌دهد، درحالیکه تنها کمتر از 5 درصد آن به عملکرد شرکت برمیگردد. همچنین معلوم شد که ویژگی های مدیرعامل اجرایی، ساختارهای هئیت مدیره، و خصوصیات منحصربفرد سهامداران، با پرداختی مدیرعامل اجرایی در ارتباط است.

کلمات کلیدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: حقوق؛ عملکرد؛ مدیرعامل؛ حاکمیت شرکتی؛ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس؛ پرتقال

مقاله "عملکرد و پرداخت حقوق مدیر عامل اجرایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس پرتقال" - بخش مقدمه:

از ویژگی شرکت‌های پذیرش‌شده عمومی، جدایی مالکیت (کارفرما - سهامداران) و کنترل (نماینده-مدیریت) است. بنابراین، تعارض منافع کارفرما-نماینده موجب هزینه‌های نمایندگی شده و ارزش شرکت کاهش می‌یابد. یکی از مصداق‌های بارز هزینه‌های نمایندگی، حقوق پرداختی به مدیرعامل اجرایی است. رویه‌های حاکمیتی میکوشد تا این منافع را هم‌تراز سازد و از این‌رو فرضیه‌ای که طبیعتا مطرح می‌شود این است که شرکتی که از رویه‌های حاکمیتی کارآمدتری برخوردار است، بایستی حقوق پرداختی به مدیرعامل را با عملکرد شرکت همتراز سازد. سئوال این است که کدام یک ابزارهای حاکمیت شرکتی کارآمدتر هستند؟

در این مطالعه رابطه میان رویه‌های حاکمیت شرکتی و سود مدیرعامل در شرکت‌های پرتقالی از 2002 تا 2011 با استفاده از چندین مدل برازش داده‌های پانلی شامل مدل داده‌های پانلی خردپویا، مورد تحلیل قرار گرفته است. چندین مجموعه از فاکتورها مورد تحلیل قرار گرفت: عملکرد شرکت، ویژگی‌های خاص شرکت، ویژگی‌های خاص مدیرعامل، هیئت مدیران و ساختار مالکیت. پژوهش حاضر به چندین روش به ادبیات حاکمیتی یاری می‌رساند: اولا، بینش جدیدی در خصوص این موضوع می‌دهد که آیا هیئت مدیره مستقل می‌تواند توانایی مدیرعامل را در سودجویی غیرمتعارف محدود سازد یا خیر. با آنکه این فرضیه بطور تجربی مورد آزمون قرارگرفته ولی هیچ اجماعی در این خصوص بدست نیامده است. ثانیا، ابزارهای مختلف حاکمیت شرکتی می‌توانند اثرات مکمل یا جایگزین داشته باشند. از این جهت، تحلیل اثرات انفرادی ابزارهای حاکمیت شرکتی برمبنای سطح پرداختی به مدیرعامل ممکن است نتایج متورش ایجاد کند. برای حل این مشکل بالقوه، در این مقاله علاوه بر متغیرهای خاص شرکت، از مجموعه بزرگتری از متغیرهای شرکتی حاکمیتی استفاده خواهد شد که از آن جمله می‌توان به متغیرهای مالکیت، داده‌های جلسات سهامداران و ویژگی‌های انفرادی مدیرعاملان اشاره کرد. علاوه بر این، در این مقاله بجای آنکه به سودهای مدیریت اجرایی به شکل کلی نگاه شود، بطور خاص بر سودهای مدیرعامل اجرایی تمرکز شده است. این رویکرد زمانی که بخواهیم فرضیه قدرت‌گیری مدیرعاملان را مورد بررسی قرار دهیم، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. نهایتا، اکثریت پژوهش‌های تجربی پیرامون حقوق پراداختی به مدیرعاملان بر پایه داده‌های ایالات متحده یا بریتانیا است، جاییکه بازارهای مالی کارآمدتر و رویه‌های حاکمیت شرکتی آن‌ها در مقایسه با کشورهای کوچک اروپایی نظیر پرتقال، توسعه یافته‌تر است.

این نتایج نشان میدهد که بازده کل سهامداران دارای رابطه مثبت با کل حقوق پرداختی مدیر عامل دارد؛ با اینحال، این متغیر صرفا کسر کوچکی از کل سود مدیرعامل را توضیح می‌دهد. ویژگی‌های خاص شرکت معلوم شده است که بخش عمده‌ای از تغییرپذیری سود مدیرعامل را توضیح می‌دهد. خصوصا اندازه شرکت و سودتقسیمی رابطه مثبت با سود بالاتر مدیرعامل دارد. علاوه بر این، سود مدیرعامل در شرکت‌های خانواده‌ای و تحت‌نظارت پایین‌تر است. در ارتباط با ویژگی‌های خاص مدیرعامل معلوم شد که عمر مدیرعامل و درصد سود مدیرعامل که متغیر هستند، موجب بالا رفتن سود مدیرعامل می‌شود. نتایج همچنین نشان می‌دهد که تحصیلات مدیرعامل و حقوق پرداختی برمبنای سهام نیز می‌توانند موجب کاهش سود مدیرعامل شوند. در رابطه با ویزگی‌های هیئت مدیره دریافتیم که وجود کمیته تعیین حقوق مدیرعامل موجب محدودیت سودجویی متعارف مدیرعامل نمی‌شود. از طرف دیگر، نتایج بدست آمده از این دیدگاه که بخش بزرگی از مدیران مستقل امکان کاهش سود مدیرعامل را دارند، پشتیبانی می‌کند. نهایتا، در ارتباط با ویژگی‌های سهامداران، نتایج بدست‌آمده از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که ابزارهای تصاحب نظیر توافقات سهامداران و ظرفیت رای می‌تواند امکان سودجویی متعارف را برای مدیرعامل فراهم نماید. از طرف دیگر، مشخص شد که سطح مشارکت در جلسات عمومی سهامداران و سهم شناور آزاد  رابطه منفی با سود مدیر عامل دارد.

پیامدهای این پژوهش حاضر بر خط‌مشی شرکت‌ها به این صورت خواهد بود: اولا، نقش‌های موثر کمیته تعیین حقوق مدیرعامل و سایر کمیسیون‌های حاکمیتی بایستی تحت نظارت قرار گیرد؛ چراکه معلوم نیست که آن‌ها بتوانند بدرستی سود مدیرعامل را کنترل کنند. ثانیا، حداقل الزامات برای درصد اعضای مستقل در هیئت مدیره بایستی تعیین گردد؛ دلیل آن، اثر مثبتی است که بر محدود سازی سود مدیریت دارد. ثالثا، لحاظ کردن پرداخت حقوق برمبنای سهام بعنوان بخشی از سود مدیرعامل بایستی ترغیب گردد چون پرداخت حقوق مدیرعامل برمبنای سهام موجب جلوگیری سود بیش‌از اندازه مدیر عامل می‌شود. رابعا، وجوه نقد متغیر برمبنای پاداش بایستی بازبینی شود چراکه این نوع پپرداخت موجب افزایش سود مدیرعامل خواهد شد. خامسا، تحصیلات مدیرعامل بایستی فش گردد چون بنظر می‌رسد که فقدان تحصیلات با قدرت‌گیری مدیر و کسب سود مازاد ارتباط دارد. نهایتا، ابزارهای ضد تصاحبی نظیر توافقات سهامداران یا ظرفیت رای و مشارکت سهامداران در جلسات عمومی بایستی ترغیب گردد..

این مقاله بدین قرار سازمان‌یافته است: در بخش 2، مروری بر ادبیات و فرضیه ارائه شده است. بخش 3 داده‌ها و روش‌شناسی را ارائه می‌دهد. بخش 4 نتایج را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

 

راهنما:

1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

4- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود. همچنین با ثبت پیش پروپزال اطلاعاتی نظیر: فرضیه های مقاله، متغیرهای مقاله، مدلهای مقاله، نحوه اندازه گیری متغیرها و نوع متغیرها (از نظر مستقل، وابسته و کنترلی بودن آنها) و در نهایت روشهای آماری مقاله معمولا با هزینه 40000 تومان قابل ارائه خواهد بود (پیش پروپزال به دانشجو کمک می کند که دید کلی نسبت به محتوای مقاله پیدا کند و به وی در انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله کمک کند.)

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.

 


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 49,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما