مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

نقش کامپیوتر در حسابداری

نقش کامپیوتر در حسابداری

نقش کامپیوتر در حسابداری


چکیده:

نقش کامپیوتر در حسابداری

حسابداری نیز از دانشهای علمی بود، که کامپیوتر را به خدمت گرفت. نیاز دولتمردان، اداره‌کنندگان واحدهای اقتصادی خصوصی و عمومی و سایر نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفته صنعتی به اطلاعات مالی برای اتخاذ تصمیمات آکاهانه ایجاب می کرد که از دستگاهها و ابزارهایی استفاده شود که بتواند حجم عظیم اطلاعات مالی موجود را در اسرع وقت پردازش و اطلاعات مطلوب را فراهم آورد .

نقش کامپیوتر در حسابداری: پیشرفت در ساخت کامپیوتر در طول دهه های بعد و ابداع نرم افزارهای علمی تر و ساده تر کامپیوتر را هرچه بیشتر و همه جانبه تر در خدمت پردازش اطلاعات مالی قرار داد و موارد استفاده از کامپیوتر را افزایش داد. بطوریکه تا اواخر دهه 1970 کلیه واحدهای بزرگ اقتصادی اغلب سازمانهای بزرگ اداری و برخی از واحدهای متوسط ، تقریبا در سراسر جهان به نحوی از کامپیوتر در امور مالی و حسابداری بهره گرفتند و سیستمهای حسابداری و کامپیوتری در موسسات اوج یافت .

پیدایش کامپیوترهای کوچک موسوم به کامپیوترهای شخصی که نسبتا ارزانتر، بسیار کم حجم تر و کار با آن ساده تر بود و ابداع نرم افزارهای حسابداری، شتاب تازه ای در استفاده از کامپیوتر در حسابداری پدید آورد و بسیاری از واحدهای متوسط و کوچک نیز به سیستمهای حسابداری کامپیوتر ی روی آوردند .

توسعه کاربرد و نقش کامپیوتر در حسابداری به تکامل سیستم اطلاعات حسابداری انجامید و موجب آن شد که با تلفیق دانش حسابداری و علمی اطلاعات و کامپیوتر، سیستمی برای طراحی و کاربرد اطلاعات مالی، اطلاع رسانی و ارتباطات، استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم گیری و بالاخره روابط عمومی و صورتهای مالی حسابرسی شده پدید آید. تکامل سیستم اطلاعات حسابداری با پیدایش سیستم اطلاعاتی مدیریت قرین بود، این سیستم نیز که به استفاده از کامپیوتر در مدیریت  متکی است اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیریهای مختلف مدیران را در امور برنامه ریزی، هدایت و کنترل عملیات فراهم میآورد و آنها را قادر میسازد که با کار برد نرم افزارهای مناسب، مدلهای مختلف تصمیم گیری مبتنی بر روشهای مقداری را به سهولت بکار گیرند و عملیات را براساس اطلاعات آگاهانه رهبری کنند. در حال حاضر استفاده از کامپیوتر در سیستمهای حسابداری واحدهای اقتصادی بزرگ و متوسط اجتناب ناپذیر است. سیستمهای حسابداری کامپیوتری (نرم افزارهای حسابداری و مالی) عملیات ملال آور و تکراری دفتر داری را حداقل کرده و محاسبات را ساده، نتایج عملیات وضعیت مالی واحدهای اقتصادی را به سرعت پردازش میکند و اطلاعاتی گسترده از جنبه‌های گوناگون فعالیت های اقتصادی را فراهم می آورد (شماخی ،1379،ص32).


حمایت از ما