مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

تئوری پرتفوی (تئوری پرتفلیو)

تئوری پرتفوی (تئوری پرتفلیو)

تئوری پرتفوی (تئوری پرتفلیو)


چکیده:

تئوری پرتفلیو (تئوری پرتفوی)

لغت پرتفلیو 3: در عبارت ساده، به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود. این سرمایه گذار می تواند یک فرد یا یک موسسه باشد. از نظر تکنیکی، یک پرتفلیو در بر گیرنده مجموعه ای از دارایی های واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است . بسیاری از مردم از طریق برنامه ریزی و بر مبنای علمی و یا تصمیم معمولی پرتفلیویی از دارایی ها ( دارایی های واقعی مالی ) را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر می توان گفت پرتفلیو مجموعه دارایی های یک نفر یا یک سازمان است.

مطالعه تمام جنبه های پرتفلیو  مدیریت پرتفلیو 4 نام دارد. این واژه در برگیرنده مفاهیم تئوری پرتفلیو است که بخش مهمی از سرمایه گذاری را شامل می شود (تهراني و نوربخش، 1388، ص 156 )5.

مدل مارکوئیتز مدل اساسی تئوری پرتفلیو

در سال 1950 هری مارکوئیتز6 مدل اساسی پرتفیلو را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری نوین پرتفیلو قرار گرفت . قبل از مارکوئیتز سرمایه گذاران با مفاهیم ریسک و بازده آشنا بودند اگر چه آنها با مفهمون ریسک آشنا بودند ولی معمولاً نمی توانستند آن را اندازه گیری کنند. سرمایه گذاران از قبل می دانستند که ایجاد تنوع مناسب است و نباید ( همه تخم مرغ ها را در یک سبد بگذارند ) با این حال، مارکوئیتز، اولین کسی بود که مفهوم پرتفلیو و ایجاد تنوع را به صورت روش علمی بیان کرد. او به صورت کمی نشان داد که چرا و چگونه تنوع سازی پرتفلیو می تواند باعث کاهش ریسک پرتفلیو (مجموعه سرمایه گذاری) یک سرمایه گذار شود.

چرا ایجاد تنوع در سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران مهم است ؟ می توان گفت که قانون شماره یک مدیریت پرتفلیو ، ایجاد تنوع است . از آنجا که سرمایه گذاران نسبت به آینده مطمئن نیستند باید برای کاهش ریسک دست به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری خود بزنند . به عبارت دیگر تشکیل یک پرتفلیو متنوع ، میزان ریسک را تا حد زیادی کاهش می دهد . به عنوان مثال در بحران اقتصادی سال 1987 آمریکا ، فقط کمتر از 5 درصد صندوق های مشترک سرمایه گذاری (که اقدام به تشکیل پرتفلیو می کردند ) با ضرر و زیان مواجه شدند.

مارکوئیتز درصدد برآمد تا رروشها و ایده های موجود را در قالب یک چارچوب رسمی سازماندهی کرده و به این سوال اساسی پاسخ دهد: آیا ریسک پرتفلیو با مجموع ریسک اوراق بهادار منفرد، که روی هم پرتفلیو (پرتفوی) راتشکیل می دهند برابر است؟ مارکوئیتز با ارائه روش اندازه گیری ریسک پر تفلیو به محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار پرتفلیو پرداخت. مدل او بر مبنای بازده مورد انتظار ویژگیهای ریسک اوراق بهادار که چارچوب تئوریکی برای تجزیه و تحلیل گزینه های ریسک و بازده است، استوار شده است.

مفروضات اساسی مارکوئیتز، مبنای مدل او را تشکیل می دهد. طبق مفروضات مارکوئیتز، سرمایه گذاران بازده را مطلوب دانسته و از ریسک گریزان هستند ، به علاوه در تصمیم گیری منطقی عمل می کنند و تصمیم گیریهای اتخاذ می کنند که باعث حداکثر کردن بازده مطلوب آنها می شود . بنابراین مطلوبیت سرمایه گذاران، تابعی است از بازده مورد انتظار و ریسک، که این دو عامل، پارامترهای اساسی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری هستند  ( تهراني و نوربخش، 1388، ص 157-156 )1.

الف ) بازده مورد انتظار پرتفلیو (پرتفوی)

بازده مورد انتظار هر پرتفلیو از طریق میانگین وزنی بازده مورد انتظار هر یک از اوراق بهادار به آسانی قابل محاسبه است. وزنهایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده عبارت است از مجموعه 100 درصد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.

ب ) ریسک پرتفلیو (پرتفوی)

یکی دیگر از محاسبات اصلی مدل پرتفلیو ، محاسبه ریسک پرتفوی است . در مدل مارکوئیتز ، ریسک توسط واریانس ( یا انحراف معیار ) بازده پرتفلیو و همانند ریسک هر یک از اوراق بهادار اندازه گیری می شود . در این قسمت است که اساس تئوری پرتفلیو مدرن ظاهر می شود و به صورت زیر بیان می گردد :

بازده مورد انتظار پرتفلیو عبارتست از میانگین وزنی بازده مورد اتنظار تک تک اوراق بهادار موجود در پرتفلیو ، در حالیکه ریسک ( که توسط واریانس یا انحراف معیار اندازه گیری می شود) به تنهایی شامل میانگین وزنی ریسک تک تک اوراق بهادار موجود در پرتفلیو نیست.

سرمایه گذاران می توانند ریسک پرتفلیو را کاهش دهند . ریسک پرتفلیو نه تنها به میانگین وزنی ریسک     i=1    تک تک اوراق بهادار تشکیل دهنده پرتفلیو بستگی دارد ، بلکه به کوواریانس یا روابط میان بازدهی اوراق بهادار تشکیل دهنده پرتفلیو نیز بستگی دارد .

ریسک پرتفلیو تابعی است از ریسک هر یک اوراق بهادار و کوواریانس میان بازده هر یک از اوراق بهادار .

واضح است که روابط میان بازده اوراق بهادار، هسته اصلی تئوری پرتفلیو را تشکیل می دهد (تهراني و نوربخش، 1388، ص 163 و 164 )1.

تعیین پرتفلیو کارا

با در دست داشتن جزئیات مربوط به بازده مورد انتظار و ریسک پرتفلیو می توانیم به بررسی پرتفلیو کارای مدل مارکوئیتز بپردازیم. در شکل ( 4 2 ) مفاهیم اصلی یک مجموعه پرتفلیو کارا ارائه شده است. توجه داشته باشید که محور عمودی، بازده مورد انتظار محور افقی، ریسک است که توسط انحراف معیار نشان داده شده است. این نکته حائز اهمیت است که تئوری پرتفلیو با بازده های مورد انتظار که به آینده مربوط می شود سروکار دارد . در شکل ( 4 2 ) الف، بازده مورد انتظار و ریسک یک گروه فرضی اوراق بهادار در سال 1924 ترسیم شده است. در صورتی که این اوراق بهادار را در ترکیب های مختلف ترکیب کنیم تعداد نا محدودی از جایگزین های پرتفلیو امکان پذیر خواهد شد. این گزینه های نا محدود در شکل ( 4 2 ) نشان داده شده است و شامل تمامی مناطق سایه دار است و نشان دهنده ترکیب زیادی از بازده مورد انتظار و ریسکی است که از طریق تشکیل پرتفلیو قابل دست یابی است. در تئوری پرتفلیو، به پرتفلیو هایی که در این مناطق واقع می شوند پرتفلیوهای قابل دسترسی گفته می شود. این پرتفلیو ها امکان پذیر هستند ولی ضرورتاً قابل ترجیح نیستند (همان منبع، ص 173 و 174 )1.

مدل تک شاخص ( تک عامل )

مدل مارکوئیتز ، راه حل صحیحی را برای مسائل پرتفلیو ارائه می دهد، به این معنا که با داشتن مجموعه‌ای از ورودی‌ها، از طریق روشها کارآی مارکوئتیز می توان مجموعه ای بهینه پرتفلیوها را انتخاب کرد . با این حال این روش هزینه‌های قابل توجهی را در بردارد . عمده‌ترین مشکل مدل ماکوئیتز این است که این مدل به مجموعه کاملی از کوواریانس میان بازده کل تمامی اوراق بهادار مورد بررسی نیاز دارد. در مدل مارکوئیتز برای هر مجموعه N اوراق بهاداری ، تعداد ((x(x-1) تقسیم بر 2 کوواریانس وجود دارد .

مارکوئیتز در کار اصلی خود ، استفاده از شاخصی را پیشنهاد می کند که روابط میان اوراق بهادار و کوواریانس است .

ویلیام شارپ [1]با پیگیری کارهای مارکوئیتز ، مدل تک شاخصی  [2]را که بازده هر اوراق بهادار را به بازده شاخص سهام عادی مرتبط می سازد ارائه کرد . برای این منظور شاخص های زیادی در مورد مدل بازده بازار سهام عادی مطرح شد .

برای برآورد مدل تک شاخص ، بازده کل سهام i را می توان با توجه به بازده کل شاخص بازار تطبیق و رگرسیون کرد. برای انجام برآورد های لازم نیاز به αi( بازده ثابت اوراق بهادار که بدون توجه به سطح بازده بازار به دست می آید. ) و βi( ضریب بتا که نشان دهنده افزایش مورد انتظار در بازده یک اوراق بهادار در قبال یک درصد افزایش بازده بازار است ) می باشد.

بازده سهام  i  در دوره t ، با توجه به بازده بازار در دوره t ، برابر αi + βiRM است. خطا یا eiبرابر است با تفاوت میان بازده واقعی سهام i در دوره t و بازده دوره انتظار آن، در هر دوره، مقدار خطا می تواند مثبت یا منفی باشد. در طول دوره های متعدد متوسط خطا باید به سمت صفر میل کند.  

تئوری‌های پرتفلیو

تا قبل از مارکوئیتز (1952-1959) توجه اندکی بر روی بحث انتخاب پرتفوی صورت گرفته بود. تجزیه و تحلیل اوراق بهادار بیشتر برای شناسایی اوراق بهاداری بود که ارزش اسمی آنها زیر ارزش ذاتی باشد و پرتفلیو نیز معمولاً شامل مجموعه‌ای از این اوراق بهادار بود. مارکوئیتز اعلام کرد که اگر ریسک، یک ویژگی نامطلوب برای سرمایه‌گذاران باشد، در آن صورت انتخاب مجموعه‌ای از اوراق بهادار برتر، یک روش ضعیفی در انتخاب پرتفوی خواهد بود برای اینکه در آن تاثیر پرتفوی بر روی ریسک لحاظ نشده است. بنابراین او این سوال را مطرح می‌کند: چگونه پرتفوی تشکیل دهیم که در آن مطلوبیت مورد انتظار سرمایه‌گذاران را در شرایطی که در آن سرمایه‌گذاران انتخاب خود را با توجه به بازده مورد انتظار پرتفوی و ریسک پرتفوی (که توسط واریانس بازده پرتفوی اندازه‌گیری می‌شود) انجام دهند به حداکثر برسانیم. او مجموعه‌ای از پرتفوی‌های کارا را تعریف می‌کند که با توجه به واریانس دارای حداکثر بازده مورد انتظار و با توجه به بازده مورد انتظار دارای حداقل واریانس هستند. تجزیه و تحلیل میانگین واریانس او مفهوم رسمی برای بحث تنوع یعنی معیار مشارکت کوواریانس میان بازده اوراق بهادار به میزان ریسک پرتفوی، و روش‌هایی برای ایجاد پرتفوی کارا به همراه دارد. تئوری پرتفلیو بیان می‌کند که شرکت‌ها باید پروژه‌ها را دقیقاً به روشی که سرمایه‌گذاران اوراق بهادار را ارزیابی می‌کنند ارزیابی نمایند. برای مثال فی نفسه هیچ پاداش یا جریمه‌ای مرتبط با تنوع شرکت وجود ندارد (البته تنوع سازی باید از طریق تاثیرگذاری بر هزینه مورد انتظار ورشکستگی و سپس بر جریانات نقدی خالص، بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد).


3- portfolio

4 - Portfolio Management

6 -Harry Markowitz

[1] -Williyam Sharpe

[2] -Singel – Index Model

 

 

نرم افزار حسابداری

انتخاب و خرید نرم افزار حسابداری، در عرصه کنونی با وجود تمامی امکانات دسترسی به اطلاعات همچنان بسیار سخت می باشد. عواملی چون بودجه محدود، زمان محدود، رقابت شدید و ... بر سختی و پیچیدگی این انتخاب می افزاید. نرم افزار مناسب در مرور زمان خود را به اثبات می رساند، اما در هنگام خرید تنها می توان به گفته های ارائه کننده نرم افزار اعتماد کرد و البته معیارهای خود را نیز در نظر گرفت و شرایطی را  نیز مطرح کرد تا در صورت مشاهده عملکرد غیر مناسب از نرم افزار بتوان راه حل جایگزین سریعی و کم هزینه ای را انتخاب و پیاده کرد. در این سایت در بخش نرم افزارهای حسابداری به بررسی معیارهایی که یک خریدار دارای کسب و کار باید در هنگام خرید به آنها توجه کند اشاره شده است و مقایسه نرم افزارهای حسابداری و نرم افزار حسابداری مناسب و ... ارائه شده است.


حمایت از ما