مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

پایان نامه بررسي تاثير بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران (Word)

پایان نامه بررسي تاثير بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران (Word)

پایان نامه بررسي تاثير بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران (Word)


چکیده:

پایان نامه بررسي تاثير بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد در زمینه نرم افزارهای حسابداری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری

چکیده:

امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود. فرضیه اصلي این تحقیق به صورت زیر می باشد: "بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر ميزان افشاء كافي در صورتهاي مالي شرکت های بورسي تاثیر دارند ".  دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و اساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنج در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر ميزان افشاء كافي شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبررسی قرار گرفت .دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. همچنین از روشهای آماری و آزمونهای کلموگروف – اسمیرنوف وآزمون تی – استودنت تک نمونه ای استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش در راستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در ميزان افشاء كافي صورتهاي مالي  تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی قابلیت اعتماد و قابل فهم بودن در ميزان افشاء كافي صورتهای مالی پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری و بسته های نرم افزاری (نرم افزارهای حسابداری) بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی چهار شاخص مربوط بودن، قابلیت مقایسه، قابلیت اعتماد و قابل فهم بودن استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد.

واژگان کلیدی: سیستم اطلاعاتی حسابداری، سیستم اطلاعاتی مدیریت، داده، افشاء، صورتهای مالی، افشای کافی، افشای کامل، افشای مناسب.

مروری بر چارچوب تحقیق - بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري و ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي

هدف اصلی تحقیق حاضر ((بررسي تاثير بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران)) بوده است و بدین ترتیب سوال اساسی تحقیق به این صورت بیان می گردد:

آيا بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي شرکت های بورسي تاثير دارند؟

که برای جواب به آن 4 سوال مطرح شدوبه تبع آن يك فرضيه اصلي وچهار فرضيه فرعي بیان شد.

درراستای انجام تحقیق ،بعداز مطالعات مقدماتی در مبنای نظری وپژوهشی واستفاده از نظرات اساتید وصاحب نظران به منظور ارائه مفهوم آشنایی از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداری فصل دوم تحقیق شکل گرفت. پس از آن به منظور تعیین میزان نقش بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در ايـران بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي جامعه آماری تعیین ونمونه گیری انجام شد.سپس پرسشنامه ای به عنوان ابزارگردآوری اطلاعات طراحی شد که با توزیع نمونه ای مقدماتی از آن واستفاده از نظرات کارشناسان مربوطه واستادان ارجمند ،ازپایایی وروایی آن اطمینان حاصل شد.

به این ترتیب فعالیت میدانی با توزیع پرسشنامه ها در جامعه آماری شروع وبه جمع آوری آنها خاتمه یافت .درنهایت به منظور تجزیه وتحلیل داده هاازروشهای آماری توصیفی واستنباطی استفاده شد. بدین منظور از نرم افزارهای SPSS ,Minitab استفاده گردید .

نتیجه گیری پایان نامه - پایان نامه بررسي تاثير بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

نتایج این تحقیق نشان میدهد که بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري تغییرات قابل توجهی در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ایجاد کرده است.بخصوص درکیفیت مربوط بودن اطلاعات حسابداری که عمدتا از به موقع بودن اطلاعات ناشی می گردد.

وهمچنین ازجداول فوق مشخص است که تاثیر در کیفیت مربوط بودن صورتهای مالی در رتبه نخست قرار گرفته است. همانطور که در جدول فوق معین شده است میزان تاثیر بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري برقابلیت مقایسه نیز بالا می باشد و به دلیل افزایش درثبات رویه قابلیت مقایسه رادرسالهای مالی متقاوت شرکت فراهم می سازد .ولی میزان تاثیر برقابلیت اعتماد پایین بوده است .چراکه همواره قابلیت اعتماد صورتهای مالی حسابرسی شده تحت تاثیر روش های اندازه گیری صحیح ویا ارائه کامل و بدور از جانبداری تهیه کنندگان اطلاعات که همان حسابداران می باشند، بوده است واین حسابرسان می باشند که می توانند سبب افزایش این ویژگی گردند. علاوه براین آنچه درجداول فوق معین گردیده است حاکی از تاثير بسته هاي نرم افزاري (نرم افزار حسابداری) و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر ويژگي قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهاي مالي مي باشد.

تعریف سیستم اطلاعات حسابداری - پایان نامه بررسي تاثير بسته هاي نرم 

تعریف سیستم اطلاعات حسابداری افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

تعاریف متعددی از سیستم اطلاعات حسابداری ارائه شده است. در یک تعریف سیستم اطلاعات حسابداری عبارت از مولفه ها و عناصری از سازمان است که از طریق پردازش رویدادهای مالی اطلاعات هشدار دهنده را و اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری را در اختیار استفاده کنندگان از این اطلاعات قرار میدهد. در تعریفی جامع تر سیستم اطلاعات حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده ها ی اطلاعاتی به گزارشهای سودمند مالی وارد به ان به مدیریت درون سازمان و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم گیری ست. تبدیل دادهای اطلاعاتی به گزارشهای مالی درسیستمهای اطلاعات حسابداری در قالب فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، پردازش ، تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات صورت می گیرد.

تعریف جامع تری که از سیستم اطلاعات حسابداری ارائه شده است ، چنین است :

سیستم اطلاعات حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارشهای سودمند مالی و ارائه آنها به مدیریت درون سازمان و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم گیری می باشد . تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارشهای مالی در یک سیستم  اطلاعاتی حسابداری در قالب فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، پردازش تجزیه و تحلیل و انتقال ( ارائه ) اطلاعات صورت میگیرد

اگر بخواهیم عناصر و ویژگیهای اساسی تعاریف فوق را مورد تأکید و تعمق قرار دهیم ، باید نکات زیر را برشماریم:

1- سیستم اطلاعاتی حسابداری از جامعیت برخورد یک مقوله و مفهوم سیستمی برخوردار است .

2- سیستم اطلاعاتی حسابداری هر نوع سازمان، از جمله بنگاه های اقتصادی و موسسات غیر انتفاعی و بخشهای دولتی و خصوصی را در بر میگیرد.

3- گسترده ارائه محصولات اطلاعاتی یک سیستم حسابداری مراجع بیرونی ومراجع درونی سازمان را در سطح مختلف در بر میگیرد.

4- گزارشهای قابل استخراج از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر روی مبنای تصمیم گیری قرار گرفته و میتواند دارای ارزش افزوده قابل ملاحظه ای باشد

همانطور که در تعریف سیستم اطلاعات حسابداری بیان شد این سیستم سه نوع  اطلاعات را تهیه میکند که عبارتند از :

الف ) اطلاعات مربوط به ثبت نتایج:

این گروه از اطلاعات حوادث و اتفاقات انجام شده در گذشته را نشان میدهد . صورتهای مالی شامل سود و زیان و تراز نامه این گروه اند .

ب) اطلاعات هشدار دهنده:

اطلاعاتی که موجب جلب توجه استفاده کنندگان است . گزارش انحرافات بودجه که مغایرت اطلاعات مربوط به عملیات واقعی و اطلاعات پیش بینی شده را نشان می دهد جزو این گروه اند .

ج)اطلاعات تصمیم گیری:

شامل اطلاعاتی اند که برای تصمیم گیری مورد استفاده قرارمیگیرند. این اطلاعات جهت برنامه نویسی مالی ضروری میباشد و معمولا  از نظر زمانی آینده را شامل میگردند.

سیستم حسابداری خود به عنوان یک سیستم جزئی از کل سیستم موسسه بوده و اثرات متقابل عوامل محیطی از قبیل عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی رانیز  در نظر میگیرد. سیستم اطلاعات حسابداری دامنه وسیعتری را نسبت به سیستم حسابداری پردازش داده ها در بر می گیرد. سیستم اطلاعات حسابداری بخشی از ارتباطات اطلاعاتی غیر رسمی است که به منظور تصمیم گیری اعمال کنترل ، پیش بینی و برنامه ریزی مدیران مورد استفاده قرار میگیرد.

فهرست مطالب - پایان نامه بررسي تاثير بسته هاي نرم افزاري و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران:

چكيده:

مقدمه:

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه

2-1 تاریخچه مطالعاتی

3-1 بیان مسأله

4-1 فرضیه های تحقیق

1-4-1 فرضیه اصلی

2-4-1 فرضیه های فرعی

5-1 ضرورت انجام تحقیق

6-1 اهداف تحقیق

7-1 حدود مطالعاتی

8-1 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه

2-2تعاریف عملیاتی

1-2-2 تعریف سیستم اطلاعات

1-1-2-2 تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت

2-1-2-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری

2-2-2 تعریف سیستم اطلاعات حسابداری

3-2 انواع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

4-2 هدفها ومنابع سیستم اطلاعاتی حسابداری

1-4-2 پردازش مبادلات

2-4-2 پردازش اطلاعات

5-2 طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

1-5-2 طراحی و اجرای هر یک از سیستمها ی اطلاعاتی

2-5-2 تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود

3-5-2  تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم

4-5-2 طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات

5-5-2 اجرای سیستم

6-5-2 حسابرسی و نگهداری و کنترل سیستم

6-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کامپیوتری و بسته های نرم افزاری حسابداری

1-6-2  تعریف نرم افزار و نقش آن در سیستمهای حسابداری

2-6-2 نقش کامپیوتر در حسابدار ی

3-6-2 تاریخچه استفاده از سیستمها ی حسابداری کامپیوتری درایران

4-6-2 سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی

5-6-2 مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری

ج- اقدامات لازم در مرحله نیاز سنجی جهت تهیه گزارش نیاز سنجی بصورت زیر است

7-2  ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

8-2 تعريف افشاء

9-2 اطلاعات مالي براي چه اشخاصي افشاء مي‌گردد؟

10-2هدف از افشاء اطلاعات مالي چيست؟

11-2  چه ميزان از اطلاعات لازم است افشاء شود؟

1-11-2 عدم تقارن اطلاعاتي و نقش افشاء در رفع آن

12-2چگونه اطلاعات مالي بايد افشاء شود؟

1-12-2  شكل و ترتيب صورت‌هاي مالي اساسي

2-12-2- اصطلاحات و ارائه جزئيات

3-12-2- گزارش حسابرس مستقل

4-12-2  گزارش هيئت مديره

13-2 سوابق تحقيقات تجربي

1-13-2  سرف

2-13-2   سينگ‌وي و دساي

3-13-2   بازبی

4-13-2 کوک

5-13-2  والاس وهمکاران

6-13-2 ملکیان

7-13-2 نوری فرد

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه

2-3 روش تحقیق

1-2-3 از نظر زمان

2-2-3 از نظر هدف

3-2-3از نظر روش گرد آوری اطلاعات

1-3-2-3 روش مطالعات نظری (کتابخانه ای)

2-3-2-3 روش مطالعات میدانی (پرسشنامه)

3-3 روشهای جمع آوری اطلاعات

4-3جامعه آماری تحقیق ونمونه

1-4-3 دلایل نمونه گیری

2-4-3 روشهای نمونه گیری

3-4-3 نمونه گیری

5-3 فرضیات تحقیق

1-5-3فرضیه های اصلی

2-5-3 فرضیه های فرعی

6-3 متغیرهای تحقیق

7-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها

8-3آزمون پایایی

1-8-3 روشهای آماری پارامتری

2-8-3 روشهای آماری ناپارامتری

3-8-3- آزمون نرماليتي كلموگروف-اسميرنوف

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏

4-2 آمار توصیفی

3-4 آماراستنباطی

1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول

1-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی مربوط بودن

2-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی مربوط بودن

3-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی مربوط بودن

2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه دوم

1-2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه

2-2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه

3-2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه

3-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه سوم

1-3-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد

2-3-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد

3-3-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد

4-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه چهارم

1-4-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی قابل فهم بودن

2-4-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابل فهم بودن

3-4-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابل فهم بودن

5-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی

1-5-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر ميزان افشاء كافي در صورتهاي مالي

6-3-4  فرضیه پژوهشی  فرعی اول : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن بر ميزان افشاء كافي در صورتهاي مالي

1-6-3-4  آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی مربوط بودن در ارائه مطلوب اطلاعات در صورتهاي مالي

2-6-3-4   آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی مربوط بودن در ارائه مطلوب صورتهاي مالي

3-6-3-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی مربوط بودن در ارائه مطلوب صورتهاي مالي :

7-3-4  فرضیه پژوهشی  فرعی دوم  : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه  در ارائه مطلوب صورتهاي مالي :

1-7-3-4آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در ارائه مطلوب صورتهاي مالي

2-7-3-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  برای تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در ارائه مطلوب صورتهاي مالي

3-7-3-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه  در ارائه مطلوب صورتهاي مالي

8-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی سوم  : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در ارائه مطلوب صورتهاي مالي:

1-8-3-4  آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در ارائه مطلوب صورتهاي مالي

2-8-3-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  برای تاثیر بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در ارائه مطلوب صورتهاي مالي

3-8-3-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در ارائه مطلوب صورتهاي مالي

9-3-4 فرضیه پژوهشی  فرعی چهارم  : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابل فهم بودن در ارائه مطلوب صورتهاي مالي :

1-9-3-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برویژگی قابل فهم بودن در ارائه مطلوب صورتهاي مالي

2-9-3-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  برای تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابل فهم بودن در ارائه مطلوب صورتهاي مالي

3-9-3-4  آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری برویژگی قابل فهم بودن در ارائه مطلوب صورتهاي مالي

10-3-4  فرضیه پژوهشی  اصلی   : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری بر ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي:

1-10-3-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای  برای تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری  حسابداری بر ميزان افشاء كافي اطلاعات در صورتهاي مالي

11-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی

1-11-3-4  آزمون  آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برروی چهار شاخص (مربوط بودن –قابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد-قابل فهم بودن )

2-11-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد

3-11-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه

4-11-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابل فهم بودن

5-11-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه

6-11-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابليت اعتماد وقابل فهم بودن

7-11-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابل فهم بودن وقابلیت مقایسه

12-3-4 بررسی میزان تاثیربسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی

1-12-3-4 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر بسته های نرم افزاری حسابداری برروی سه شاخص (مربوط بودن –قابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد– قابل فهم بودن )

2-12-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد

3-12-3-4  آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه

4-12-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابل فهم بودن

5-12-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه

6-12-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابليت اعتماد وقابل فهم بودن

7-12-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابل فهم بودن وقابلیت مقایسه

13-3-4 بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی

1-13-3-4 آزمون  آنالیز واریانس برای مقایسه تاثیر سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری برروی چهار شاخص (مربوط بودن –قابلیت مقایسه –قابلیت اعتماد – قابل فهم بودن )

2-13-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت اعتماد

3-13-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابلیت مقایسه

4-13-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه مربوط بودن وقابل فهم بودن

5-13-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه

6-13-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابليت اعتماد وقابل فهم بودن

7-13-3-4 آزمون مقایسه ای دوتایی برای مقایسه قابل فهم بودن وقابلیت مقایسه

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه

2-5 مرور چارچوب تحقیق

3-5 نتیجه گیری

1-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول

2-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم

3-3-5  نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم

4-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی چهارم

5-3-5 نتیجه گیری کلی

4-5 پیشنهادات کاربردی

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه

پیوست ب) آزمون پایائی پرسشنامه ه

منابع و ماخذ

منابع فارسي:

منابع لاتین:

چکیده انگلیسی:


دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
حمایت از ما