مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله: فشار درآمدی و کیفیت حسابرسی

مقاله: فشار درآمدی و کیفیت حسابرسی

مقاله: فشار درآمدی و کیفیت حسابرسی


چکیده:

فشار درآمدو کیفیت حسابرسی

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی سال 2014، "فشار درآمدی و کیفیت حسابرسی" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی:

این مطالعه به بررسی رابطه میان فشار حق الزحمه حسابرسی (فشار درآمد حسابرسی) مستقل صورتهای مالی با یکی از معیارهای معکوس سنجش کیفیت حسابرسی ، یعنی تحریف در داده های حسابرسی ، در طی دوران رکود اقتصادی اخیر می پردازد .فشار درآمدی در یکسال، از طریق تفاوت میان حق الزحمه نرمال خدمات حسابرسی و حق الزحمه واقعی دریافت شده بابت خدمات اندازه گیری می شود . ما دریافتیم که فشار درآمدی دارای رابطه مثبت و معنی داری با تحریف حسابداری در سال 2008 ، به عنوان سال میانی بحران بوده است . ما نشان داده ایم که حسابرسان در سال 2008 ، امتیازاتی را برای برخی از مشتریان خود در نظر گرفته اند و اینکه در آن سال فشار درآمدی با کاهش کیفیت حسابرسی همراه بوده است.

ترجمه بخشی از مقدمه مقاله "فشار درآمدو کیفیت حسابرسی "

در این تحقیق به بررسی فشار کاهش درآمد حسابرسی و نتایج آن بروی کیفیت حسابرسی در طول دوره رکود اقتصادی که اغلب تحت عنوان "بحران اقتصادی بزرگ" نامیده می شود، پرداخته ایم.  بحران اقتصادی در آمریکا، از دسامبر 2007 آغاز شد و به صورت رسمی در ژوئن سال 2009 به پایان رسید. پس از جنگ جهانی دوم، طولانی ترین بحران اقتصادی به شمار می رود که دارای تاثیرات منفی شدیدی بروی محصولات محلی، شغل های بخش خصوصی و خرده فروشی ها بود. در خصوص حسابرسان، با توجه به سود آوری پائین مشتریان و زیان دیدگی های دارائی ها، شدت بحران اقتصادی باعث افزایش احتمال ریسک اظهار نادرست شد.

در و پس از بحران اقتصادی، قانون گذاران به صورت پیوسته اظهار نمودند که فشار درآمد حسابرسی از جانب مشتریان، می تواند باعث کاهش تلاش حسابرس شده و در نتیجه بروی کیفیت حسابرسی تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال، گوئلزار رئیس هیئت نظارت حسابداری شرکت های عمومی (PCAOB) به شرکت های حسابرسی هشدار داد، اگرچه مشتریان انتظار دارند که حسابرسان با توجه به مشکلات اقتصادی، هزینه حسابرسی را کاهش دهند، با این حال PCAOB به صورت دقیق بررسی خواهد نمود که آیا فشار درآمد حسابرسی باعث کم کاری حسابرسان می شود یا نه. حسابدار ارشد SEC ، جیمز کروکر تاکید نمود که حسابرسان نمی بایست به واسطه کاهش درآمد، کارهای مهم حسابرسی را به صورت خلاصه و کم کاری انجام دهند.

علی رغم نگرانی های قانون گذاران، مشخص نیست که حسابرسان به فشار درآمد حسابرسی از طریق کاهش کیفیت حسابرسی پاسخ می دهند که می تواند باعث ایجاد شرایط دعوی حقوقی علیه آنها شود. اگرچه مدیران مشتری ممکن است در طول بحران اقتصادی ، تقاضای کاهش دستمزد حسابرسی را نمایند، با این حال حسابرسان می بایست در زمان مواجه با ریسک حسابرسی، تلاش و دقت حسابرسی خود را افزایش دهند. یک نتیجه قابل قبول این است که حسابرسان کیفیت و تلاش حسابرسی خود را در طول دوران بحران اقتصادی علی رغم کاهش در دستمزد حسابرسی، کاهش نمی دهند. با توجه به تضاد موجود مابین مدیران و حسابرسان، جهت بررسی اینکه حسابرسان فشار درآمد حسابرسی را متحمل شده و کیفیت حسابرسی را در زمان مواجه با ریسک های اظهار نادرست، کاهش می دهند یا نه، نیازند نمونه تحقیق کامل  و جامع می باشد. اگرچه قانون گذاران و مقامات اظهار نمودند که حسابرسان فشار قابل توجهی را جهت کاهش هزینه های حسابرسی در زمان بحران اقتصادی تجربه می کنند، با این حال، مفهوم فشار درآمد به صورت کامل توصیف نشده است.

با توجه به نبود عامل تعیین کننده فشار درآمد، در این تحقیق عامل مربوطه ایجاد شده است. هزینه حسابرسی واقعی هر مشتری را در سال مورد تحقیق (2008) محاسبه نمودیم که بر اساس معیار هزینه حسابرسی آن سال می باشد. جهت محاسبه معیار هزینه های حسابرسی، از سال 2007، سال پیش از بحران اقتصادی، استفاده نمودیم. هدف معیار دستمزد حسابرسی، تعیین سطوح عادی تلاش حسابرس، از طریق کنترل نمودن تغییرات در هزینه های حسابرسی که با تغییرات در محرک های هزینه های درآمدی در ارتباط است، می باشد. بویژه، اظهار نمودیم که لگاریتم دستمزد حسابرسی در سال 2007 را بروی چندین محرک هزینه درآمد، جهت بدست آوردن پارامتر مربوط به محرک هزینه هر مشتری، رگرسیون نمودیم. سپس بردار پارامترهای مدل برآورد شده برای سال 2007 را با بردار مقدار متغییرهای مدل سال 2008 مشتری ضرب نمودیم تا معیار دستمزد حسابداری سال 2008 را برای هر مشتری بدست آوریم. با توجه به اینکه شوک جدید به فشار درآمد (دستمزد) در دستمزد های حسابرسی واقعی سال اخیر وجود دارد، مقایسه هر دستمزد و معیار سال 2008 مشتری با دستمزد واقعی 2008 آن نشان خواهد داد که آیا مشتری به خوبی بر فشار درآمد غلبه نموده است یا نه. تقریبا به این نتیجه رسیدیم که 47% مشتریان در سال 2008، فشار درآمد را اعمال نموده اند. میانه فشار درآمدی برای شرکت ها برابر 163000 دلار می باشد که نشان دهنده 29% میانه دستمزدهای حسابرسی مشتریانی می باشد که فشار درآمد را اعمال نموده اند.  

همچنین جهت تائید معیار فشار درآمد، میزان فشار درآمد در سال 2008، مرکز بحران اقتصادی، را با فشار درآمد سال 2006 و 2007، به عنوان سال های پیش از بحران اقتصادی، مقایسه نمودیم. میانه فشار درآمد برای سال 2008، به صورت معناداری بیشتر از سال 2006 و 2007 بود و میانگین فشار درآمد در سال 2008، به صورت معناداری بیشتر از سال 2006 بود. این تفاوت ها نشان می دهد که معیار فشار درآمدی ما معتبر می باشد. فرضیه ما این است که فشار درآمدی مختص مشتری در سال 2008 با اظهار نادرست مشتری در همان سال، دارای ارتباط مثبت می باشد. درصورتیکه مشتری برای کاهش دستمزد به شرکت های حسابرس فشار وارد نماید، شرکت های حسابرسی ممکن است از طریق کاهش کیفیت به آن پاسخ دهند. تحقیقات پیشین نشان می دهد که اظهار نادرست داده های حسابرسی شده نشان دهنده اجرای ضعیف GAAP، بوسیله حسابرس می باشد. حسابرس دارای کیفیت بالا می بایست اظهارهای نادرست مهم را، در مقایسه با حسابرس با کیفیت پائین، شناسایی نماید.

از این رو، وجود اظهار نادرست مشتری، نشان دهنده شواهدی در خصوص حسابرسان با کیفیت پائین می باشد. بعلاوه، مطالعات نظری و تجربی نشان داده اند که اظهار نادرست با تلاش حسابرسان دارای رابطه منفی می باشد، که یک عامل مهم و مستقیم در ارزیابی کیفیت حسابرسی است. در صورتیکه حسابرس، کیفیت حسابرسی را برای مشتری فشار درآمد را اعمال می کند، کاهش دهد، احتمال افزایش اظهار نادرست از جانب آن مشتری بیشتر است. از این رو، بررسی نمودیم که آیا فشار درآمد در سال 2008 با اظهار نادرست صورت های مالی در سال 2008 دارای رابطه مثبت می باشد یا نه.

جهت مشاهده مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه کامل بر روی عبارت "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" کلیک نمایید.


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 39,990 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما