مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: کیفیت سود، اندازه‌گیری کیفیت سود و بازده غیرعادی سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: کیفیت سود، اندازه‌گیری کیفیت سود و بازده غیرعادی سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: کیفیت سود، اندازه‌گیری کیفیت سود و بازده غیرعادی سهام


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) کیفیت سود و بازده غیر عادی سهام برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: بنابراین به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سود های گزارش شده ی شرکتها با استفاده از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد. اهمیت کیفیت سود از سه دیدگاه قابل توضیح است: دیدگاه سرمایه گذاران، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها. از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است. کیفیت سود پایین به علت تخصیص نادرست منابع، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود، بنابراین نامطلوب است. از دیدگاه استفاده کنندگان، سود گزارش شده معمولاً در قراردادهای بدهی و طرح های پاداش مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین تصمیم گیری براساس سود با کیفیت پایین، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. در روش استاندارد پژوهش هاي رويدادي، بازده غيرعادي عبارت است از تفاوت بين بازده واقعي و بازده مورد انتظار(عادي). بازده مورد انتظار يا عادي نيز عبارت است از بازده بدون احتساب رويداد مورد نظر. محاسبه بازده غيرعادي سهام به سه روش قابل انجام است. در عمل براي سنجش بازده غير عادي روش هاي زير متداول است: 1- بازده ميانگين تعديل شده: اين كميت با كسر در طول دوره برآورد از بازده j ميانگين بازده سهم واقعي سهم مذكور در دوره رويداد به دست مي آيد. در اين روش ريسك سهم يا بازده پرتفوي بازار در دوره رويداد كنترل نمي شود. 2- بازده تعديل شده بازار: بازده غيرعادي با كسر در دوره رويداد به j بازده بازار از بازده سهم دست مي آيد. در اين روش ريسك سهم معادل ريسك پرتفوي بازار در نظر گرفته مي شود. 3- خطاي پيش بيني الگوي بازار: بازده غيرعادي در j طبق اين روش از تفاضل بازده واقعي سهم دوره رويداد با بازده پيش بيني شده (بر اساس الگوي بازار) به دست مي آيد؛


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما