مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه: مالیه رفتاری و ( بیش اطمینانی ) خوش بینی مدیریت و کیفیت سود با تاکید بر هموار سازی سود

مبانی نظری و پیشینه: مالیه رفتاری و ( بیش اطمینانی ) خوش بینی مدیریت و کیفیت سود با تاکید بر هموار سازی سود

مبانی نظری و پیشینه: مالیه رفتاری و ( بیش اطمینانی ) خوش بینی مدیریت و کیفیت سود با تاکید بر هموار سازی سود


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) مالیه رفتاری ، بیش اطمینانی ( اطمینان بیش از حد ) یا خوش بینی مدیریت و کیفیت سود با تاکید بر هموارسازی سود برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: با وجود تحقیقات گسترده ی دانشگاهی در رابطه با کیفیت سود، تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و در تعریف آن اجمال نظری وجود ندارد. بلکه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دید گاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد که به تعدادی از تعاریف اشاره می گردد: 1- کیفیت سود عبارت است از توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آن. 2- از دید گاه دیچو و گسچران ، کیفیت سود به شیوه ای منصفانه، فرآیند سودآوری آتی واحد تجاری را نشان می دهد. سودآوری آتی واحد تجاری با تصمیم های خاصی که به وسیله ی تصمیم گیرندگان خاص اخذ می شود، رابطه دارد. از منظر لانگ و یتمن ، کیفیت سود عبارت است از مدیریت کمتر سود و شناسایی به موقع زیان. از دیدگاه دیچو و همکاران، کیفیت سود منعکس کننده ی عملکرد عملیاتی جاری و شاخص مناسبی به منظور ارزیابی عملکرد عملیاتی آتی و ارزش شرکت است ... روانشناسان دریافتند که افراد قابلیت‌هایشان را در خوب انجام دادن وظایفشان، بیش از اندازه تخمین می‌زنند و این تخمین به نسبت اهمیتی که آن وظایف برای شخص دارد، افزایش می‌یابد. روانشناسان همچنین به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام تصمیم‌گیری و قضاوت به اطلاعات برجسته وزن بیشتری می‌دهند. تحقیقات همچنین نشان داده است مشاغلی که به قضاوت نیاز دارند، بیش از مشاغل دیگر دچار بیش اطمینانی ( خوش بینی ) می‌شوند. ضمناً هرچه تخصص افراد بیشتر می‌شود، به میزان بیشتری در معرض بیش اطمینانی ( خوش بینی ) قرار میگیرند. یکی از ریشه‌های وقوع بیش اطمینانی ( خوش بینی ) و اصلاح نشدن آن در نتیجه یادگیری، پدیده فرافکنی است. پس از تجربه شکست‌ها، فرد عامل آن را به دیگران نسبت می‌دهد تا کماکان با اعتماد به نفس راهش را ادامه دهد که همین موضوع به بیش اطمینانی دامن می‌زند. علت وجودی بیش اطمینانی آرامشی است که افراد از آن به دست می‌آورند. حتی پدیده فرافکنی نیز این است که فرد خود را تبرئه می‌کند تا از عذاب وجدان یا احساس ضرر به علل درونی خالصی یابد....


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما