مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: ساختار مالکیت ، ویژگی‌های هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: ساختار مالکیت ، ویژگی‌های هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: ساختار مالکیت ، ویژگی‌های هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) ساختار مالکیت ، هیات مدیره (هیئت مدیره) و کیفیت گزارشگری مالی ، برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران دروني يا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بيروني تعريف مي‌شود. بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخش‌هاي اصلي مالکيت بيروني شرکت‌ها تلقي مي‌شود. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقي است... از آنجا که مسئولیت‌های اعضای موظف هیئت مدیره ارتباط نزدیکی با مدیر عامل دارد، انتظار می رود وظیفه نظارت بر مدیریت عمدتا بر عهده اعضای غیر موظف هیئت مدیره قرار گیرد، بنابراین اعضای غیر موظف هیئت مدیره از جایگاه مهمی در حل مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان برخوردارند. در این راستا برخی از تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که هیئت مدیره هایی که اعضای غیرموظف در آنها تسلط دارند، بیشتر در راستای منافع سهامداران گام برداشته و با احتمال بیشتری مانع عملکرد ضعیف اعضای هیئت مدیره می شوند. همچنین مشخص شده‌است، که شرکت های دارای هیئت مدیره با اکثریت اعضای غیرموظف، کمتر درگیر تقلب های حسابداری هستند... والاس و همكاران (1994) نيز معتقدند اگر حسابرسان بر روي ميزان افشاي اطلاعات نظارت داشته باشـند و بـه ايـن موضـوع هـم معتقـد باشـند كـه عملكرد آنها به وسيله كيفيت گزارش هاي مالي بررسي شده توسط آن‌هـا مـورد قضـاوت قرار مي‌گيرد، آنها انگيزه‌هاي بالاتري نسبت به الزام صاحبكاران‌ شان براي افشـاي جزييـات بيشتر دارند. البته اين مساله در مورد شركت‌هـاي بـزرگ و مشـهور حسابرسـي از اهمـيت بالاتري برخوردار است. والاس و ناصر (1995)، نيز معتقدنـد در حالتي كه مالكيت شركت‌ها به صورت پراكنـده اسـت، تعـداد افـراد نيازمنـد اطلاعـات افزايش مي‌يابد. لذا، اين افراد جزييات بيشتري را در افشاي اقلام در خواست مـي‌نماينـد و ملاحظه مي شود كه كيفيت گزارشگري مالي (جامعيت افشا) در اين موارد افزايش مي‌يابد...


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما