مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

مقاله مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

مقاله مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

مقاله مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه


چکیده:

مقاله مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی 2015، "مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه" از ژورنال خارجی معتبر در زمینه حسابداری و مالی برای انتخاب موضوع برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: چسبندگی هزینه موضوع مهمی در تحقیقات حسابداری و اقتصادی می باشد ، پیشینه پژوهش نشان می دهد که چسبندگی هزینه نمی تواند از انگیزه های مدیریتی جدا باشد. در این پژوهش ما تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه را مورد آزمون قرار می دهیم. با تعریف مدیریت سود با عنوان تغییر مثبت و اندکی در سود، یا افزایش اندکی در درآمد؛ ما تغییر با اهمیتی را در چسبندگی هزینه های مربوط به نمونه هایی که مدیریت سود روی آن ها اعمال نشده است نسبت به نمونه هایی که مدیریت سود روی آن ها اعمال شده است مشاهده می کنیم. زمانی که ما هزینه ها را به تحقیق و توسعه، تبلیغ و بازاریابی، و هزینه های عمومی تقسیم بندی نمودیم، دریافتیم که هزینه های کنترل مدیریتی عمدتأ با کاهش هزینه های عمومی همراه می باشد. علاوه بر آن ما تأثیر حاکمیت شرکتی را نیز بر چسبندگی هزینه آزمون کردیم. با استفاده از تحلیل عاملی، ما هشت عامل اصلی را استخراج نمودیم و دریافتیم که حاکمیت شرکتی مناسب چسبندگی هزینه ها را کاهش می دهد. سرانجام ما تأثیر مدیریت سود و حاکمیت شرکتی را بر چسبندگی هزینه آزمون کردیم. نتایج تجربی نشان می دهد که حاکمیت شرکتی مناسب می تواند چسبندگی هزینه را بیشتر کاهش دهد، اگرچه تأثیر آن نمی تواند به اندازه تأثیر مدیریت سود ، قوی باشد.

مقاله مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه - بخش مقدمه:

اصطلاح "چسبندگی " هزینه باعث یک واکنش رفتار هزینه ای نامتقارن به مسیر تغییر فعالیت ها می شود.به این معنی که نسبت به کاهش هزینه ها با کاهش سطح فعالیت، افزایش هزینه هابا افزایش سطح فعالیت سریع تر می باشد(نورین و سودرستروم(1997)،کوپر و کاپلان(1998) ،آندرسون و همکاران (2003 )). به دلیل این مسئله مهم در تحقیقات حسابداری و اقتصادی چسبندگی هزینه تا حدی نشان دهنده کاراییدارایی های شرکت است (گنگ و همکاران 2010).

در مقایسه با مدل رفتار هزینه ای خطی کلاسیک که در حسابداری مدیریت سنتی شرح داده شده است ،چسبندگی هزینهعملا با تصمیم مدیریت در مورد تنظیم منابع سازگارتر است.وجود چسبندگی هزینه به شدت با رفتار فعال مدیریت در ارتباط است ( آندرسون و همکارن (2003) ،بنکر و همکاران (2011)).بنابراین برای درک درست چسبندگی بررسی دلایلی که مدیریت عمدا منابع را تنظیم می کند ضروری است.

اکثر مطالعات قبلیچسبندگی هزینه را یا بر اساس هزینه های تعدیل و یا انتظارات مدیریت بررسی کرده اند.برخی اشاره کرده اند که هزینه تنظیم کاهش ورودی  باکاهش فعالیت بیشتر از هزینه تنظیمافزایش ورودی با افزایش فعالیت است( به عنوان مثال جارامیلو و همکاران (1993) ،فان و پام (1997-1993) ،گوکس و همکاران (2001) ،کوپر و هالتیوانگر (2006)).این در عوض احتمال کاهش سطح ورودی (به عنوان مثال ، چسبندگی ) به دلیل هزینه بالای آن را کاهش می دهد.دیگر محققان اظهار کرده اند که ازآنجا کهدرآمد آینده اکثر شرکت ها افرایش می یابد مدیران در مورد درآمد آینده خوشبین هستند و باعث می شود که به کاهش هزینه تمایلی نداشته باشند.

با در نظر گرفتن ماهیت گسترده مشکلات نمایندگی در شرکت های مدرن(جنسن و مکینگ .1976) بعید است که مدیریت چنانچه انتظار می رود(به عنوان مثال ، در حوزه هزینه تنظیم و رسیدگی به انتظارات ) عمل کند.میان مدیران منفعت طلب و سایر سهامدارانی که رفتار مدیریتی درآمدشان در قراردادهای جبران خسارتاز همه بارزتر است درگیری هایی وجود دارد.هیلی( 1985) به این موضوع پی برد که مدیران درآمد رابه منظور دریافت بازپرداخت بالاتر تعدیل می کنند در حالی که احتمال دارد مدیرانی که برای جلوگیری از نقض پیمان بدهی تحت فشار هستند برخی سیاست های حسابداری را اتخاذ کنند(سویینی. (1994). علاوه بر این، مطالعات قبلی نشان داده اند که مدیریت سودبه دلیل تشویق به برگزاری جلسات،افزایش درآمد سال گذشته ،اجتناب از گزارش زیان ها و تححق پیدا کردن پیش بینی های تحلیلگران افزایش  پیدا کرده است (برگ استالر و دیچو(1997),دیجورج (1999)).

در حوزه مدیریت سود، مطالعات کمی به بررسی تاثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه پرداخته اند. چن (2008) رابطه میان ایجاد حاکمیت مدیریتی و چسبندگی هزینه را بررسی کرده است.دیرینک و رندرز   (2009)چسبندگی هزینه های کار در شرکت هایی که ROA های مثبت جزئی و افزایش جزئی درآمد را گزارش کردند بررسی نمودند.کاما و ویس  (2010)  مدارکی را ارائه کردند دال بر اینکه شرکت ها چسبندگی هزینه های عملیاتی را به منظور جلوگیری از ضرر و زیان یا کاهش درآمد کاهش داده اند. در مقایسه با هزینه های فروش ، مخارج نوع دیگری از هزینه به شمار می آید. این مقالهرابطه بین چسبندگی هزینه و محرک های مدیریت سود را روشن می سازد.

با بررسی اثر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شروع می کنیم. محرک هایی که باعث جلوگیری از ضرر و زیان یا کاهش درآمد می شوند را به عنوان مدیریت سودرو به بالا تعریف می کنیم و نمونه را به دو بخش تقسیم می کنیم.در مقایسه با مدیریت درآمدی ،چسبندگی هزینه قابل توجه در نمونه  مدیریت غیر درآمدی مشاهده شد و این نشان می دهد که مدیران زمانی که فروش کاهش می یابد و برای گزارش درآمد خود تحت فشار هستند ترجیح می دهند هزینه را کاهش دهند .اینکه آیا کاهش هزینه نشان دهنده افزایش کارایی است و یا نشان دهنده رفتار مدیریتی کوته بینانه و ناکارآمد مشخص نیست. برای پاسخ به این سوال ، هزینه ها را نیز به هزینه های R&D، تبلیغات، و سایر هزینه های عمومی تقسیم می کنیم. نتایج نشان می دهد که تفاوت کاهش چسبندگی میان مدیریت درآمد و مدیریت غیر درآمدی زیرنمونه ها در سایر هزینه های عمومی نسبت بهR&D و یا هزینه های تبلیغات بسیار بیشتر است. مواجهه با فشار مدیریت سود رو به بالااحتمال اینکه مدیران به صورت مجزا هزینه ها را برای توسعه بلندمدت شرکتشان کاهش دهند بیشتر می کند.

سپس به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه می پردازیم. مطالعات حاکمیت شرکتی به عنوان بخشی ضروری از حوزه مدیریت شواهد متضادی را به وجود آورده است.برخی این آشفتگی را به دشوار بودن راه اندازی یک سیستم ارزیابی قابل اعتماد و موثر حاکمیت شرکتی نسبت می دهند.با استفاده از پژوهش لارکر و همکاران( 2000) ،ما روش تحلیل عاملی را به منظور ارائه  یک توصیف جامع و عینی از حاکمیت شرکتی انتخاب کرده ایم. پس از استخراج هشت عامل اصلی از شاخص های حاکمیت شرکتی خلاصه شده در می یابیم که حاکمیت شرکتی صحیح بر چسبندگی هزینه اثر منفی دارد.

سپس ، اثر متقابل مدیریتسود و حاکمیت شرکتی را می آزماییم. نتایج نشان می دهد که آثار متقابل نیز چسبندگی هزینه را کاهش می دهد که نشان دهنده این است که محرک های منفعت طلبانه مدیریت سود رو به بالا روش هایی که در آنها شرکت ها  به کمک حاکمیت شرکتی صحیح هزینه ها را کنترل می کنند را تحت تاثیر قرار می دهد.نتایج حاکی ازآن است که در مقایسه با حاکمیت شرکتی ، محرک های  مدیریت سود تاثیر معنادار بیشتری بر کاهش چسبندگی دارند.ما این را ناشی از این واقعیت می دانیم که مدیریت درآمدیمدیران تاثیر مستقیمی بر تصمیمات هزینه های جاری دارد در حالیکه حاکمیت شرکتی تاثیر غیر مستقیمی دارد.

در نهایت، هزینه را طبقه بندی کرده و در می یابیم که اثر متقابل ذکر شده نسبت به R&D و یا هزینه های تبلیغات برای کاهش چسبندگی سایر هزینه های عمومی معنی دار تر است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد مکانیسم مدیریت سود تنها در زیرنمونه حاکمیت شرکتی ضعیف برای هزینه های R&D  اثربخش است درحالیکه در زیرنمونه های حاکمیت شرکتی خوب و ضعیف برای سایر هزینه ها سودمند است. این نتیجه نشان می دهد که حاکمیت شرکتی صحیح با  ایجاد یک محیط منظم و با محدود کردن فرصت طلبی مدیریت باعث سوددهی شرکت ها می شود.دستاورد این مقاله بدین شرح است: اول آنکه این پژوهش جزء اولین پژوهش هایی است که که به بررسی رابطه میان مدیریت سود و چسبندگی هزینه می پردازد و در نتیجه مطالعات داخلی و بین المللی در مورد این موضوع را گسترش می دهد . دوم، ما هزینه ها را طبقه بندی کرده و نتیجه می گیریم که کاهش چسبندگی سایر هزینه عمومی ویژگی های کارآمدی دارند که بینشی برای رفتار مدیریتی تحت فشار ارائه می کنند. سوم، در مقایسه با مطالعات قبلی که از یک پروکسی برای بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی استفاده کرده اند،ما تحلیل عاملی را انجام داده و هشت عامل اصلی را استخراج می کنیم تا به تاثیر جامع حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینهپی ببریم. چهارم، به جای استفاده از یک دوگانگی برای بررسی ماهیت مدیریت درآمد،در می یابیم که مدیریت سود فرصت طلبانه نقش فعالی در کنترل هزینه ها دارد. بنابراین، به منظور غنی کردن این پژوهش ، شواهد جدیدی از جنبه مثبت مدیریت سود از نظر چسبندگی ارائه می کنیم. پنجم، به منظورارائه درکی درست از پدیده چسبندگی،این مقاله اثرات مجزا و متقابل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر چسبندگی هزینه ها را بررسی می کند. در نهایت، شواهد ما کمک می کند تا سرمایه گذاران به درک بهتری ار تغییرات در هزینه های شرکت دست یابند به طوری که  بتوانند با دقت بیشتری درآمد آینده شرکت ها یا جریان های نقدی را پیش بینی کنند.

 ادامه مقاله بدین شرح است : به بحث در مورد پژوهش پرداخته و در بخش 2 فرضیه ها را مطرح می کنیم و در بخش 3 طرح پژوهش را ارائه می کنیم.در بخش 4 نمونه و داده ها معرفی می شوند. یافته های تجربی را در بخش 5 و آزمون پایداری اضافی رادر بخش 6 گزارش می کنیم.در بخش 7 به نتیجه گیری می پردازیم.

 

 

راهنما:

1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید.

2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها قابل مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش دانلود مقالات قابل دانلود است.

3- برخی مقالات ترجمه آنها آماده می باشد که از دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" قابل مشاهده است، اما بسیاری از مقالات انگلیسی حسابداری و مالی بدون ترجمه کامل مقاله هستن، که برای سفارش ترجمه آنها می توانید از قسمت ثبت سفارش در انتهای چکیده مقاله، گزینه ترجمه مقاله را تیک زده تا توسط مدیر موسسه برآورد هزینه و زمان تحویل شود، که نتیجه این برآورد در قسمت پنل کاربری در بخش سفارشات قابل مشاهده است.

4- چنانچه قصد تهیه پروپزال و پایان نامه بر مبنای مقالات سایت accpapers را دارید می توانید در انتهای چکیده همان مقاله در قسمت ثبت سفارش، گزینه های مربوطه را فعال نمایید تا توسط مدیر بررسی و اعلام شود، که در قسمت پنل کاربری نتیجه بررسی قابل مشاهده است. دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت انتخاب موضوع پایان نامه" مقالاتی هستند که از نظر این موسسه شرایط بهتری برای تنظیم پایان نامه و مقاله را دارند، و دسته بندی "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" همه مقالات حسابداری و مالی پژوهشی را شامل می شود.

 

برای مشاهده مقالات بیس انگلیسی حسابداری پیشنهادی ما جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مالی و یا حسابرسی به دسته بندی "مقالات بیس پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه" و برای دسترسی به جدیدترین مقالات علمی پژوهشی از سایتهای معتبر به "مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی" ، و برای مشاهده مجموعه مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه آماده به "مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه" برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به "پایان نامه حسابداری" و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه می باشد به دسته "مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه" و همچنین دانلود و خرید اطلاعات شرکتهای بورسی و متغیرهای محاسبه شده در قالب فایل اکسل به دسته "اطلاعات شرکت های بورسی" مراجعه نمایید.

 

جهت دانلود پایان نامه تخصصی حسابداری و مالی بر روی عبارت دانلود پایان نامه حسابداری و برای مشاهده و مطالعه مقالات مرتبط با برنامه های حسابداری و مالی بر روی نرم افزار حسابداری کلیک نمایید


مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه (قیمت : 29,900 تومان)

در این یخش، می‌توانید سفارش مورد نظر خود را ثبت نمایید، سفارش شما توسط همکاران در آمارکده بررسی و در اسرع وقت تعیین هزینه خواهند شد و زمان تحویل پروژه نیز برآورد خواهد شد. تمام این برآوردها در قسمت پنل کاربری که بعد از ثبت نام و ورود به سایت در منوی بالای سایت قابل مشاهده خواهد بود، قابل پیگیری است.

لطفا موارد درخواستی را تیک زده و سفارش خود را ثبت نمایید.

حمایت از ما