مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و محدودیت تامین مالی

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و محدودیت تامین مالی

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و محدودیت تامین مالی


چکیده:

مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) مسئولیت اجتماعی و مبانی نظری و پیشینه تامین مالی و محدودیت تامین مالی برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی به منظور استفاده دانشجوبان و پژوهشگران در مطالعات پژوهش های حسابداری و مالی: متفکران رشته مدیریت از دهه 1950، توجه خود را بیشتر به مسئولیت اجتماعی سازمان ها معطوف کرده اند.تمام سازمان هایی که فقط سود و زیان خود را وزن می کردند، تحت فشار مردم و سازمان های مشابه، دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان اندوختند. دیگر به وضوح مشخص است که اعمال سازمان ها بر محیط بیرونی تاثیر بسزایی خواهد داشت و نمی توان سود و زیان ناشی سازمان ها بر جامعه را نادیده گرفت. جهت مسئولیت اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماع در امتداد آن قرار دارد. لذا تلاش بر این بوده است که سود و زیان سازمان ها به گونه ای باشد که مردم هزینه اضافی متحمل نشوند. منظور از مسئولیت اجتماعی این است که سازمان ها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیت های آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطه، ملزم به جبران آن باشند (مشبكي و شجاعی، 1389، ص38). هر چه احتمال ناسازگاري فعالیتهاي شرکت با توقعات جامعه بیشتر باشد، تلاش بیشتري براي تأثیر گذاشتن بر فرآیندها از طریق افشاي اطلاعات اجتماعی شرکت نیازست (دگان ، 2007). افشا میتواند به هر نحوي که امکان گزارش آن وجود دارد انجام شود مثلآً در متن صورتهاي مالی (در صورت با اهمیت بودن آن)، در یادداشت هاي توضیحی همراه و یا تهیه گزارش هاي خاص صورت پذیرد. افشاي داده هاي حسابداري زیست محیطی و اجتماعی، بخش هاي مختلف جامعه را قادر می سازد، موقعیت شرکت در خصوص حفاظت از محیط زیست را درك نموده و چگونگی توجه سازمان به موضوع هاي زیست محیطی و اجتماعی را بررسی نمایند (زهدي و همکاران، 1389).


مبانی نظری و پیشینه تحقیق (قیمت : 29,900 تومان)
حمایت از ما